Alert Section

Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Rydym bellach yn cynnal cyfarfodydd y Cyngor a’n holl Bwyllgorau drwy fynychu o bell yn defnyddio technoleg Zoom.  Caiff y cyfarfodydd hyn eu ffrydio’n fyw, a bydd recordiadau o'r cyfarfodydd hyn ar gael ar ein gwefan cyn pen 24 awr o ddiwedd y cyfarfod fel arfer yn https://flintshire.public-i.tv/core/portal/home


Cafodd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor 2021 ei gynnal ar 25 Mai.  Cafodd Cynghorwyr eu penodi i rolau fel Cadeirydd y Cyngor, Arweinydd, Aelodau Cabinet a Chadeiryddion Pwyllgorau.  Bydd y penodiadau hyn ar gyfer blwyddyn y cyngor 2021/22.


Y cyhoedd yn cymryd rhan yng nghyfarfodydd Pwyllgor Cynllunio drwy Zoom, wedi ailddechrau o 26 Mai 2021.    

Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a Gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Yma gallwch dod o hyd i'ch MP, MEP, Cynghorau Tref a Chymuned, Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Ffrydio yn fyw a Recordio Cyfarfodydd

Ffrydio yn fyw a Recordio Cyfarfodydd.

Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Gwelwch Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Fy Cynghorwyr

Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.

Trosolwg a Chraffu

Canllaw byr i Trosolwg a Chraffu yn Sir y Fflint

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae gofyn i'r Cyngor wneud trefniadau i alluogi Aelodau i gynhyrchu adroddiad blynyddol o'u gwaith os ydynt yn dymuno a'i gyhoeddi. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol felly yn y rhan hon o'r wefan ar gyfer blwyddyn galendr 2013

Strategaeth Ddigidol

Sir y Fflint Digidol, Sir y Fflint

Adroddiad Perfformiad Blynyddol

Cyngor Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21

Cyfarfodydd Archif

Cofnodion wedi eu harchifo o gyfarfodydd 1995 - 2009

Cadeirydd y Cyngor

Y Rhan Cadeirydd y Cyngor

Ymgynghoriad

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymgynghori ac ymgysylltu â phobl y sir

Cynllun Cyngor

Yma gallwch gweld ein cynllun cyngor ar gyfer 2019-23

Lwfansau Cynghorwyr

Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr

Aelodau Etholedig

Gwybodaeth ynghylch Rôl yr Aelodau Etholedig.

E-Gylchgrawn

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint (y Bwrdd) yn falch o gyflwyno'r "Cynllun Lles: Cynllun Integredig Sengl i Sir Fflint"

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn greiddiol i'r gwaith o hybu diwylliant cadarnhaol o gydweithio ac mae'n canolbwyntio ei egni, ymdrech ac adnoddau ar ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i gymunedau lleol

Cod Ymddygiad Aelodau

Mae'n ofynnol i holl aelodau o Gyngor Sir y Fflint gytuno i God Ymddygiad Aelodau fel rhan o'u datganiad derbyn y swydd

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd

Online and offline research and your privacy

Amser Holi i'r Cyhoedd

Yma gallwch gael gwybod sut i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor a'r Prif Aelodau.