Alert Section

Gwasanaethau Cymdeithasol

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

@MST Multi Systemic Therapy / Therapi Aml-Systemig

Mae MST yn targedu'r teuluoedd o unigolion 11 i 17 oed sy'n dangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, sydd o bosibl â'r Heddlu a'r Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid yn ymwneud â nhw, digwyddiadau treisgar, camddefnyddio sylweddau, rhedeg i ffwrdd ac yn creu bywyd teulu anodd iawn ac allan o reolaeth yn gyffredinol.

Adroddiadau Gwasanaethau Cymdeithasol

Gweld Adroddiadau Gwasanaethau Cymdeithasol

Amddiffyn Plant

Sut i roi gwybod am bryder am les plentyn a chysylltiadau defnyddiol

Anableddau Dysgu

Mae Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol Sir y Fflint yn gweithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Asesiad poblogaeth Gogledd Cymru

Gwybodaeth am anghenion gofal a chefnogaeth pobl yng Ngogledd Cymru ac anghenion cefnogaeth gofalwyr

Awtistiaeth

Gobeithir y bydd y tudalennau hyn yn dod ag ystod o wybodaeth ynghyd i un lle i gyfeirio pobl at y wybodaeth gywir a chymorth.

Bathodynnau Glas

Gwnewch gais am fathodyn glas neu adnewyddwch un presennol.

Cadw'n iach

Cyngor meddygol ac iechyd a ddarperir gan Gyngor Sir y Fflint a chysylltiadau defnyddiol.

Cam-drin Oedolion

Cyngor am Diogelu Oedolion a chysylltiadau defnyddiol.

Cyfarpar i gefnogi bod yn annibynnol

Mae ailalluogi, teleofal a chymorthyddion ac addasiadau i gyd yn enghreifftiau o wasanaethau ymyrraeth gynnar sy'n helpu i atal pobl rhag bod yn ddibynnol ar eraill yn ddi-angen a derbyn cymorth mwy dwys.

Cyfrifiad Plant sy'n derbyn gofal a chymorth

Canllawiau i Awdurdodau Lleol: Hysbysiadau preifatrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer setiau data'r Cyfrifiad Plant mewn Angen a'r Ymarfer Casglu Data am Blant sy'n Derbyn Gofal

Darganfydda yrfa mewn gofal

Ydych chi'n chwilio am swydd newydd, her, neu newid gyrfa? Gallai gweithio mewn gofal fod yn berffaith i chi.

Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth am hyfforddiant a datblygiad gweithwyr gofal cymdeithasol.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Sut y bydd hyn yn effeithio ar fy ngofal a'm cymorth?

Dementia

Gwybodaeth i bobl yn byw gyda dementia a'u gofalwyr yn Sir y Fflint.

Eich hawl i ategu a chwyno am Gwasanaethau Cymdeithasol

Canllaw i ddefnyddio Trefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig

Dysgwch fwy am Orchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig yma.

Gwasanaethau Cymdeithasol – Cysylltwch â ni

Cysylltwch ag adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint neu edrychwch ar eu gwefan

Help i Ofalwyr

Gwybodaeth i Ofalwyr a chysylltiadau defnyddiol

Iechyd Meddwl

Sut i gysylltu â'ch Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol a chysylltiadau defnyddiol eraill.

Mabwysiadu

Mae mabwysiadu yn ymrwymiad gydol oes ac mae ein plant angen teuluoedd parhaol, sefydlog a gofalgar.

Syd's Place – Canolfan Croes Atti yn y Fflint

Mae'r Syd's Place, Canolfan Atti yn y Fflint yn wasanaeth dydd a chanolfan adnoddau arbenigol ar gyfer pobl iau â dementia.

Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol

Taflenni gwybodaeth am y gwasanaethau amrywiol y mae Gofal Cymdeithasol yn eu darparu

Therapi Galwedigaethol

Therapi Galwedigaethol