Alert Section

Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi


Dyddiau Hyfforddiant Athrawon

Llywodraeth Cymru - Dyddiadau tymhorau ysgol - Rheoliadau

Mae Gweinidogion Cymru wedi defnyddio Deddf Addysg (Cymru) 2014 i wneud newidiadau deddfwriaethol i’r modd y caiff dyddiadau tymhorau ysgol eu pennu er mwyn cysoni’r dyddiadau ar draws pob ysgol a gynhelir. Mae'r newidiadau hyn yn golygu bod Gweinidogion Cymru yn gallu rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig ynghylch dyddiadau eu tymhorau os nad yw'r dyddiadau hynny wedi'u cysoni, neu os oes angen eu newid.

Dyddiadau Tymor wedi’u Cysoni a Chyfeiriad y Gweinidog 

Dyddiadau hyfforddiant arferol 

Nodwch y cynhelir pum niwrnod hyfforddi i staff addysgu yn flynyddol. Ar ddiwrnodau hyfforddi, mae safle’r ysgol yn agored ond ni fydd mynediad i ddisgyblion.  Nid yw’r Awdurdod Lleol yn awgrymu diwrnodau hyfforddi penodedig bellach.  Mae ysgolion yn gyfrifol am osod eu diwrnodau hyfforddi eu hunain. Gweler gwefan ysgol eich plentyn am fanylion.

Dyddiadau Tymor Ysgol 2020 / 2021

Tymor yr Hydref 2020

 • 1 Medi 2020 - 23 Hydref 2020
 • 2 Tachwedd 2020 - 18 Rhagfyr 2020

Tymor y Gwanwyn 2021

 • 4 Ionawr 2021 - 12 Chwefror 2021
 • 22 Chwefror 2021 - 26 Mawrth 2021

Tymor yr Haf 2021

 • 12 Ebrill - 28 Mai 2021
 • Calan Mai: 3 Mai 2021
 • 7 Mehefin 2021 - 20 Gorffennaf 2021 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2021 / 2022

Tymor yr Hydref 2021

 • 1 Medi 2021 - 22 Hydref 2021
 • 1 Tachwedd 2021 - 22 Rhagfyr 2021

Tymor y Gwanwyn 2021

 • 6 Ionawr 2022 - 18 Chwefror 2022
 • 28 Chwefror 2022 - 8 Ebrill 2022

Tymor yr Haf 2022

 • 25 Ebrill 2022 - 27 Mai 2022
 • 6 Mehefin 2022 - 20 Gorffennaf 2022    

Dyddiadau Tymor Ysgol 2022 / 2023

Tymor yr Hydref 2022

 • 1 Medi 2022 - 28 Hydref 2022
 • 7 Tachwedd 2022 - 23 Rhagfyr 2022

Tymor y Gwanwyn 2023

 • 9 Ionawr 2023 - 17 Chwefror 2023
 • 27 Chwefror 2023 - 31 Mawrth 2023

Tymor yr Haf 2023

 • 17 Ebrill 2023 - 26 Mai 2023
 • 5 Mehefin 2023 - 20 Gorffenaf 2023

Dyddiadau Tymor Ysgol 2023 / 2024

Tymor yr Hydref 2023

 • 1 Medi 2023 - 30 Hydref 2023
 • 3 Tachwedd 2023 - 22 Rhagfyr 2023

Spring Term 2024

 • 8 Ionawr 2024 - 12 Chwefror 2024
 • 16 Chwefror 2024 - 22 Mawrth 2024

Summer Term 2024

 • 8 Ebrill 2024 - 27 Mai 2024
 • 31 Mai 2024 - 19 Gorffenaf 2024

Gwyliau Yn ystod Amser Tymor Canllaw

Ni ddylech fynd â'ch plentyn ar wyliau yn ystod y tymor oherwydd fe allai hyndarfu ar addysg eich plentyn ac ar yr ysgol.

Dim ond y pennaeth neu rywun â'r awdurdod priodol gaiff gytuno i chi fynd âphlentyn ar wyliau yn ystod y tymor a hynny yn ôl eu doethineb:

 • Fel arfer y rhiant mae'r plentyn yn byw gyda'r gymwys i'r ysgol cyn ygwyliau
 • Mae yna resymau arbennig am y gwyliau

Dan amgylchiadau eithriadol yn unig, gallant gytuno i'r plentyn fod ynabsennol am 10 diwrnod ar y mwyaf mewn unrhyw flwyddyn ysgol. Dylechdrafod unrhyw gynlluniau gwyliau gyda'r ysgol cyn i chi eu trefnu.

Bydd pob cais am wyliau'n cael ei drin ar ei haeddiant ei hun ac ystyrir ycanlynol:

 • ar ba adeg o'r flwyddyn y bwriedir mynd
 • a yw'r adeg honno'n agos at amser arholiadau
 • patrwm presenoldeb eich plentyn yn gyffredinol
 • unrhyw wyliau a gymerwyd eisoes yn ystod y flwyddyn ysgol
 • oedran eich plentyn ac ar ba gyfnod y mae yn yr ysgol
 • eich dymuniadau chi
 • gallu'ch plentyn i gwblhau'r gwaith y mae wedi'i golli
 • y rheswm pam eich bod yn cymryd amser i ffwrdd yn ystod tymor yr ysgol.

Ni fydd ysgolion yn ystyried eich cais am wyliau os mai un o'r rhesymaucanlynol sydd wrth wraidd eich penderfyniad:

 • eich bod eisiau mynd ar wyliau gan ei fod yn rhad ar adeg benodol
 • eich bod yn dewis mynd ar wyliau ar sail y math o lety yr ydych ynchwilio amdano, a phryd y mae ar gael
 • y tywydd wedi bod yn wael yn ystod cyfnodau gwyliau'r ysgol
 • bod y gwyliau'n gorgyffwrdd â dechrau neu ddiwedd tymor yr ysgol.