Therapi Galwedigaethol


Mae gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Sir y Fflint ar gael i unrhyw un dros 18 oed sydd â chyflyrau iechyd parhaol sylweddol sy'n eu heffeithio eu hunain a'u teuluoedd wrth fyw eu bywydau bob dydd yn eu cartrefi a'u cymunedau.

Fel proffesiwn, credwn fod 'galwedigaeth' yn hanfodol i iechyd a lles pobl. Felly mae helpu pobl i wneud eu gwaith a gweithgareddau arwyddocaol yn sail i arfer therapi galwedigaethol (Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol, 2017).

Yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Chod Ymddygiad Therapi Galwedigaethol (2016), nod y gwasanaeth yw helpu pobl i oresgyn eu rhwystrau ac adeiladu ar eu cryfderau, gan ddarparu'r lefelau angenrheidiol o wybodaeth a chyngor i'w cefnogi i gyflawni eu canlyniadau.

Pan fydd angen cymorth arbenigol, gall y tîm ddarparu cynlluniau arweiniol Symud a Thrin, adroddiadau tai a llwybrau mynediad at offer ac addasiadau os mai dyma yw'r ateb gorau.

Maent yn gweithio mewn partneriaeth â phobl yn y gymuned a gweithwyr proffesiynol eraill trwy gynnig eu harbenigedd er mwyn cyfrannu at ddarganfod atebion sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

SSDUTY@flintshire.gov.uk