Alert Section

Cysylltiadau a Dolenni Defnyddiol


Useful links 670


Cysylltiadau

Tîm Cefnogi Taliadau Uniongyrchol 

Rheolwr Tîm Taliadau Uniongyrchol: Mark Cooper 

Swyddogion Cefnogi Taliadau Uniongyrchol: Claire Tuft, Emily Kershaw, Harriet Weir, Sharon Stapley-Jones, Maria Williams, Toni Wolstenhole

Rhif ffôn01352 701100    E-bostdp.support@flintshire.gov.uk

Cysylltiadau Defnyddiol

  • Tîm Cyllid Taliadau Uniongyrchol 01352 701318
  • Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint – Oedolion 03000 858858
  • Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint - Plant 01352 701000
  • Tîm Dyletswydd Tu Allan i oriau 0345 053 3116
  • Hyfforddiant Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint 01352 702657
  • Canolfannau Cyngor Ar Bopeth - Croeso i Cyngor ar Bopeth 0800 702 2020
  • Safonau Gofal AGC - Hafan | Arolygiaeth Gofal Cymru 0300 7900 126 
  • Llinell gymorth ACAS - Cyngor cyfraith gwaith a chyflogaeth | Acas 0300 1231100 

Darparwyr Cyflogres Cymeradwy 

Darparwyr Yswiriant Cymeradwy

  • Premier Care (Mark Bates) - E-bost: he@markbatesltd.com Ffôn: 01476 514478
  • FISH 08000 294387

Prepaid Financial Services / EML 020 3633 1319


Dolenni Defnyddiol

Tîm Taliadau Uniongyrchol; tudalen Facebook a chyfrif Twitter 

ACAS - Cyngor diduedd am ddim i weithwyr a chyflogwyr ar hawliau, rheolau ac arfer gorau yn y gweithle.

Skills for Care – Elusen annibynnol sy'n helpu i greu gweithlu gofal cymdeithasol i oedolion dan arweiniad da, medrus a gwerthfawr. 

Gofal Cymdeithasol Cymru 

Hwb Gwybodaeth a Dysgu Gofal Cymdeithasol Cymru - Yr Hwb Gwybodaeth a Dysgu (yr Hwb) yw eich siop un stop ar gyfer ystod o adnoddau am ddeddfwriaeth gofal cymdeithasol Cymru

Dewis Cymru – Y lle ar gyfer lles yng Nghymru

NEWCIS (Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru) - NEWCIS yw'r darparwr mwyaf o wasanaethau gofalwyr yng Nghymru, sy'n ymdrechu i gefnogi gofalwyr di-dâl ledled Gogledd Ddwyrain Cymru

Age Cymru - Mae eich Age Cymru lleol yn helpu gyda phethau fel cyfeillio, siopa, cludo, llenwi ffurflenni, eiriolaeth, gweithgareddau cymdeithasol, dosbarthiadau ymarfer corff a llawer mwy.  

Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru (ACNEW) - Elusen leol annibynnol sy'n arbenigo mewn cefnogaeth i bobl dros 50 oed ledled Sir y Fflint a Wrecsam.

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC) - FLVC yw'r sefydliad ymbarél a chymorth ar gyfer dros 1200 o grwpiau gwirfoddol a chymunedol wedi'u lleoli yn Sir y Fflint

Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint - Cymorth a chyngor am ddim i unrhyw un mewn angen

Carers UK (Cymru) – Cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth arbenigol i ofalwyr.

Adferiad - Helpu pobl sy'n cael problemau gyda chaethiwed, iechyd meddwl, datblygiad personol a chyflogaeth - yn ogystal â chynnig cymorth a gwybodaeth i'w teuluoedd a'u ffrindiau


Gwefannau swyddi

Indeed

DWP find a job

Job Centre Plus


Grwpiau Cymunedol a Chymdeithasol

Emerge Community Arts Group

Flintshire Do It 

Outside Lives

Buzz Club

Tandem Cymru

Daffodils

Cyfeiriadur Cymunedol Cyngor Sir y Fflint - Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Wedi'i ddiweddaru'n flynyddol.