Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Mae gennym ni bellach gyfarfodydd o bell trwy fideo-gynadledda.

Bu i’r Cabinet ailgychwyn cyfarfodydd ffurfiol (o bell) ar 16 Mehefin. Dim ond eitemau brys sy’n cael eu hystyried. Cynhaliwyd y Cyfarfod Cynllunio cyntaf o bell ar 10 Mehefin. Bydd cyfarfodydd eraill o bell i’r pwyllgorau allweddol – Archwilio, Trosolwg a Chraffu i gynorthwyo â’r gwaith adfer, a Chronfa Bensiynau Clwyd – yn cael eu cynnal o ddechrau mis Gorffennaf ymlaen.

Constitution and Code of Corporate Governance

Gwelwch Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Fy Cynghorwyr

Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.

Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a Gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Yma gallwch dod o hyd i'ch MP, MEP, Cynghorau Tref a Chymuned, Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Gweddarllediadau o gyfarfodydd

Gweddarllediadau o gyfarfodydd y Cyngor

Cod Ymddygiad Aelodau

Mae'n ofynnol i holl aelodau o Gyngor Sir y Fflint gytuno i God Ymddygiad Aelodau fel rhan o'u datganiad derbyn y swydd

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol 2020 - 2021

Our Flintshire, Our Future 2020 - 2021

Sir y Fflint Digidol

Sir y Fflint Digidol - Cefnogi Cyngor Modern ac Effeithiol

Sefyllfa cyllideb 2018/19 a'r tu hwnt

Budget position 2018/19 and beyond

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn greiddiol i'r gwaith o hybu diwylliant cadarnhaol o gydweithio ac mae'n canolbwyntio ei egni, ymdrech ac adnoddau ar ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i gymunedau lleol

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfydol 2019 – 2020

Medium Term Financial Strategy 2019-20

Ymgynghoriad

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymgynghori ac ymgysylltu â phobl y sir

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd

Online and offline research and your privacy

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018 - 2019

Cyngor Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018 - 2019

Cyfarfodydd Archif

Cofnodion wedi eu harchifo o gyfarfodydd 1995 - 2009

Lwfansau Cynghorwyr

Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr

Cadeirydd y Cyngor

Y Rhan Cadeirydd y Cyngor

Cyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor a mynediad i gyfarfodydd y Cyngor

Yma cewch wybodaeth am gyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor ac am fynediad cyhoeddus i gyfarfodydd.

Cynllun Cyngor a Lles Amcanion

Yma gallwch gweld ein cynllun cyngor ar gyfer 2019-23

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint (y Bwrdd) yn falch o gyflwyno'r "Cynllun Lles: Cynllun Integredig Sengl i Sir Fflint".

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae gofyn i'r Cyngor wneud trefniadau i alluogi Aelodau i gynhyrchu adroddiad blynyddol o'u gwaith os ydynt yn dymuno a'i gyhoeddi. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol felly yn y rhan hon o'r wefan ar gyfer blwyddyn galendr 2013

Trosolwg a Chraffu

Trosolwg a Chraffu

Amser Holi i'r Cyhoedd

Yma gallwch gael gwybod sut i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor a'r Prif Aelodau.

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon

Aelodau Etholedig

Gwybodaeth ynghylch Rôl yr Aelodau Etholedig.

E-Gylchgrawn

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.