Derbyniadau Ysgol

Yr hyn sydd angen ei ystyried

Byddwch angen creu Fy Nghyfrif gyda Sir y Fflint – peidiwch â phoeni os nad oes gennych gyfrif eto – cewch eich arwain drwy'r broses.
Darganfod mwy

Yr hyn sydd angen ei gael

Byddwch angen rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a chyfeiriad a chod post cywir.Ni ddylai’r cais gymryd mwy na 30 munud i’w gwblhau.

Ceisiadau a throsglwyddiadau Ysgol

Gallwch wneud cais am le mewn ysgol i’ch plentyn ar gyfer Meithrin, Derbyn a’r Ysgol Uwchradd (Blwyddyn 7) ym mis Medi 2020, yma.

Bydd y ffurflen dderbyn ar-lein i wneud cais am Flwyddyn 7 ym mis Medi 2021 ar gael o 7am ddydd Llun 7 Medi 2020.
Os ydych yn gwneud cais ar gyfer Blwyddyn 7 ym mis Medi 2020, sylwch mai’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau oedd 08.11.19, a bydd eich cais yn cael ei drin fel cais hwyr.
Os ydych yn gwneud cais ar gyfer Derbyn ym mis Medi 2020, sylwch mai’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau oedd 22.11.19, a bydd eich cais yn cael ei drin fel cais hwyr.
Os ydych yn gwneud cais ar gyfer Meithrin ym mis Medi 2020, sylwch mai’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau oedd 21.02.20, a bydd eich cais yn cael ei drin fel cais hwyr.

Gallwch hefyd wneud cais i newid ysgol (er enghraifft, os ydych yn symud tŷ) yma. Ar gyfer addysg ôl 16, gwnewch gais yn uniongyrchol i’r ysgol neu goleg perthnasol. Ydych chi wedi ystyried addysg cyfrwng Cymraeg?

Dechrau

Ydych chi wedi ystyried ysgol cyfrwng Cymraeg?

Beth bynnag iaith yr ydych yn siarad gartref, gall addysg cyfrwng Cymraeg gynnig cyfleoedd, profiadau a sgiliau ychwanegol i’ch plentyn.

Yn wahanol i’r gred gyffredinol, mae addysg cyfrwng Cymraeg yn cael effaith gadarnhaol ar Saesneg y disgybl a’r nod syml yw galluogi plant i ddod yn gwbl rhugl a hyderus yn Saesneg a Chymraeg.

Darganfod mwy
Welsh Dragon

Derbyniadau Ysgol – Cwestiynau Cyffredin

 
Timetable for admissions for schools
Cyfnod DerbynFfurflenni derbyniadau ar gael i rieni yn yr wythnos sy’n dechrauCyfnod ystyried i’r rhieniDyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni wedi’u llenwiCyfnod dyrannu gan yr awdurdod lleolHysbysu’r rhieni erbyn ("Dyddiad cynnig") 
Uwchradd 07/09/20 07/09/20 - 06/11/20 06/11/20 09/11/20 - 08/01/21 01/03/21
Derbyn  28/09/20 28/09/20 - 20/11/20 20/11/20 23/11/20 - 26/02/21 16/04/21
Meithrin 28/09/20 28/09/20 - 19/02/21 19/02/21 22/02/21 - 25/03/21 07/05/21

Gallwch ddewis cynifer o ysgolion ag y dymunwch. Gall y cais gynnwys ysgolion y tu allan i Sir y Fflint a byddwn yn hysbysu’r Cyngor perthnasol o’ch cais. (Fodd bynnag mae Gorllewin Swydd Caer a Chyngor Caer yn gofyn i chi ddefnyddio eu ffurflenni cais nhw ar gyfer ysgolion yn eu hardal)

Os ydych chi'n cynnwys ysgol enwadol (Eglwys) neu ysgol sefydledig ar eich cais, bydd yn cael ei anfon ymlaen at yr ysgol berthnasol gan nad Sir y Fflint yw'r awdurdod derbyn ar gyfer yr ysgolion hyn.

Ein bwriad bob tro yw dyrannu’ch dewis cyntaf i chi ond os ydym yn derbyn mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, byddwn yn troi at y meini prawf gordanysgrifio ac os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hynny, gallwn ystyried eich ail ddewis ac yn y blaen nes y gallwn gynnig lle i'ch plentyn. Os ydych wedi nodi un ysgol yn unig, dim ond yr ysgol honno allwn ni ei hystyried. Sylwch na fydd rhestru’r un ysgol fwy nag unwaith yn rhoi gwell siawns i chi o gael lle yn yr ysgol honno.

Dim ond os ydych yn byw yn Sir y Fflint neu os yw’ch plentyn yn mynychu ysgol gynradd yn Sir y Fflint y dylech lenwi ffurflen gais Sir y Fflint. Fel arall gwnewch gais i’ch Cyngor eich hun – er enghraifft, os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych, gwnewch gais i Gyngor Sir Ddinbych oni bai bod eich plentyn yn mynychu ysgol yn Sir y Fflint.

Mae'r holl ddewisiadau yn cael eu prosesu a byddwn yn cynnig lle sydd ar gael yn yr ysgol sydd uchaf ar eich rhestr o ddewisiadau. Felly, os yw eich dewis cyntaf yn aflwyddiannus, caiff eich ail ddewis ei ystyried fel dewis cyntaf yn gyfartal â dewisiadau cyntaf eraill ar gyfer yr ysgol honno ac yn y blaen nes y byddwn yn gallu cynnig lle i'ch plentyn mewn ysgol.

Gallwn roi enw'ch plentyn ar restr aros, gallwch dderbyn lle mewn ysgol arall sydd â lle i'ch plentyn ac mae gennych hawl i apelio.

Mae’n rhaid i'ch cais ddod i law erbyn y dyddiad cau neu fel arall bydd yn cael ei ystyried ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser. Mae'r dyddiad a'r amser yn cael ei nodi ar geisiadau ar-lein wrth iddynt gael eu derbyn.

Gellir ei ganfod yn ein Canllaw i'r Gwasanaethau Addysg 2019 ac maent wedi'u rhestru isod.

Bydd pob disgybl yn cael ei dderbyn os nad yw'r Nifer Derbyn wedi ei gyrraedd. Fodd bynnag, os yw'r Nifer Derbyn wedi ei gyrraedd, bydd ceisiadau yn cael eu hystyried yn erbyn y meini prawf gordanysgrifio, a restrir yn nhrefn blaenoriaeth.

Meini Prawf Gordanysgrifio

Meini prawf i’w defnyddio gan yr Awdurdod Lleol, yn ôl trefn blaenoriaeth, ar gyfer derbyniadau i Ysgolion Meithrin, Cynradd ac Uwchradd:

  • Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal) a phlant oedd yn arfer derbyn gofal
  • disgyblion lle mai’r ysgol a ffefrir yw'r ysgol briodol agosaf i'w cyfeiriad cartref
  • c) disgyblion fydd â brawd neu chwaer yn mynychu’r ysgol a ffefrir ar y dyddiad derbyn disgwyliedig. Dim ond ar gyfer y cyfnod addysg statudol, h.y. hyd at Flwyddyn 11, y defnyddir y 'rheol brawd a chwaer'
  • disgyblion sydd wedi dewis ysgol wahanol i’r ysgol agosaf i’w cyfeiriad cartref. Ystyrir pellter cartrefi disgyblion o’r ysgol arall honno wrth dderbyn disgyblion, a hynny hyd at y Nifer Derbyn
Gwneud y Penderfyniad

Os oes mwy o ymgeiswyr nag o lefydd yn unrhyw un o’r categorïau uchod, rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw agosaf i’r ysgol, gyda’r pellter wedi’i fesur o gyfeiriad cartref y plentyn i brif fynedfa gydnabyddedig yr ysgol.

Os nad yw’r awdurdod yn gallu diwallu dewis(iadau) rhiant, gofynnir i’r rhiant ystyried llefydd sydd ar gael mewn ysgolion eraill.

Lle enwir ysgol mewn Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae ar yr awdurdod lleol ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r ysgol honno.

Diffinnir brawd neu chwaer fel brawd neu chwaer gyflawn, hanner brawd neu chwaer, llys frawd neu chwaer, brawd neu chwaer sydd wedi'u maethu neu eu mabwysiadu sy'n byw gyda'i gilydd mewn un aelwyd yn yr un cyfeiriad a lle bo'r brawd neu'r chwaer hŷn o oedran ysgol statudol h.y. Blwyddyn Derbyn i Flwyddyn 11, ac wedi'i gofrestru/chofrestru yn yr ysgol a ddewiswyd pan fydd y plentyn iau yn gymwys i fynychu. Ni fydd brodyr a chwiorydd sy'n mynd i Flwyddyn 12/13 pan fydd y plentyn iau yn dechrau ym Mlwyddyn 7 yn cael eu hystyried o dan y rheol brawd a chwaer.

Caiff pob cais ei ystyried ar ôl y dyddiad cau nid yn ôl y dyddiad derbyn. Mae'r amser a roddir i rieni, tua 8 wythnos, wedi'i roi er mwyn iddynt allu ystyried eu dewisiadau yn ofalus.

YSGOLION CYNRADD: Byddwch yn cael gwybod trwy e-bost ar y dyddiad cynnig sef 16 Ebrill ac ni fydd unrhyw fanylion yn cael eu rhoi cyn y dyddiad hwnnw.

YSGOLION UWCHRADD: Byddwch yn cael gwybod ar y dyddiad cynnig sef 2 Mawrth ac ni fydd unrhyw fanylion yn cael ei roi cyn y dyddiad hwnnw.

Mae’r polisi cludiant ar gael yn y Canllaw i'r Gwasanaethau Addysg ar y wefan o dan dderbyniadau ysgol

YSGOLION CYNRADD: Cyn belled â’ch bod yn darparu manylion unrhyw newidiadau i’ch dewisiadau a phrawf o symud tŷ cyn 28 Chwefror 2020, gallwn wneud y newidiadau ar eich rhan.

YSGOLION UWCHRADD: Cyn belled â’ch bod yn darparu manylion unrhyw newidiadau i’ch dewisiadau a phrawf o symud tŷ cyn 10 Ionawr 2020, byddwn yn gwneud newidiadau ar eich rhan.

Gwasanaethau A i Y