Alert Section

Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg


Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

Mae Cyngor Sir y Fflint yn ymroddedig i gefnogi, ymestyn a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yn y gymuned gyfan a chynyddu nifer a chanran y disgyblion sy’n cael addysg cyfrwng Cymraeg, yn unol â ‘Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg’ Llywodraeth Cymru, i ddatblygu dysgwyr sy’n gwbl ddwyieithog (h.y. yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg).

Mae’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020, a gymeradwy-wyd gan Lywodraeth Cymru yn dilyn ymgynghoriad, yn nodi sut y byddwn yn gweithio tuag at y nod hwn. Mae’r Cynllun ynghlwm yma yn llawn.  

Ymgynghoriad Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
Mae Adran 84 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn gofyn bod awdurdodau lleol yn paratoi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP).

Hoffwn glywed eich barn ar sut mae’r Cyngor a’i bartneriaid yn bwriadu cyflawni pob un o’r saith canlyniad yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg arfaethedig ar gyfer 2022-2032.

Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad yn cael eu defnyddio i nodi ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032 terfynol, a fydd yn cychwyn ym mis Medi 2022.

Bydd yr ymgynghoriad yn cychwyn ddydd Mercher 17 Tachwedd, 2021 ac yn dod i ben ddydd Mercher 15 Ionawr, 2022.  Mae copi o’r WESP drafft ar gael i’w lawrlwytho ar waelod y dudalen hon, yn ogystal â chopi o’r ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad.  Dylid dychwelyd ffurflenni at:

Mrs Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion,
Addysg ac Ieuenctid,
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug
CH7 6ND
neu ebost:  21stCenturySchools@flintshire.gov.uk

erbyn 15 Ionawr, 2022.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn trin yr wybodaeth rydych chi’n ei roi i ni, cliciwch ym https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-and-Democracy/Online-and-offline-research-and-your-privacy.aspx