Alert Section

Ysgolion

Yma, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i ysgolion.

Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Gwyliau Ysgol, Dyddiau Hyfforddiant a Gwyliau Banc.

Cau Ysgolion Ysgol

Rhestr o Ysgolion sydd ar gau ar hyn o bryd.

Derbyniadau Ysgol

Gallwch wneud cais am le mewn ysgol ar gyfer eich plant yma. Mae'r dyddiadau cau'n amrywio, yn dibynnu a ydych yn gwneud cais ar gyfer y dosbarth meithrin, y dosbarth derbyn neu'r ysgol uwchradd. Gallwch hefyd wneud cais i newid ysgol (er enghraifft, oherwydd eich bod yn symud tŷ) yma.

Cais Cludiant Ysgol

Gwnewch gais am gludiant ysgol yn Sir y Fflint

Budd-daliadau Addysg

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Grantiau Gwisg Ysgol a Phrydau Ysgol am ddim a gwneud cais amdanynt yma. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA), Ymweliadau â'r Ysgol a Benthyciadau Myfyrwyr hefyd.

Cynllun Ariannu Cyfle Cynnar, Sir y Fflint

Cynllun Cyfle Cynnar, Sir y Fflint

Ehangu Gofal Plant Dechrau'n Deg i Blant 2 Oed

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Gofal Plant wedi'i ariannu i blant 2 oed yn Sir y Fflint

Cynlluniau Chwarae'r Haf Sir y Fflint

Bydd Cynlluniau Chwarae Haf Sir y Fflint yn cael eu darparu mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned lleol a Llywodraeth Cymru.

Datblygu Chwarae

Croeso i Ddatblygu Chwarae Sir y Fflint, lle rydym yn credu yn hud chwarae fel grym trawsnewidiol ym mywydau plant a phobl ifanc. Ein cenhadaeth yw i greu lleoedd a chyfleoedd sy'n eu galluogi i ffynnu, dysgu a thyfu drwy rym chwarae.

Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol i Ddisgyblion

Y cynllun prydau ysgol am ddim i bawb yn cychwyn cael ei weithredu ym mis Medi 2022.

Gwybodaeth am brydau Ysgol, gwyliau'r ysgol a hanfodion eraill ynglŷn â'r ysgol

Mae yna sawl gohebiaeth wedi bod dros yr wythnosau diwethaf yn ymwneud â phrydau ysgol a hanfodion eraill yn ymwneud â'r ysgol, ac wrth i'r tymor dynnu tua'i derfyn fe all fod yn ddefnyddiol i gael y wybodaeth hon i gyd mewn un lle.

Seddi Gwag Rhatach

Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu cludiant i ddisgyblion sy'n gymwys i deithio am ddim rhwng eu cartref a'r ysgol dan y polisi presennol. Gellir gwerthu unrhyw seddi gwag ar y cludiant i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i deithio am ddim. Gelwir y lleoedd hyn yn Seddi Gwag Rhatach.

Ysgolion cyfrwng Cymraeg

Mae'n siŵr o fod yn un o'r penderfyniadau anoddaf y byddwch erioed yn ei wneud – felly pam dewis Cymraeg? Mae nifer o fanteision, ond peidiwch â chymryd ein gair ni'n unig, gwyliwch y fideos hyn i weld yr hyn sydd gan rieni a disgyblion eraill ei ddweud.

Adroddiadau Arolwg Estyn

Caiff Estyn ei arwain gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ac mae'n arolygu ansawdd a safonau.

Prydau Ysgol

Yma yn Sir y Fflint, rydym wedi ymrwymo i fwyta'n iach, ac rydym yn gweithio'n galed gydag ysgolion i hyrwyddo iechyd a lles disgyblion.

Urddas Mislif

Cynnyrch misglwyf cynaliadwy ar gyfer merched oedran ysgol

Digonolrwydd Chwarae

Mae Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau bod plant, pobl ifanc a phlant cymunedau yn cael mynediad i ddigon o ofod a chaniatâd i chwarae fel rhan o'u bywydau bob dydd. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod gan blant sy'n byw yn Sir y Fflint yr hawl i chwarae.

Meithrin Cyfnod Sylfaen

Canllawiau i rieni a gofalwyr

Grantiau Datblygu Gofal Plant 2024 - 25

Mae Datblygu Gofal Plant Sir y Fflint (Cefnogaeth y Blynyddoedd Cynnar) yn eich croesawu chi i'n tudalen grantiau Datblygu Gofal Plant

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir y Fflint (CSA)

Yn dilyn ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru yn 2015 a'r Canllawiau Gofal Plant Statudol diwygiedig a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016, mae'n ofynnol i Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant gael eu cynnal bob 5 mlynedd.

Cynnig Gofal Plant Cymru - i Blant 3 to 4 oed (30 awr)

Cynnig Gofal Plant Cymru - i Blant 3 to 4 oed (30 awr)

Rhaglen Gwisg Ysgol

Helpwch i ostwng costau addysgu yn Sir y Fflint drwy roi eich dillad ysgol di-eisiau neu heb eu gwisgo i rywun arall.

Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg

Cynllun strategol addysg Gymraeg (CSGA)

Polisi Anghenion Gofal Iechyd

Mae'r polisi hwn yn nodi dull gweithredu a darpariaeth Cyngor Sir y Fflint ar gyfer rheoli Anghenion Gofal Iechyd dysgwyr mewn Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn Sir y Fflint.

Moderneiddio Ysgolion

Fel yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a chymunedau i sicrhau bod cyfleoedd dysgu o safon ar gael i bawb.

Gwasanaeth Cerdd

Gwybodaeth ynghylch y Gwasanaeth Cerdd Sir y Fflint.

Rhestr Ysgolion 2023 - 2024

Manylion cyswllt ar gyfer yr Ysgolion a mynediad i ddata ar gyfer ysgol benodol.

Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg

Oherwydd absenoldeb o'r ysgol heb ganiatâd.

Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol

Plant a Phobl Ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Arholiadau

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am ddyddiadau arholi a byrddau arholi.

Llywodraethwyr

Mae gwybodaeth sy'n berthnasol i Lywodraethwyr i'w gweld yma.

Cynllun Ysgolion Iach

Lansiwyd Cynllun Ysgolion Iach Sir y Fflint ym mis Hydref 2000, ac mae'n aelod o Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Niferoedd Disgyblion ar Gofrestrau

Caiff y ffigurau hyn eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a'r Awdurdod Lleol wrth gyfrifo cyllid ac at ddibenion ystadegol eraill.

Cwynion am Ysgolion

Sut i wneud cwyn am ysgol.

Warant i Bobl Ifanc

Ym mis Tachwedd 2021, roedd Llywodraeth Cymru wedi datgelu Gwarant i Bobl Ifanc – ymrwymiad y byddai pawb dan 25 oed yng Nghymru yn cael cynnig cefnogaeth i gael lle mewn addysg neu hyfforddiant, dod o hyd i swydd neu ddod yn hunangyflogedig.

Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg

Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg?

Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant