Alert Section

Digonolrwydd Chwarae


Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau bod holl blant, pobl ifanc a phlant cymunedau yn cael mynediad at ddigon o amser, lle a chaniatâd i chwarae fel rhan o'u bywydau bob dydd. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod gan blant sy'n byw yn Sir y Fflint hawl i chwarae.

Mae Cyngor Sir y Fflint yn cydnabod bod chwarae yn ganolog i fwynhad plant o fywyd ac yn hanfodol er mwyn eu lles corfforol ac emosiynol a’u datblygiad iach. Rydym yn cydnabod y gall rhai agweddau ar ein cymdeithas fodern gyfyngu ar amser a lle ar gyfer chwarae plant a byddwn yn parhau i greu partneriaethau ar gyfer chwarae i helpu i greu amgylcheddau lle y gall plant chwarae yn rhydd ac annog cymunedau i fod yn fwy cyfeillgar i chwarae.

Mae'r Tîm Datblygu Chwarae yn gweithio gydag adrannau Awdurdod Lleol eraill ac asiantaethau partner, gan annog unigolion i gydnabod eu heffeithiau eu hunain ar chwarae plant; annog i chwarae gael ei ystyried wrth gynllunio gwasanaethau lleol; gwella datblygiad a chyflawniad prosiectau gwaith chwarae, a darparu cyngor ymarferol parhaus i deuluoedd, cymunedau a gweithwyr proffesiynol wrth iddynt gefnogi hawl plant i chwarae.

Drwy waith y Tîm Datblygu Chwarae, mae Sir y Fflint yn rhoi mwy o werth ar chwarae a'r pwyslais ar hawl plant i chwarae, a thrwy gynyddu cyfleoedd ar gyfer chwarae mewn cymunedau lleol, byddwn yn gwella profiad y plant o dyfu i fyny yn Sir y Fflint.

Anfonwch ymholiad ar-lein