Alert Section

Preswyl

Ydych chi'n byw yn Sir y Fflint? Yn yr adran hon mae gwybodaeth a gwasanaethau sydd ar gael gan y Cyngor a all fod o ddiddordeb i chi.

Poblogaidd

Tudalennau poblogaidd

Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.

Cynllunio

Gwnewch sylwadau ar gais o ddiddordeb, gwneud eich cais / apêl eich hun neu edrych ar gynlluniau datblygu ar gyfer eich cymuned

Ffyrdd, Strydoedd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy.

Ysgolion

Yma, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i ysgolion.

Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Treth-Cyngor

Darllenwch y tudalennau isod i gael gwybodaeth am Dreth y Cyngor, Budd-daliadau Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

Swyddi a Gyrfaoedd

Cael hyd i wybodaeth am y swyddi gwag diweddaraf a'r cyfleoedd i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Sir y Fflint

Tai

Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Genedigaeth, Marwolaeth, Priodasau Neu Bartneriaeth Sifil

Manylion am sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio priodas sifil neu bartneriaeth sifil, gwneud cais am gopi o dystysgrif neu gynllunio gwasanaeth dathlu

Gwasanaeth Ieuenctid Sir y Fflint

Cefnogi pob person ifanc 11-25 oed gan gynnwys y bobl ifanc hynny sy'n gadael gofal

Rheoli Adeiladu

I gael gwybod a oes angen caniatâd arnoch, gwneud cais, neu ddod o hyd i gwestiynau cyffredin

20mya

Gwybodaeth am ddeddfau terfyn cyflymder 20mya Llywodraeth Cymru sydd ar ddod.

Lluoedd Arfog Cyfamod Cymunedol

Gwybodaeth am gymorth ar gyfer Cymuned y Lluoedd Arfog

Rhandiroedd

Gwybodaeth am rhandiroedd, gan gynnwys lleoliadau.

Partneriaeth Plant A Phobl Ifanc

Yma byddwch yn dod o hyd i wasanaethau sy'n ymwneud â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT)

Cael gwybod sut y gall Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn helpu i gyflwyno amrywiaeth o fanteision i'r ddau Gyngor a'r Gymuned leol.

Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Mae'n cael ei ddiweddaru gan: customerservices@flintshire.gov.uk

Canolbwynt Costau Byw

Rydym eisiau sicrhau bod holl breswylwyr Sir y Fflint yn ymwybodol o'r cymorth ariannol a chefnogaeth i aelwydydd sydd ar gael iddynt.

Diogelwch Cymunedol

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, Cynllun Wardeniaid Cymdogaeth, ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans, camdriniaeth yn y cartref / sylweddau - cyngor a chymorth

Cydraddoldeb ac Amrywioldeb

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion tegwch a chydraddoldeb wrth ddarparu gwasanaeth a chyflogaeth i sicrhau y gall pawb gymryd rhan weithredol lawn yn y gymdeithas.

Cynllunio-Rhag-Argyfwng

Gwybodaeth am Gynllunio at Argyfwng. Bydd y dudalen hon hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau ac argyfyngau mawr a pharhaus sy'n effeithio ar Sir y Fflint.

Arbed-Ynni

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i breswylwyr Sir y Fflint ar hyn o bryd i helpu i leihau'r defnydd o ynni / biliau cyfleustodau, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer y tîm Ynni Domestig

Ffioedd a Thaliadau

Ffioedd a Thaliadau gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint

Iechyd yr Amgylchedd

Nod yr Adran yw diogelu iechyd yr amgylchedd ar ran pobl Sir y Fflint yn y gweithle, yn eu cartrefi ac wrth iddynt hamddena

Angladdau, Amlosgiadau a Phrofedigaeth

Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor yn ymwneud â Gwasanaethau Profedigaeth, claddedigaethau, mynwentydd, angladdau, cofebion ac ati

Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir y Fflint

Darganfod mwy am wasanaethau'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Graeanu a Chlirio Eira

Glirio a graeanu ffyrdd a llwybrau troed, y ffyrdd sy'n cael blaenoriaeth, cwestiynau cyffredin a gyrru'n ddiogel

Llyfrgelloedd

Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint.

Tir a Eiddo

Chwiliadau tir ac eiddo, llifogydd a draeniad, y gofrestr tiroedd comin a meysydd pentref

Ffyrdd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy

Safonau Masnach

Cyngor ar eich hawliau fel defnyddiwr, osgoi sgamiau a throseddau stepen y drws, diogelwch cynhyrchion a benthyca arian

Mân-Ddyledwyr

Yn aml, cyfeirir at Ddyledion Amrywiol fel anfonebau amrywiol ac fe'u rhoddir am wahanol resymau, ac yn ymwneud ag ystod eang ac amrywiol o wasanaethau.

Mae anfonebau'n daladwy o fewn 30 diwrnod i dderbyn yr anfoneb a bydd y dyddiad dyledus i'w weld yn glir ar yr anfoneb fel arfer. Mae manylion ynglŷn â sut a ble i dalu wedi eu hargraffu ar gefn pob anfoneb a cheir manylion o dan "Sut alla i dalu?"

Cyfleoedd Ariannu

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Cyfleoedd Ariannu. Ni fydd unrhyw gais am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Forwm Siriol

Mae'r Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o'r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.

Iaith Gymraeg

Fel awdurdod lleol, rydym yn cydnabod bod cyfrifoldeb a dyletswydd arnom fel arweinydd cymunedau i hybu, cefnogi a diogelu'r Gymraeg er budd cenedlaethau heddiw a rhai'r dyfodol

Cysylltu-a-Ni

Ansicr pwy i gysylltu â nhw yn y Cyngor? Angen cyfarwyddiadau at un o'n swyddfeydd? Efallai yr hoffech roi gwybod am bryder neu roi sylw. Gall yr adran hon eich helpu.

Newid Hinsawdd

Gostwng allyriadau carbon Cyngor Sir y Fflint

Digwyddiadau

Digwyddiadau Sir y Fflint

Beth sy'n fy Nghadw i'n lach

Bwrdd lechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 'Beth sy'n fy Nghadw i'n lach' - Arolwg

Gwasanaeth Mentoriaid Gwirfoddol

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Plant yn recriwtio gwirfoddolwyr i fod yn fentoriaid i blant a phobl ifanc. Ymunwch â'n tîm o wirfoddolwyr a datblygwch eich sgiliau wrth i chi helpu eraill yn y gymuned.