Alert Section

Gwastraff Gardd


Rydym yn gweithio’n galed ar hyn o bryd i brosesu ceisiadau gwastraff gardd a phostio pecynnau trwydded allan. Fodd bynnag os na fydd eich pecyn wedi cyrraedd cyn eich casgliad cyntaf, mi fydd eich bin gardd yn dal i gael ei wagio ar yr amod bod y tanysgrifiad wedi cael ei roi yn sownd ar eich bin brown yn y cyfamser fel derbyniad o’ch taliad.

Prisiau 2021
Gan fod y casgliadau gwastraff gardd wedi eu gohirio yn 2020 mae dau ffi ar gyfer tymor 2021, er mwyn cyfrif am y rhai a dalodd yn llawn ond na dderbyniodd y gwasanaeth llawn pan oedd wedi ei ohirio (rhwng canol Mawrth a chanol Mehefin 2020). Mae manylion y ffioedd newydd isod.

Y ffioedd ar gyfer 2021 yw:
Eiddo a dalodd yn llawn cyn 1 Mehefin 2020:
•    £24.00 ar gyfer POB taliad ar-lein
•    £24.00 ar gyfer taliadau a wneir ar neu cyn 28 Chwefror 2021
•    £27.00 ar gyfer taliadau a wneir ar neu ar ôl 1 Mawrth 2021*

Eiddo a dalodd, ar y raddfa is, ar ôl 1 Mehefin 2020:
•    £32.00 ar gyfer POB taliad ar-lein
•    £32.00 ar gyfer taliadau a wnaed ar neu cyn 28 Chwefror 2021
•    £35.00 ar gyfer taliadau a wnaed ar neu ar ôl 1 Mawrth 2021*

*Mae’r ffi yn berthnasol i drigolion sy’n talu dros y ffôn (01352 701234) ac yn defnyddio ciosgau talu yn Sir Y Fflint Yn Cysylltu ar neu ar ôl 1 Mawrth 2021 (Bydd Cynghorwyr Gwasanaeth i Gwsmeriaid ar gael i helpu trigolion i gwblhau ceisiadau).

Mae’r gostyngiad o £8.00 yn berthnasol os ydych chi’n cofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gardd 2021. Ni cheir ad-daliad na gostyngiad i daliadau 2020 os ydych chi wedi dewis peidio â chofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu 2021.

Gwnewch Gais Ar-Lein

Fyddwch chi’n casglu gwastraff gardd o bob cartref sy’n gadael bin brown allan?

Byddwn yn casglu biniau brown o bob cartref sydd wedi tanysgrifio ac wedi talu am wasanaeth casglu gwastraff gardd 2021. 

Pa mor aml mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu?

Rydym yn casglu gwastraff gardd bob pythefnos rhwng 1 Mawrth a 11 Rhagfyr, ar yr un diwrnod ag y byddwn yn casglu eich ailgylchu a’ch gwastraff bwyd, sydd bob yn ail wythnos â’ch casgliad bin du. Er mwyn gwirio eich diwrnod casglu cliciwch Gwirio'ch diwrnod biniau .

Ble ddylwn i osod y sticer adnabod i ddangos fy mod wedi talu?

Rhowch y sticer ar ochr y bin o dan yr handlen neu ar y tag presennol ar handlen eich bin.  Mae hyn yn galluogi’r criw i’w weld yn hawdd a sicrhau nad yw'r sticer yn cael ei ddifrodi gan y cyfarpar codi.
Ni fydd y criwiau casglu’n casglu unrhyw finiau gwastraff gardd heb sticer arnynt.  

Beth os ydw i’n cofrestru a bod y bin brown neu’r sticer cofrestru'n cael ei ddwyn?

Gofynnwn i chi holi eich cymdogion i wneud yn siŵr nad ydyn nhw wedi mynd â’r bin brown ar gam.  Os nad ydynt, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib' er mwyn i ni allu ymchwilio i'r mater.

Rydym yn eich annog i farcio eich bin brown gyda rhif eich tŷ neu’r cyfeiriad i wneud eich bin yn un hawdd ei adnabod.  Cyfrifoldeb deiliad y tŷ yw sicrhau bod eu bin brown yn cael ei storio'n ddiogel.  Os oes bin ar goll, bydd angen talu £30 am un newydd (cost y bin).

Beth os yw fy sticer/tag wedi’i ddifrodi/ar goll?

Eich cyfrifoldeb chi yw gofalu am y sticer ar y bin a sicrhau bod eich cyfeiriad i’w weld yn glir bob amser.  Fodd bynnag, os yw wedi’i ddifrodi/ar goll, ffoniwch y llinell gymorth a bydd swyddog yn gwirio eich manylion ar ein system ac, os oes angen, yn dod i ymweld â’r safle.

Beth os ydw i am wneud cais am ad-daliad?

Defnyddiwch y ffurflen gais ad-dalu i wneud cais am ad-daliad ar eich taliad 2021. Bydd y ffurflen hon yn eich arwain drwy’r wybodaeth y mae ei hangen arnom i asesu cais am ad-daliad. Unwaith y byddwn wedi ei asesu byddwch yn cael gwybod y canlyniad o fewn 14 diwrnod.

Mae’r gostyngiad o £8.00 yn berthnasol os ydych chi’n cofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gardd 2021. Ni cheir ad-daliad na gostyngiad i daliadau 2020 os ydych chi wedi dewis peidio â chofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu 2021.