Alert Section

Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd y Cyngor a’n holl Bwyllgorau drwy weithredu amrywiaeth o fformatau. Dylid gwirio agendâu pob cyfarfod i weld pa fformat sy'n cael ei ddefnyddio: https://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieDocHome.aspx?bcr=1. Mae'r holl gyfarfodydd yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd recordiadau o'r cyfarfodydd hynny ar gael ar ein gwefan fel arfer o fewn 24 awr i'r cyfarfod ddod i ben am https://flintshire.public-i.tv/core/portal/home

 

Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a Gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Yma gallwch ddod o hyd i'ch ASau, Cynghorau Tref a Chymuned, Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth.

Ffrydio yn fyw a Recordio Cyfarfodydd

Ffrydio byw a chyfarfodydd wedi'u recordio.

Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Gweld y Cyfansoddiad a'r Cod Llywodraethu Corfforaethol.

Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Croeso i wefan Cyngor Sir y Fflint i ymgeiswyr ac asiantwyr â diddordeb mewn sefyll ar gyfer etholiad naill ai'r Cyngor Sir neu'r Cynghorau Tref a Chymuned yn Sir y Fflint. Yma fe welwch y manylion ar gyfer cofrestru i bleidleisio hefyd.

Fy Nghynghorydd

Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.

Trosolwg a Chraffu

Canllaw byr i Trosolwg a Chraffu yn Sir y Fflint

Datganiad Cyfrifon Sir Y Fflint

Datganiad Cyfrifon Sir Y Fflint

Cwestiynau Cyffredin Ceiswyr Lloches

O Chwefror 2024, mae'r Cyngor yn paratoi i groesawu'r ceiswyr lloches cyntaf i gyrraedd, gan gynnwys teuluoedd, dynion a merched hŷn i'r sir.

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae'n rhaid i'r Cyngor drefnu bod Aelodau yn cynhyrchu adroddiadau blynyddol.

Strategaeth Rheoli Gwybodaeth a Data

Cydnabyddir fwyfwy bod gwybodaeth a data yn ased allweddol ym mhob sefydliad.

Strategaeth Ddigidol

Sir y Fflint Digidol, Sir y Fflint

Perfformiad a Risg

I gael gwybod am ein perfformiad a gweld ein hadroddiadau, gan gynnwys Adroddiad Perfformiad Blynyddol, Cynllun y Cyngor a Hunanasesiad Corfforaethol.

Ymateb i Ymgynghoriad Digidol Sir y Fflint

Ymateb i Ymgynghoriad Digidol Sir y Fflint

Cyfarfodydd Archif

Cyfarfodydd Archif.

Cadeirydd y Cyngor

Rhan Cadeirydd y Cyngor

Lwfansau Cynghorwyr

Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr

Aelodau Etholedig

Gwybodaeth ynghylch Rôl yr Aelodau Etholedig.

E-Gylchgrawn

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.

Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Y Fflint.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn greiddiol i'r gwaith o hybu diwylliant cadarnhaol o gydweithio ac mae'n canolbwyntio ei egni, ymdrech ac adnoddau ar ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i gymunedau lleol

Cod Ymddygiad Aelodau

Mae'n ofynnol i holl aelodau o Gyngor Sir y Fflint gytuno i God Ymddygiad Aelodau fel rhan o'u datganiad derbyn y swydd

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd.

Amser Holi i'r Cyhoedd

Yma gallwch gael gwybod sut i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor a'r Aelodau Cabinet.