Alert Section

Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.


Casgliad CLYTIAU a Chynnyrch Hylendid Amsugnol

For households with one or more children in nappies, having enough room in the black bin can be challenging. The good news is that from 1st November 2021 we will be introducing a weekly collection service for nappies and absorbent hygiene products.

Gwirio'ch diwrnod biniau

Darganfyddwch pryd mae eich sbwriel a'ch ailgylchu yn cael ei gasglu a dadlwythwch galendr.

Gwastraff Gardd

Gwybodaeth am sut i dalu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd, archebu biniau brown ychwanegol a sut mae'r gwasanaeth casglu yn rhedeg.

Canolfannau Ailgylchu Cartref

Manylion lleoliadau'r canolfannau ailgylchu, pryd maen nhw ar agor a beth y gallwch chi ei ailgylchu.

Calendrau Gwastraff ac Ailgylchu

Dewch o hyd i PDF o'ch calendr biniau a'i lawrlwytho, neu edrychwch ar fersiynau hygyrch ohonyn nhw yma

Casglu eitem swmpus / dodrefn

Rhowch eitemau cartref nad oes eu hangen arnoch mwyach i elusen neu gofynnwch i ni eu casglu nhw (gan gynnwys oergelloedd a rhewgelloedd domestig).

Gwybodaeth Am Wastraff Landlordiaid

Gwybodaeth am gyfrifoldebau casglu gwastraff ac ailgylchu landlordiaid ac asiantau gosod.

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Gofyn am eitemau ailgylchu neu wastraff newydd, amnewid neu ychwanegol.

Casglu Biniau Fethwyd

Rhoi gwybod am gasgliad bin a fethwyd neu broblem casglu gwahanol.

Cymorth gyda chasgliadau

Mae ein gwasanaeth wedi'i gynllunio ar gyfer unrhyw un sy'n methu symud y bin ar olwynion yn gorfforol i ymyl y palmant i ni ei gasglu. Gallwn drefnu casgliad gyda chymorth dros dro, neu am y tymor hir yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Trwydded Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Mae Cyngor yn defnyddio system drwyddedu i gyfyngu ar y math o gerbydau sy'n cael defnyddio. Dysgu mwy a sut i wneud cais.

Canolfannau Ailgylchu Cartref - Archebu Gwybodaeth am Matresi ac Asbestos

Archebu Gwybodaeth am Matresi ac Asbestor i Canolfannau Ailgylchu Cartref Cyngor Sir y Fflint

Pa eitemau sy'n gallu cael eu hailgylchu a beth na ellir ei ailgylchu?

Pa eitemau sy'n gallu cael eu hailgylchu a beth na ellir ei ailgylchu?

Na i'r bin, ia i ailddefnyddio!

Rhowch gynnig ar y canlynol i weld y gwahaniaeth y gallwch chi ei wneud

Gorfodaeth Gwastraff Ochr y Ffordd

Polisi'r Cyngor ar wastraff ochr y ffordd sy'n cael ei gyflwyno gyda'r bin du.

Beth sy'n digwydd i'ch deunyddiau ailgylchu?

Ydych chi erioed wedi ystyried beth sy'n digwydd i'r gwastraff yr ydych yn ei ailgylchu wedi iddo gael ei gludo o'r ar ochr y pafin neu wedi i chi fynd â'ch eitemau i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ?

Ble rydyn ni nawr a pham mae angen i ni wneud mwy

Er mwyn cyrraedd Targedau Ailgylchu Statudol Llywodraeth Cymru rydym wedi symud o wasanaeth casglu wythnosol i wasanaeth modern, sydd yn canolbwyntio ailddefnyddio ac ailgylchu.

Beth I'w Roi Yn Eich Bin

Manylion yr hyn y gallwch neu na allwch ei roi ym mhob un o'ch biniau neu gynwysyddion.

Cwestiynau am ailgylchu a gwastraff

Atebion i'ch cwestiynau gan gynnwys: Sut galla' i gael gwared ar wastraff peryglus, asbestos neu gwastraff clinigol?

Dyletswydd Gofal dros Waredu Gwastraff

Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus o unigolion sy'n honni eu bod nhw'n fusnesau gwaredu gwastraff cyfreithlon yn ystod yr argyfwng coronafeirws

Cynllun Cewynnau Go Iawn

Mae Sir y Fflint yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern 'go iawn' i arbed arian a helpu'r amgylchedd.

Bwyta'n Dda a Gwastraffu Llai

Hyd yn oed ar ôl dod â'n neges adref byddwn yn taflu i ffwrdd yr union fwydydd y dylem fod yn bwyta mwy ohonynt – ffrwythau, llysiau a charbohydradau grawn cyflawn

Compostio yn y Cartref

Gellir compostio tua thraean o'ch gwastraff, gan arbed ynni ac adnoddau, a gwneud lles i'r ardd ac i'r boced.