Alert Section

Cymorth Tai


Mae Cymorth Tai yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n rhoi gwasanaethau cefnogi yn ymwneud â thai i bobl dros 16 oed. Mae’n rhaglen ymyrraeth gynnar i gefnogi gweithgarwch, ac atal pobl rhag mynd yn ddigartref, sefydlogi eu sefyllfa o ran llety, neu helpu pobl mewn perygl o fod yn ddigartref i ddod o hyd i lety.  Mae’r gefnogaeth yn canolbwyntio ar yr unigolyn, gyda'r nod o gefnogi pobl i sicrhau a chynnal tai cynaliadwy drwy fynd i'r afael â'r problemau y gallen nhw eu hwynebu.

Housing-Support-Grant_Logo_JPEG NEW 2020WG_positive_40mm jpg - logo

Beth yw cymorth yn ymwneud â thai?

Darperir cymorth yn ymwneud â thai er mwyn i bobl ddatblygu neu gynnal y sgiliau a’r hyder sydd ei angen i fyw mor annibynnol â phosibl. Gall gynnwys:

•    Help i gynnal tenantiaethau

•    Help i reoli arian/talu biliau

•    Help i gadw’r cartref yn ddiogel

•    Help i gael mynediad at addysg a gwaith

•    Help gyda budd-daliadau ac arian

•    Help i ddeall a llenwi ffurflenni

•    Help i ymuno gyda grwpiau cymunedol lleol

•    Help i ailadeiladu perthnasau

•    Help i ddod o hyd i lety addas a fforddiadwy.

Sut i gael mynediad at Gymorth Tai

Gellir cael mynediad at Gymorth Tai drwy’r Porth Cymorth Tai.  Bydd y gwasanaeth yn cynnal archwiliadau yn ymwneud ag addasrwydd a chymhwysedd, ac yna gallant atgyfeirio at y darparwr cymorth mwyaf addas.  Wedyn bydd y darparwr gwasanaeth yn cysylltu gyda’r person ac yn trefnu i gwblhau asesiad, ble mae’r unigolyn a’r darparwr yn cytuno ar y lefel a’r math o gymorth i’w ddarparu. Os ydych chi, neu rhywun rydych yn ei adnabod angen cymorth yn ymwneud â thai yna gallwch:

•    Gofynnwch i’ch gweithiwr cymdeithasol neu weithwyr iechyd proffesiynol, neu unrhyw weithiwr proffesiynol arall o asiantaethau megis Tai, Profiannaeth, Addysg, neu’r Adran Gwaith a Phensiynau wneud cyswllt
•    Gofynnwch i ffrind neu aelod o’ch teulu gysylltu
•    Cysylltwch eich hun drwy ffonio'r Swyddog Dyletswydd Cymorth Tai ar 01352 703515 neu e-bostiwch HousingSupportReferrals@flintshire.gov.uk


Mae’r categorïau i gleientiaid am arian Cymorth Tai fel a ganlyn:  
 
•     Pobl sy’n profi Cam-drin Domestig  
•    Pobl gydag Anableddau Dysgu
•    Pobl â phroblemau Iechyd Meddwl
•    Pobl â phroblemau alcohol  
•    Pobl â phroblemau Camddefnyddio Sylweddau
•    Pobl â hanes o droseddu
•    Pobl â statws Ffoadur
•    Pobl ag Anabledd Corfforol ac/neu Synhwyraidd
•    Pobl ag Anhwylder Datblygu (e.e. Awtistiaeth)
•    Pobl â Salwch Cronig (gan gynnwys HIV, AIDS)
•    Teuluoedd ag Anghenion Cymorth
•    Person sengl ag Anghenion Cymorth sy’n 16+
•    Cyffredinol/ Cefnogaeth yn ôl yr Angen (gwasanaethau cynnal tenantiaeth sy’n cynnwys ystod o anghenion defnyddwyr)