Alert Section

Tai

Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint

Ymgynghoriad Strategaeth Cynnwys Cwsmeriaid

Mae gwrando ar ein cwsmeriaid a rhoi cyfle iddynt gymryd rhan yn elfen hanfodol o wella ein gwasanaethau. Rydym eisiau i chi ddweud wrthym sut hoffech chi gael gwybodaeth a chael eich cynnwys.

Gwella a Thrwsio

Gwybodaeth am Atgyweirio Tai a sut i roi gwybod am waith atgyweirio.

Tai ac Atal

Hyb gyda chyngor ac arweiniad ar wneud cais am Dai Cymdeithasol, Cofrestr Tai Sir y Fflint, Cymorth Tai, Trosglwyddo Tai, Tai Fforddiadwy, Digartrefedd a mwy.

Cofrestr Tai Sir y Fflint

Mae Cofrestr Tai Sir y Fflint wedi'i sefydlu i'w gwneud hi'n haws gwneud cais am Dai Cymdeithasol yn Sir y Fflint.

Cymorth Tai

Mae Cymorth Tai yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy'n rhoi gwasanaethau cefnogi yn ymwneud â thai i bobl dros 16 oed.

Digartref neu Mewn Perygl o Ddigartrefedd

Cyngor ac arweiniad os ydych yn ddigartref, ar fin dod yn ddigartref neu am adael eich cartref.

Rhentu Cartrefi Cymru - Y wybodaeth ddiweddaraf i Denantiaid Cyngor

Rhentu Cartrefi Cymru - Y wybodaeth ddiweddaraf i Denantiaid Cyngor

Llety â Chymorth

Mae Cyngor Sir y Fflint yn comisiynu nifer o Brosiectau Tai â Chymorth sy'n anelu at weithio gyda phobl sy'n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Harolwg Landlord

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i wella ein gwasanaethau i'n cymuned felly mae eich barn a phrofiadau yn bwysig iawn i ni

Landlordiaid

Mae Hyb Landlordiaid Cyngor Sir y Fflint yn cynnwys gwybodaeth am Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a sut mae'n effeithio ar Landlordiaid ac Asiantau Rheoli yn Sir y Fflint, manylion cyswllt Tîm Cymorth Landlordiaid Sir y Fflint, a gwybodaeth newyddion a digwyddiadau perthnasol arall.

Rhaglen Tai Ac Adfywio Strategol (RhTAS)

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i gwrdd ag anghenion y gymuned leol am dai fforddiadwy ar draws y sir

Wythnos Diogelwch Nwy

Mae Wythnos Diogelwch Nwy yn ymgyrch ddiogelwch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch nwy yn y DU

Grantiau & Benthyciadau Tai

Y cymorth sydd ar gael i berchnogion tai drwsio, gwella ac addasu eu cartrrefi.

Tai Gofal Ychwanegol

Dysgu mwy am gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol Cyngor Sir y Fflint

Tîm Safonau Tai

Mae Cyngor Sir y Fflint yn credu fod hawl gan bawb i fyw mewn cartref sydd mewn cyflwr da

Rhent Tai

Gwybodaeth ddefnyddiol am gyfrifon rhent

Cysylltiadau Tai Cyngor

Cael hyd i fanylion cyswllt defnyddiol ar gyfer y Gwasanaethau Tai

Cyngor Cyddwysiad a Llwydni

Cyngor Cyddwysiad a Llwydni