Alert Section

Progress for Providers


Egwyddor allweddol deddfwriaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru yw y dylai pobl gael eu cefnogi i wella eu lles. Mae gwybod pa faterion sy’n bwysig i unigolion a sut mae cefnogaeth wych yn edrych iddyn nhw yn hanfodol i gyflawni hyn. I ddarparwyr gofal cymdeithasol mae hyn yn golygu ffordd o weithio ble mae canolbwynt y gefnogaeth ar ansawdd bywyd yn hytrach nag ar dasgau.

I helpu ein darparwyr yn Sir y Fflint i weithio yn y modd hwn rydym wedi datblygu Cynnydd i Ddarparwyr.  Rhaglen achredu yw hon sy'n gosod disgwyliadau clir ynghylch darparu gofal a chefnogaeth unigol, ac yn cydnabod y gwerthoedd hanfodol sydd eu hangen gan weithwyr gofal i gefnogi pobl yn effeithiol.  Dechreuodd y rhaglen mewn gwasanaethau preswyl yn 2015 ac oherwydd ei lwyddiant, fe'i hehangwyd i gynnwys gwasanaethau gofal cartref a gofal ychwanegol. Rydym hefyd yn bwriadu gweithio gyda darparwyr i weithredu'r rhaglen o fewn gwasanaethau anabledd dysgu.

Mae Cynnydd i Ddarparwyr yn defnyddio dulliau ac ymarferion sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i helpu timau o staff i newid y ffordd maent yn cefnogi pobl ac yn ymgysylltu â’u teuluoedd. Mae’r dulliau hyn, gan gynnwys proffiliau un tudalen, cofnodion dysgu a chytundebau gwneud penderfyniadau, yn galluogi pobl sy’n cael gofal a chefnogaeth i gael mwy o beth sy'n bwysig iddynt nhw yn eu bywydau. I ddarparwyr, nid yw eu defnyddio yn golygu gwneud mwy, ond yn hytrach gwneud pethau yn wahanol.

Yn y gwasanaethau preswyl mae gan Gynnydd i Ddarparwyr dair lefel o achrediad: efydd, arian ac aur, ac yn y gwasanaethau cartref mae dwy lefel: arian ac aur. O fewn bob lefel, mae nifer o safonau i ddarparwyr eu cyflawni. Ar ôl sgorio eu hunain, mae gan reolwyr fesuriad gwaelodlin o ble maent, ac yn gallu blaenoriaethu'r safonau maent eisiau cynyddu eu sgoriau arnynt. Mae cynnydd yn cael ei fonitro yn rheolaidd gan Swyddogion Contract Sir y Fflint.

Mae cyflawni achrediad Cynnydd i Ddarparwyr yn helpu rheolwyr i ddangos yn gyhoeddus eu bod yn gwneud cynnydd parhaus wrth ddarparu gofal a chefnogaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae darparwyr Sir y Fflint sydd wedi cyflawni achrediad wedi eu rhestru yma, a byddwn yn parhau i ddiweddaru’r rhestr hon wrth i’r rhaglen barhau. 

Efydd
Bistre
Bryn Edwin
Chestnut House
Croes Atti
Hollybank (Cartref Gofal)
Lexham Green
Marleyfield
Pen y Bryn
Phoenix House
Sycamore Lodge
Tŷ Cerrig
The Glynne
Wellfield
Warrendale

Arian
Haulfryn 
Llys Eleanor 
Llys Gwenffrwd 
Llys Raddington 
Tîm Gofal Cartref Yr Wyddgrug
Wepre Villa (Cartref Nyrsio)

Ym mis Medi 2018, roeddem yn falch iawn pan enillodd y rhaglen Wobr Gofal Cymdeithasol Cymru ac fe gyrhaeddodd y rownd derfynol yng ngwobrau Cymdeithas Rhagoriaeth y Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae Gwobrau Gofal Cymdeithasol Cymru’n cydnabod rhagoriaeth o fewn gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac roedd y wobr yn benodol am ganlyniadau rhagorol i bobl o bob oed trwy fuddsoddi mewn hyfforddi a datblygu staff.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am Gynnydd i Ddarparwyr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth cyffredinol cysylltwch â
Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint ar 01352 702672
neu e-bostiwch: contracts.commissioning@flintshire.gov.uk