Alert Section

Budd-daliadau tai - Hysbysiadau Preifatrwydd


Budd-dal tai ac Gostyngiad y Dreth Gyngor Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon, ac unrhyw dystiolaeth ategol y byddwch yn ei hanfon, i brosesu eich cais am Fudd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor.  Mae hyn yn ofynnol dan reoliadau Budd-Dal Tai a Gostyngiadau Treth y Cyngor.

Caiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel ar ein system.

Gall Cyngor Sir y Fflint drosglwyddo'r wybodaeth i asiantaethau neu sefydliadau eraill fel yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau EM, fel y caniateir gan y gyfraith.

Efallai y bydd Cyngor Sir y Fflint yn cymharu'r wybodaeth rydych wedi'i darparu, neu wybodaeth amdanoch chi y mae rhywun arall wedi’i darparu, â gwybodaeth arall sydd gennym. Efallai y byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch gan drydydd parti, neu yn rhoi gwybodaeth iddynt er mwyn:

 • sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir
 • atal neu ganfod troseddau, ac
 • diogelu arian cyhoeddus.

Efallai y byddai gwybodaeth a dderbynnir gan Gyllid a Thollau EM yn nodi newid mewn amgylchiadau a fyddai’n gallu arwain at y system yn newid eich buddion yn awtomatig.

Ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw un arall, na’n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi at ddibenion eraill, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu hynny.

Mae prosesu eich data yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a wneir er lles y cyhoedd neu i ddefnyddio awdurdod swyddogol. Mae hefyd yn angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor.

Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u  gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

Grant Gwisg Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon, ac unrhyw dystiolaeth ategol y byddwch yn ei hanfon, i brosesu eich cais am Brydau Ysgol Am Ddim.  Mae hyn yn ofynnol dan bolisi Grant Gwisig.

Caiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel ar ein system am gyfnod o 2 mlynedd ar ôl i’ch cais ddod i ben.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadarnhau eich cymhwysedd.

Efallai y bydd Cyngor Sir y Fflint yn cymharu'r wybodaeth rydych wedi'i darparu, neu wybodaeth amdanoch chi y mae rhywun arall wedi’i darparu, â gwybodaeth arall sydd gennym. Efallai y byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch gan drydydd parti, neu yn rhoi gwybodaeth iddynt er mwyn:

 • sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir
 • atal neu ganfod troseddau, ac
 • diogelu arian cyhoeddus.

Ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw un arall, na’n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi at ddibenion eraill, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu hynny.

Mae prosesu eich data yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a wneir er lles y cyhoedd neu i ddefnyddio awdurdod swyddogol. Mae hefyd yn angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor.

Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u  gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

Prydau Ysgol am Dddim Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon, ac unrhyw dystiolaeth ategol y byddwch yn ei hanfon, i brosesu eich cais am Brydau Ysgol Am Ddim.  Mae hyn yn ofynnol dan bolisi Prydau Ysgol Am Ddim.

Caiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel ar ein system am gyfnod o 2 mlynedd ar ôl i’ch cais ddod i ben.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadarnhau eich cymhwysedd gyda’r ysgolion yn unig.

Efallai y bydd Cyngor Sir y Fflint yn cymharu'r wybodaeth rydych wedi'i darparu, neu wybodaeth amdanoch chi y mae rhywun arall wedi’i darparu, â gwybodaeth arall sydd gennym. Efallai y byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch gan drydydd parti, neu yn rhoi gwybodaeth iddynt er mwyn:

 • sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir
 • atal neu ganfod troseddau, ac
 • diogelu arian cyhoeddus.

Ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw un arall, na’n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi at ddibenion eraill, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu hynny.

Mae prosesu eich data yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a wneir er lles y cyhoedd neu i ddefnyddio awdurdod swyddogol. Mae hefyd yn angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor.

Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u  gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon, ac unrhyw dystiolaeth ategol y byddwch yn ei hanfon, i brosesu eich cais am Taliadau Dewisol Tai.  Mae hyn yn ofynnol o dan reoliadau Cymorth Ariannol Dewisol.

Caiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel ar ein system.

Gall Cyngor Sir y Fflint drosglwyddo'r wybodaeth i asiantaethau neu sefydliadau eraill fel yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau EM, fel y caniateir gan y gyfraith.

Efallai y bydd Cyngor Sir y Fflint yn cymharu'r wybodaeth rydych wedi'i darparu, neu wybodaeth amdanoch chi y mae rhywun arall wedi’i darparu, â gwybodaeth arall sydd gennym. Efallai y byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch gan drydydd parti, neu yn rhoi gwybodaeth iddynt er mwyn:

 • sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir
 • atal neu ganfod troseddau, ac
 • diogelu arian cyhoeddus.

Efallai y byddai gwybodaeth a dderbynnir gan Gyllid a Thollau EM yn nodi newid mewn amgylchiadau a fyddai’n gallu arwain at y system yn newid eich buddion yn awtomatig.

Ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw un arall, na’n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi at ddibenion eraill, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu hynny.

Mae prosesu eich data yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a wneir er lles y cyhoedd neu i ddefnyddio awdurdod swyddogol. Mae hefyd yn angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor.

Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u  gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

Hysbysiadau electronig Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd eich data personol yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint at y diben penodol o’ch cofrestru i dderbyn eich llythyrau hysbysebu yn electronig ar y cyfeiriad e-bost a gadarnhawyd gennych chi. Mae’n rhaid prosesu’r wybodaeth hon fel rhan o’n tasg gyhoeddus fel sy’n ofynnol dan Reoliadau Budd-dal Tai a Threth y Cyngor 2006 – Rheoliad 112.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich data yn ddiogel nes y byddwch yn derbyn Hysbysiadau electronig yn llwyddiannus, ac wedyn bydd yn data yn cael ei ddileu o’r system ar ôl un mis.

Ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw un arall, nac yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi at ddibenion eraill, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu hynny.

Mae prosesu eich data yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a wneir er lles y cyhoedd neu i ddefnyddio awdurdod swyddogol. Mae hefyd yn angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor.

Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u gwefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.