Alert Section

Preswyl

Ydych chi'n byw yn Sir y Fflint? Yn yr adran hon mae gwybodaeth a gwasanaethau sydd ar gael gan y Cyngor a all fod o ddiddordeb i chi.

Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.

Cynllunio

Gwnewch sylwadau ar gais o ddiddordeb, gwneud eich cais / apêl eich hun neu edrych ar gynlluniau datblygu ar gyfer eich cymuned

Ffyrdd, Strydoedd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy.

Ysgolion

Yma, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i ysgolion.

Treth Cyngor

Darllenwch y tudalennau isod i gael gwybodaeth am Dreth y Cyngor, Budd-daliadau Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor.

Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

Swyddi a Gyrfaoedd

Cael hyd i wybodaeth am y swyddi gwag diweddaraf a'r cyfleoedd i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Sir y Fflint

Tai

Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Mae partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Gogledd Ddwyrain Cymru yn fenter ar y cyd rhwng Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddarparu'r cyfleoedd a'r canlyniadau dysgu oedolion gorau oll yn ein cymunedau.

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Genedigaeth, Marwolaeth, Priodasau Neu Bartneriaeth Sifil

Manylion am sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio priodas sifil neu bartneriaeth sifil, gwneud cais am gopi o dystysgrif neu gynllunio gwasanaeth dathlu

Gwasanaeth Ieuenctid Sir y Fflint

Cefnogi pob person ifanc 11-25 oed gan gynnwys y bobl ifanc hynny sy'n gadael gofal

Poblogaidd

Tudalennau poblogaidd

Rheoli Adeiladu

I gael gwybod a oes angen caniatâd arnoch, gwneud cais, neu ddod o hyd i gwestiynau cyffredin

20mya

Gwybodaeth am ddeddfau terfyn cyflymder 20mya Llywodraeth Cymru sydd ar ddod.

Rhandiroedd

Gwybodaeth am rhandiroedd, gan gynnwys lleoliadau.

Lluoedd Arfog Cyfamod Cymunedol

Gwybodaeth am gymorth ar gyfer Cymuned y Lluoedd Arfog

Partneriaeth Plant A Phobl Ifanc

Yma byddwch yn dod o hyd i wasanaethau sy'n ymwneud â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Mae'n cael ei ddiweddaru gan: customerservices@flintshire.gov.uk

Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT)

Cael gwybod sut y gall Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn helpu i gyflwyno amrywiaeth o fanteision i'r ddau Gyngor a'r Gymuned leol.

Diogelwch Cymunedol

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, Cynllun Wardeniaid Cymdogaeth, ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans, camdriniaeth yn y cartref / sylweddau - cyngor a chymorth

Hwb Costau Byw

Rydym eisiau sicrhau bod holl breswylwyr Sir y Fflint yn ymwybodol o'r cymorth ariannol a chefnogaeth i aelwydydd sydd ar gael iddynt.

Cydraddoldeb ac Amrywioldeb

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion tegwch a chydraddoldeb wrth ddarparu gwasanaeth a chyflogaeth i sicrhau y gall pawb gymryd rhan weithredol lawn yn y gymdeithas.

Hafan Canolbwynt Sir y Fflint Digidol

Cymorth i fynd ar-lein ac aros yn ddiogel, cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau, ac adnoddau ar gyfer dysgu ar-lein.

Cynllunio-Rhag-Argyfwng

Gwybodaeth am Gynllunio at Argyfwng. Bydd y dudalen hon hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau ac argyfyngau mawr a pharhaus sy'n effeithio ar Sir y Fflint.

Arbed-Ynni

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i breswylwyr Sir y Fflint ar hyn o bryd i helpu i leihau'r defnydd o ynni / biliau cyfleustodau, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer y tîm Ynni Domestig

Iechyd yr Amgylchedd

Nod yr Adran yw diogelu iechyd yr amgylchedd ar ran pobl Sir y Fflint yn y gweithle, yn eu cartrefi ac wrth iddynt hamddena

Ffioedd a Thaliadau

Ffioedd a Thaliadau gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint

Angladdau, Amlosgiadau a Phrofedigaeth

Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor yn ymwneud â Gwasanaethau Profedigaeth, claddedigaethau, mynwentydd, angladdau, cofebion ac ati

Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir y Fflint

Darganfod mwy am wasanaethau'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Tir a Eiddo

Chwiliadau tir ac eiddo, llifogydd a draeniad, y gofrestr tiroedd comin a meysydd pentref

Ffyrdd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy

Llyfrgelloedd

Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint.

Safonau Masnach

Cyngor ar eich hawliau fel defnyddiwr, osgoi sgamiau a throseddau stepen y drws, diogelwch cynhyrchion a benthyca arian

Mân-Ddyledwyr

Yn aml, cyfeirir at Ddyledion Amrywiol fel anfonebau amrywiol ac fe'u rhoddir am wahanol resymau, ac yn ymwneud ag ystod eang ac amrywiol o wasanaethau.

Mae anfonebau'n daladwy o fewn 30 diwrnod i dderbyn yr anfoneb a bydd y dyddiad dyledus i'w weld yn glir ar yr anfoneb fel arfer. Mae manylion ynglŷn â sut a ble i dalu wedi eu hargraffu ar gefn pob anfoneb a cheir manylion o dan "Sut alla i dalu?"

Cyfleoedd Ariannu

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Cyfleoedd Ariannu. Ni fydd unrhyw gais am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Forwm Siriol

Mae'r Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o'r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.

Iaith Gymraeg

Fel awdurdod lleol, rydym yn cydnabod bod cyfrifoldeb a dyletswydd arnom fel arweinydd cymunedau i hybu, cefnogi a diogelu'r Gymraeg er budd cenedlaethau heddiw a rhai'r dyfodol

Cysylltwch â ni

Ansicr pwy i gysylltu â nhw yn y Cyngor? Angen cyfarwyddiadau at un o'n swyddfeydd? Efallai yr hoffech roi gwybod am bryder neu roi sylw. Gall yr adran hon eich helpu.

Newid Hinsawdd

Gostwng allyriadau carbon Cyngor Sir y Fflint

Digwyddiadau

Digwyddiadau Sir y Fflint

Beth sy'n fy Nghadw i'n lach

Bwrdd lechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 'Beth sy'n fy Nghadw i'n lach' - Arolwg

Gwasanaeth Mentoriaid Gwirfoddol

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Plant yn recriwtio gwirfoddolwyr i fod yn fentoriaid i blant a phobl ifanc. Ymunwch â'n tîm o wirfoddolwyr a datblygwch eich sgiliau wrth i chi helpu eraill yn y gymuned.