Alert Section

Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol


Sut ydw i'n gallu cael mynediad i ofal a chymorth? 

Ailalluogi 
Ailalluogi: Canllaw i ofalwyr 
Teleofal 
Synwyryddion teleofal 

Llinellgofal - Mae gwasanaeth monitro larwm argyfwng rhoi'r gallu i alw am gymorth pa bryd bynnag yr angen yn codi i chi.

Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol - Mae'n egluro'r broses asesu ar gyfer gwasanaethau therapi galwedigaethol gwasanaethau cymdeithasol.

Addasiadau yn eich cartref - Canllaw i'r broses gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl.

Gwybodaeth am wasanaethau gofal cartref, gan gynnwys rhestr o ddarparwyr lleol a'r mathau o ofal maent yn eu cynnig:

Dewis.Cymru

Arolygiaeth.gofal.Cymru


Offer i'ch Helpu gyda'ch Anabledd - Yn egluro pa gyfarpar y Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu.

Rôl y Tîm Dirprwyaeth - Mae’r Tîm yn darparu cymorth arbenigol i bobl ddiamddiffyn yr ystyrir nad ydynt yn gallu rheoli eu harian eu hunain yn feddyliol neu’n gorfforol.

Syd's Place - yn wasanaeth dydd a chanolfan adnoddau arbenigol ar gyfer pobl iau â dementia.
Calendr Caffi Cofio - Gall unigolion sy’n byw â cholled cof ymgynnull gyda’u gofalwyr mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Cartref Gofal
Meddwl am Gartref Gofal - a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. I bobl sy'n ystyried symud i ofal preswyl.

Rhestr o Ddarparwyr Cymeradwy: Cartrefi Gofal

Taliadau Uniongyrchol
Taflen Ffeithiau Taliadau Uniongyrchol - canllawiau byr am daliadau uniongyrchol.

Taliadau Uniongyrchol Fersiwn Hawdd ei Darllen
Cyfrif Taliad Uniongyrchol
Canllaw i gyfuno'ch cyllid gyda phobl eraill
Cyfuno'ch Taliadau Uniongyrchol â phobl eraill

Taliadau
Taliadau am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol - yn cynnwys taliadau gwasanaeth
Talu am Ofal Preswyl - yn cynnwys taliadau gwasanaeth
Y Taliadau Gohiriedig - cynorthwyo perchnogion cartrefi a chostau gofal preswyl nes iddynt wertho eu heiddo.

Ffurflen Gais i Ymuno a'r Cynllun Taliadau Gohiriedig - ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n dymuno gohirio talu rhan neu gyfanswm o’u costau gofal tan ddyddiad diweddarach

Gofalwyr
Lyfryn Gwybodaeth i Ofalwyr NEWCIS
Canllaw Gofalwyr Hanfodol
Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr yn Sir y Fflint
Ailalluogi: Canllaw i ofalwyr

Plant

Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Help i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd 
Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol i Blant 

Gwasanaethau Cymdeithasol Gweithdrefn Gwyno a Rhoi Sylwasau