Asesiad poblogaeth Gogledd Cymru


Lawrlwythwch gopi o’r adroddiad asesiad poblogaeth llawn, fersiynau gwahanol a gwybodaeth gefndir yma.

Adroddiad cryno (Cymraeg)

Adroddiad llawn (Cymraeg)

Fersiwn plant a phobl ifanc (Cymraeg)

Fersiwn hawdd ei ddarllen (Cymraeg)

Atodiad 1 Adroddiad Ymgynghoriad a Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (Cymraeg)


Cysylltwch â ni am fformatau hygyrch eraill, fel print mawr, Braille, Iaith Arwyddion Prydain ac mae ieithoedd eraill.

Gwasanaethau eraill a allai fod o gymorth

I wybod pa wasanaethau sydd ar gael i ateb yr anghenion a nodir yn yr asesiad poblogaeth, ewch i wefan Dewis Cymru: https://www.dewis.cymru/

Cysylltwch â ni

Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru

E-bost: sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk

Rhif Ffôn: 01824 712432