Alert Section

Credyd Cynhwysol


Ehangu Credyd Cynhwysol - rhoi’r Gwasanaeth Cyfan ar waith

Beth yw Credyd Cynhwysol?
Mae Credyd Cynhwysol wedi bod yn weithredol yn Sir y Fflint ers Ebrill 2014 gan gynnig cymorth ariannol i aelwydydd sydd ag incwm isel a fyddai fel arall wedi hawlio Lwfans Ceisio Gwaith.  Fodd bynnag, o Ebrill 2017 ymlaen bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei ehangu i bob hawliwr newydd, ac mi fydd Credyd Cynhwysol ‘gwasanaeth cyfan’ yn disodli’r budd-daliadau canlynol:

  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith

Sut ydw i’n hawlio Credyd Cynhwysol?
Mae’r Llywodraeth yn disgwyl i bawb, ar y cyfan, hawlio a rheoli eu Credyd Cynhwysol ar lein. 

Er mwyn cwblhau cais i hawlio Credyd Cynhwysol mae’n rhaid i chi greu cyfrif Credyd Cynhwysol. Byddwch hefyd yn rheoli eich cais trwy’ch cyfrif ar lein.  Felly, bydd rhaid i chi gael defnydd o gyfrifiadur yn rheolaidd er mwyn diweddaru eich amgylchiadau a sicrhau eich bod chi’n cael eich talu’n gywir. 

Mae cyfrifon Credyd Cynhwysol wedi’u cynllunio i weithio ar gyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron, tabledi a ffonau clyfar. 

Cymorth gyda rhent
Bydd yr elfen costau tai Credyd Cynhwysol, sy’n disodli Budd-daliadau Tai i denantiaid, yn cael ei thalu’n uniongyrchol i chi, yn hytrach nag i’ch landlord fel sy’n digwydd ar hyn o bryd i nifer o hawlwyr Budd-daliadau Tai.  Fodd bynnag, gall y rhai hynny sydd angen cymorth i gyllidebu neu sydd ag ôl-ddyledion rhent ar ôl fis neu ddau, gael talu’r elfen rhent ac ôl-ddyledion rhent i’r landlord yn uniongyrchol, am gyfnod dros dro.

Sut ydw i’n derbyn fy Nghredyd Cynhwysol? 
I dderbyn Credyd Cynhwysol bydd arnoch angen cyfrif gyda banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd.  Efallai bydd cyfrif y Swyddfa Bost yn rhy gyfyngedig ar gyfer Credyd Cynhwysol.


Cymorth a help ychwanegol o dan Gredyd Cynhwysol
Mae’r Llywodraeth yn cydnabod y bydd newid i un taliad misol yn newid sylweddol i’r dull mae budd-daliadau yn cael eu darparu ar hyn o bryd, ac felly wedi cyflwyno’r cynllun Trefniadau Talu Amgen sy’n cynnig cymorth os ystyrir bod angen cymorth ychwanegol arnoch ar sail dros dro fel a ganlyn:

  • Talu’r elfen tai o Gredyd Cynhwysol fel Taliad wedi’i Reoli i’r landlord yn uniongyrchol
  • Taliadau mwy rheolaidd na thaliadau misol
  • Taliad o ddyfarniad wedi’i rannu rhwng partneriaid

Hefyd cynigir Cymorth Cyllidebu Personol i chi os ydych chi’n cael eich ystyried yn ddiamddiffyn ac angen cyngor ariannol i’ch helpu chi i ymdopi â rheoli eich arian yn fisol a thalu eich biliau ar amser. 

Cymorth Digidol
Gallwch ddod o hyd i gymorth ar sut i wneud cais, diweddaru eich cyfrif a nodi unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau ar lein. Mae ein staff wedi’u hyfforddi i ddarparu help a chymorth os oes angen ac mae hyn ar gael yn unrhyw un o’n Canolfannau Cyswllt.