Alert Section

Treth Cyngor a Budd-daliadau

Darllenwch y tudalennau isod i gael gwybodaeth am Dreth y Cyngor, Budd-daliadau Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor.

Adolygiad o Ostyngiad Person Sengl 2024

Single Person Discount Review 2024

Treth Cyngor

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Occupancy Review 2024

Occupancy Review 2024

Cyfrifiannell Treth Cyngor

Rhowch fanylion y cyngor cymuned a band treth y cyngor i weld cost Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod 2024/25

Ffurflenni Budd-daliadau

Ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-dal Tai, Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor, Prydau Ysgol am Ddim a Grantiau Gwisg Ysgol a ffurflenni TDT

Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM) a Grant Hanfodion Ysgol

Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM) a Grant Hanfodion Ysgol

Cynllun Cymorth Biliau Ynni

Cyllid Amgen Cynllun Cefnogi Biliau Ynni

Ffurflenni Treth Cyngor

Ffurflenni ar gael ar gyfer Treth y Cyngor.

Treth Cyngor - Hysbysiad Preifatrwydd

Treth Cyngor - Hysbysiad Preifatrwydd

Budd-dal Tai

Os ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent yn Sir y Fflint a'ch bod ar incwm isel, efallai y gallwch gael help gyda rhywfaint o'ch rhent neu'r cyfan ohono.

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn darparu cymorth ariannol i gartrefi incwm isel ac mae'n disodli'r budd-daliadau canlynol; Budd-dal Tai, Cymhorthdal ​​Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

Cyfrifiannell Budd-daliadau

Bydd y cyfrifiannell hwn yn dangos i chi sut i reoli eich gwariant a chyllidebu ac mae'n gywir, cyflym a syml i'w ddefnyddio.

Tîm Diwygio Lles

Mae Tîm Ymateb Diwygiad Lles Cyngor Sir y Fflint yn helpu cwsmeriaid yr effeithir arnynt gan newidiadau diwygiad lles fel Credyd Cynhwysol, Tanfeddiannaeth (treth ystafell wely), cyfyngiadau i'ch cyfraddau Lwfans Tai Lleol.

Newyddion Budd-daliadau

Y newyddion diweddaraf mewn Budd-daliadau Tai

Budd-daliadau tai - Hysbysiadau Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd ar gael ar gyfer Budd-dal tai.

Bwyd Da Sir Y Flint

Sicrhau fod yr holl breswylwyr yn Sir y Fflint wedi'u bwydo'n dda.

Grant Cyfleusterau I'r Anabl

Mae'r Grant Cyfleusterau I'r Anabl yn fath o gymorth ariannol a ddefnyddir i helpu gydag ddasu'r cartref.

Cyplau Oed Cymysg

Cyplau Oed Cymysg - Newidiadau i Gredyd Pensiwn