Alert Section

Treth Cyngor a Budd-daliadau

Darllenwch y tudalennau isod i gael gwybodaeth am Dreth y Cyngor, Budd-daliadau Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor.

Ofalwyr Di-dâl

Gwybodaeth ynglŷn â thaliad a gweithdrefn taliad cymorth £500 lwfans Gofalwyr.

Taliadau Cymorth Costau Byw

Taliadau Cymorth Costau Byw

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Fel rhan o'r pecyn cymorth gwerth dros £50m er mwyn mynd i'r afael â'r pwysau uniongyrchol ar gostau byw, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £38 miliwm drwy Gynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf.

Treth Cyngor

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Budd-dal Tai

Os ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent yn Sir y Fflint a'ch bod ar incwm isel, efallai y gallwch gael help gyda rhywfaint o'ch rhent neu'r cyfan ohono.

Taliad Cymorth Hunanynysu

Os rydych wedi bod y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi i eich i hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gael Cymorth Ariannol.

Bwyd Da Sir Y Flint

Sicrhau fod yr holl breswylwyr yn Sir y Fflint wedi'u bwydo'n dda.

Prydau Ysgol a Grantiau Gwisg Am Ddim

Prydau Ysgol a Grantiau Gwisg Am Ddim

Coronafeirws - Cefnogaeth

Cefnogaeth & cyngor credyd cynhwysol covid-19

Cyplau Oed Cymysg

Cyplau Oed Cymysg - Newidiadau i Gredyd Pensiwn

Ffurflenni Budd-daliadau

Ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-dal Tai, Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor, Prydau Ysgol am Ddim a Grantiau Gwisg Ysgol a ffurflenni TDT

Ffurflenni Treth Cyngor

Ffurflenni ar gael ar gyfer Treth y Cyngor.

Tîm Diwygio Lles

Mae Tîm Ymateb Diwygiad Lles Cyngor Sir y Fflint yn helpu cwsmeriaid yr effeithir arnynt gan newidiadau diwygiad lles fel Credyd Cynhwysol, Tanfeddiannaeth (treth ystafell wely), cyfyngiadau i'ch cyfraddau Lwfans Tai Lleol.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn darparu cymorth ariannol i gartrefi incwm isel ac mae'n disodli'r budd-daliadau canlynol; Budd-dal Tai, Cymhorthdal ​​Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

Grant Cyfleusterau I'r Anabl

Mae'r Grant Cyfleusterau I'r Anabl yn fath o gymorth ariannol a ddefnyddir i helpu gydag ddasu'r cartref.

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor.

Cyfrifiannell budd-daliadau cyffredinol

Bydd y cyfrifiannell hwn yn dangos i chi sut i reoli eich gwariant a chyllidebu ac mae'n gywir, cyflym a syml i'w ddefnyddio.

Cyfrifiannell Treth Cyngor

Rhowch fanylion y cyngor cymuned a band treth y cyngor i weld cost Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Newyddion Budd-daliadau

Y newyddion diweddaraf mewn Budd-daliadau Tai

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

Cofrestru E-Hysbysiadau

E-Hysbysiadau yw'r ffordd newydd o dderbyn eich llythyr Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor. Yn lle cael hysbysiad papur traddodiadol byddwn yn anfon eich dogfennau drwy e-bost.

Cofrestru E-filio

E-filiau yw'r ffordd newydd i dderbyn eich bil. Yn lle cael bil papur traddodiadol, byddwn yn anfon eich bil drwy e-bost.

Budd-daliadau tai - Hysbysiadau Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd ar gael ar gyfer Budd-dal tai.

Treth Cyngor - Hysbysiad Preifatrwydd

Treth Cyngor - Hysbysiad Preifatrwydd