Alert Section

A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r yn Sir y Fflint

I
 • Iaith Gymraeg

  Mae'r Cyngor yn cydnabod fod y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn sgil bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y gweithwyr dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy'n gallu gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddwn hefyd yn cefnogi unrhyw weithwyr newydd a phresennol sy'n dymuno dysgu Cymraeg neu wella / datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg.

 • Iaith Gymraeg

  Fel awdurdod lleol, rydym yn cydnabod bod cyfrifoldeb a dyletswydd arnom fel arweinydd cymunedau i hybu, cefnogi a diogelu'r Gymraeg er budd cenedlaethau heddiw a rhai'r dyfodol

 • Iechyd a Diogelwch

  Yn cynnwys gorfodi iechyd a diogelwch a chyngor ar gyfer rhai gweithleoedd penodol, gweithgareddau a digwyddiadau gwaith; cofrestrediadau a gorfodaethau tyllu croen; gorfodi cyfraith gwelyau haul

 • Iechyd a Diogelwch – beth sydd angen i chi ei wneud

  Mae gan gyflogwyr a rhai hunan-gyflogedig ddyletswydd i reoli risgiau. Dysgwch ragor.

 • Iechyd Meddwl

  Sut i gysylltu â'ch Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol a chysylltiadau defnyddiol eraill.

 • Iechyd yr Amgylchedd

  Nod yr Adran yw diogelu iechyd yr amgylchedd ar ran pobl Sir y Fflint yn y gweithle, yn eu cartrefi ac wrth iddynt hamddena

 • Information about school meals, school holidays and other school essentials

  Mae yna sawl gohebiaeth wedi bod dros yr wythnosau diwethaf yn ymwneud â phrydau ysgol a hanfodion eraill yn ymwneud â'r ysgol, ac wrth i'r tymor dynnu tua'i derfyn fe all fod yn ddefnyddiol i gael y wybodaeth hon i gyd mewn un lle.

 • Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan

  Dyma gyfnod cychwynnol gosod pwyntiau gwefru yn y Sir, ac mae'n cynrychioli'r cam cyntaf tuag at fynd i'r afael â cham gweithredu Strategaeth Newid Hinsawdd y Cyngor: 'Sicrhau bod pwyntiau gwefru cerbydau ar gael mewn ardaloedd allweddol ar draws y sir – gwledig a threfol.'