Alert Section

Gwastraff Gardd


Ffioedd Casglu 2022

Mae casgliadau Gwastraff Gardd rhwng 1 Mawrth a 10 Rhagfyr ar gyfer tymor 2022. 

Mae’r cyfnod tanysgrifio ar gyfer tymor casglu gwastraff gerddi 2022 bellach wedi cau.

Peidiwch â thynnu’r sticer a gawsoch oddi ar eich bin brown pan ddaw eich casgliadau i ben. Defnyddir y rhain ar gyfer gwasanaeth casglu 2023 os ydych yn dewis tanysgrifio eto.

Bydd y cyfnod tanysgrifio ar gyfer tymor 2023 yn agor yn y Flwyddyn Newydd.


Pm bod y ffi ar gyfer casgliadau gwastraff gardd yn wahanol i’r llynedd (2020-2021)?

Cyn y pandemig, roedd hawlen ar gyfer y gwasanaeth blynyddol yn cael ei gyhoeddi yn seiliedig ar ddau dariff; £32 ar gyfer taliadau a wnaed ar-lein a £35 ar gyfer taliadau dros y ffôn neu wyneb yn wyneb (a wnaed ar ôl 28 Chwefror). 

Oherwydd y pandemig, mae’n ofynnol atal y gwasanaeth casglu gwastraff gardd dros dro er mwyn cynnal gwasanaethau statudol. Gan nad oedd y casgliadau gwastraff gardd ar gyfer y tymor llawn wedi eu darparu, roedd gostyngiad yn berthnasol ar gyfer y flwyddyn ddilynol i drigolion oedd wedi talu’n llawn am wasanaeth gostyngol y flwyddyn flaenorol. 

Mewn amgylchiadau arferol, rydym yn cynnig y gwasanaeth casglu am 43 wythnos o'r flwyddyn yn seiliedig ar ddau dariff a amlinellwyd uchod.  Yn 2020-2021, oherwydd y pandemig, roedd y gwasanaeth wedi'i atal am 11 wythnos ac felly roedd y ffi ar gyfer 2021-2022 felly wedi'i ostwng ar sail pro-rata i £24 a £27.

Eleni, rhagwelir y bydd y casgliadau yn cael eu darparu fel arfer ac felly mae’r ffioedd ar gyfer 2022-2023 wedi newid i’r tariffau blaenorol £32 am daliadau a wnaed ar-lein a £35 ar gyfer taliadau dros y ffôn a wyneb yn wyneb (a wnaed ar ôl 28 Chwefror). 

Ble ydw i’n gosod y sticer RFID newydd?

Cliciwch ar y ddelwedd i chwarae’r fideo

Gosodwch y sticer yn defnyddio’r cyfarwyddiadau amgaeedig yn y pecyn tanysgrifio. Mae hyn yn caniatáu i‘r darllenwyr ar y cerbydau ddangos taliad a sicrhau nad yw’r sticeri yn cael eu difrodi gan yr offer codi.

Ni fydd y criwiau casglu’n casglu unrhyw finiau gwastraff gardd heb sticer arnynt.

 Sut i Osod Eich Sticer QR

Pam ydych chi wedi newid i sticeri RFID?

Rydym wedi bod yn gwneud gwelliannau i’r ffordd mae’r gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu yn gweithredu megis tracio cerbydau, telemateg a theledu cylch caeedig ym mhob un o’n cerbydau casglu. Mae’r cyfan yn ein helpu i wneud ein gwasanaethau yn fwy effeithlon, yn gwella’r wybodaeth sydd ar gael i breswylwyr ac yn cyfrannu tuag at ein targed o ailgylchu 70%.

Yn 2020 bu i ni gynnal treial llwyddiannus gan ddefnyddio tag/sticer electronig ar gyfer biniau brown, a elwir yn RFID (adnabod amledd radio).

Y nod yw hysbysu’r tîm bob amser y bydd eich bin yn cael ei wagu a’n rhybuddio pa finiau sydd, neu heb eu casglu. Bydd hefyd yn dangos cynnydd ein cerbydau casglu. Byddai’r data hwn hefyd o gymorth gydag ymholiadau gan gwsmeriaid.

Rydym bellach wedi mireinio’r math o sticer a ddefnyddir ar bob bin i sicrhau bod y system yn gweithio i’r safonau gorau ac rydym yn falch o allu cyflwyno hwn i’r holl danysgrifwyr.

Pa mor hir fydd y rhain yn para?

Bydd y sticer RFID newydd hwn (yn cynnwys y sglodyn electronig) yn aros ar eich bin am flynyddoedd i ddod ac yn cael ei weithredu bob tro y byddwch yn cofrestru ar gyfer y tanysgrifiad blynyddol.

Ar gyfer beth mae’r cod QR?

Bydd y cod QR (Ymateb Cyflym) yr ydych yn ei sganio ar eich ffôn symudol yn mynd â chi i wefan Sir y Fflint ble gallwch wirio diwrnod eich bin (calendr)

Sut y bydd yn gweithio?

Bydd y tag electronig yn cael ei sganio’n awtomatig gan ddarllenydd sglodyn ar lifft y bin yng nghefn y cerbyd i gadarnhau y talwyd tanysgrifiad. Bydd y tag ond yn gallu cael ei ddarllen yn ystod y broses wagu gan y darllenydd a osodwyd ar y cerbyd casglu.

Pan fydd y bin yn cael ei gyflwyno i’r cerbyd bydd yna olau gwyrdd yn ymddangos os yw’r tanysgrifiad wedi’i dalu, yna bydd y bin yn cael ei wagu. Bydd golau coch yn ymddangos os nad yw tanysgrifiad wedi’i dalu a dychwelir y bin heb ei wagu.

Bydd y wybodaeth a dderbyniwyd gan y system telematig yn cael ei lwytho i’n system, fydd yn cael ei fonitro gan staff gweithredoedd Gwasanaethau Stryd. Bydd y wybodaeth hon yn hysbysu’r tîm pa finiau sydd, neu sydd heb eu casglu ar y rownd. Bydd hefyd yn dangos cynnydd ein cerbydau rownd casglu. Bydd y wybodaeth hon hefyd yn cynorthwyo gydag ymholiadau gan breswylwyr.

Beth fydd yn digwydd gyda fy nata o’r sticeri RFID?

Nid yw’r sticer hwn yn dal unrhyw ddata personol, dim ond rhif cyfeirnod unigryw sy’n benodol i’ch cyfeiriad. Bydd y sticer electronig yn cael ei sganio’n awtomatig gan ddarllenydd sglodyn ar lifft y bin yng nghefn y cerbyd i gadarnhau eich bod wedi tanysgrifio. Gweler yr hysbysiad preifatrwydd os gwelwch yn dda.

A fydd y tag yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol?

Ni fydd y tag yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol. Bydd yn cynnwys cyfeirnod unigryw (fel y tag presennol) y gellir croesgyfeirio i ddata preswylwyr a gynhelir ar y gronfa ddata cefn swyddfa. Gweler yr hysbysiad preifatrwydd os gwelwch yn dda.

Pa mor aml mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu?

Rydym yn casglu gwastraff gardd bob pythefnos, bob yn ail wythnos gyda chasglu’r bin du. Mae eich bin ailgylchu a gwastraff bwyd yn cael ei gasglu’n wythnosol.

Mae casgliadau Gwastraff Gardd rhwng 1 Mawrth a 10 Rhagfyr ar gyfer tymor 2022. Er mwyn gwirio eich diwrnod casglu cliciwch ar http://www.flintshire.gov.uk/checkyourbinday

Beth os ydw i’n cofrestru a bod y bin brown neu’r sticer cofrestru'n cael ei ddwyn?

Gofynnwn i chi holi eich cymdogion i wneud yn siŵr nad ydyn nhw wedi mynd â’ch bin brown chi ar gam.

Os nad ydynt, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib' er mwyn i ni allu ymchwilio i'r mater. Bydd y sticer RFID yn hysbysu’r swyddfa os yw wedi’i osod yn y cyfeiriad anghywir a gellir dadactifadu’r sticer.

Mae’r sticeri wedi eu cynhyrchu gydag adlyn lefel uchel, sy’n gwrthsefyll tywydd. Unwaith y byddant wedi eu gosod bydd yn anodd eu tynnu.

Rydym yn eich annog i farcio eich bin brown gyda rhif eich tŷ neu’r cyfeiriad i wneud eich bin yn un hawdd ei adnabod. Cyfrifoldeb deiliad y tŷ yw sicrhau bod eu bin brown yn cael ei storio'n ddiogel. Os oes bin ar goll, bydd angen talu £30 am un newydd (cost y bin).

Beth os yw fy sticer wedi’i ddifrodi/ar goll?

Eich cyfrifoldeb chi yw’r bin brown, a dylech sicrhau bod eich sticer yn parhau’n amlwg. Fodd bynnag, os yw wedi’i ddifrodi/ar goll, ffoniwch y llinell gymorth a bydd swyddog yn gwirio eich manylion ar ein system ac, os oes angen, yn dod i ymweld â’r safle.

Mae gan breswylydd fwy nag un bin a sticer.

Os yw preswylydd wedi talu am fwy nag un bin i’w wagu, yna bydd pob bin yn derbyn sticer RFID newydd.

Beth os ydw i am wneud cais am ad-daliad?

Defnyddiwch y ffurflen gais ad-dalu i wneud cais am ad-daliad ar eich taliad 2022. Bydd y ffurflen hon yn eich arwain drwy’r wybodaeth y mae ei hangen arnom i asesu cais am ad-daliad. Unwaith y byddwn wedi ei asesu byddwch yn cael gwybod y canlyniad o fewn 14 diwrnod.