Alert Section

Cwestiynau Cyffredin Gwasanaethau'r Cyngor Coronafeirws COVID-19


 COVID-19 Together Staysafe Staylocal Cym

Gwasanaethau'r Cyngor

Sut mae gwasanaethau’r Cyngor yn cael eu heffeithio gan COVID-19?

Yn dilyn cyhoeddiadau Llywodraethau’r DU a Chymru am fesurau llymach i ddiogelu'r cyhoedd, rydym wedi asesu'r gwasanaethau yr ydym yn ei ddarparu ac argaeledd ein gweithlu fel ein bod gallu blaenoriaethu ac i ddarparu adnoddau gwasanaethau hanfodol ar draws y Sir.

Fel cyflogwyr eraill ar draws Prydain, fel y mae canllawiau’r Llywodraeth wedi cael eu cryfhau, mae’r Cyngor wedi profi gostyngiad yn ei weithlu.  

Yn yr un ffordd y mae cadw pellter cymdeithasol, hunan-ynysu a chau ysgolion wedi amharu ar waith busnesau a bywydau preswylwyr Sir y Fflint, maent hefyd wedi effeithio ar a all gwasanaethau'r Cyngor weithredu ai peidio a chyfrannu at ostyngiad yn y nifer o bobl sydd ar gael er mwyn eu darparu.

O ganlyniad, bu’n angenrheidiol i ni dynnu rhai gwasanaethau am y dyfodol rhagweladwy. Mae hyn wedi bod yn ganlyniad uniongyrchol i gefnogi'r ymdrech genedlaethol i arafu lledaeniad COVID-19 neu i ailgyferio ein gweithlu sydd ar gael i feysydd gwasanaeth hanfodol. Gellir dod o hyd i wybodaeth am wasanaethau sydd wedi cael eu tynnu yn y Cwestiynau Cyffredin isod neu ar ein tudalen we COVID-19 sy'n cael ei ddiweddaru yn ddyddiol wrth i wybodaeth newid.

Ein blaenoriaeth yw ceisio cynnal gwasanaethau hanfodol am gyn hired â phosib drwy gydol yr wythnosau a’r misoedd anodd o’n blaenau ac i wneud beth y gallwn i gefnogi’r ymdrech genedlaethol ac iechyd a lles ein gweithwyr a’n preswylwyr i gyd.

Pa wasanaethau’r Cyngor sy’n cael eu dosbarthu fel rhai hanfodol a pham?

Mae’r Cyngor wedi blaenoriaethu gwasanaeth fel rhai hanfodol pan maent yn diogelu bywyd, diogelu'r bobl ddiamddiffyn, sicrhau diogelwch y cyhoedd, cadw isadeiledd cludiant ar agor a helpu gweithwyr allweddol i wneud eu gwaith. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: 

 • rhedeg cartrefi gofal preswyl

 • cefnogi oedolion diamddiffyn yn eu cartrefi ac mewn lleoliadau gofal

 • darparu gofal cartref i bobl yn eu cartrefi eu hunain

 • helpu pobl i gael eu rhyddhau o’r ysbyty i 'ryddhau' gwelyau yn yr ysbytai

 • cefnogi plant diamddiffyn yn eu cartrefi ac mewn lleoliadau gofal

 • rhedeg Cynlluniau Tai Gofal Ychwanegol

 • helpu a rhoi llety i'r digartref

 • talu budd-daliadau tai

 • rhoi cyngor ar les i bobl sydd angen cefnogaeth gyda’u hincwm teuluol

 • dosbarthu bwyd i bobl sydd ei angen a’r rhai sy’n byw mewn tlodi

 • agor ysgolion fel canolfannau gofal plant i blant gweithwyr allweddol

 • gwarchod y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd, gan gynnwys diogelwch bwyd a lles anifeiliaid

 • casglu gwastraff o gartrefi

 • cadw’r rhwydwaith ffyrdd ar agor ac yn gweithio’n dda

  cadw mynwentydd ar agor

 • cofrestru marwolaethau

 • cefnogi busnesau bach a chanolig o ran maint a rhoi cefnogaeth grant argyfwng iddynt ar ran y Llywodraeth

Gwasanaethau Profedigaeth

A yw Angladdau dal yn cael eu cynnal a beth fydd y broses?

Dan Ganllawiau diweddar y Llywodraeth, mae hawl i gynnal Angladdau. Bydd rhaid i bob Gwasanaeth fod wrth y bedd o fewn y Fynwent oherwydd bod Mannau Addoli wedi cau.   You can only attend a funeral if you have been invited by the person arranging the funeral, and that will be limited to close family and friends only, and  those in attendance will need to respect the Social Distancing Advice – gan gynnwys y torrwr beddau.  Bydd y bedd yn cau unwaith mae pob galarwr wedi gadael y Fynwent.

Mae gen i Weddillion Amlosgi yr hoffwn ei roi mewn bedd, ond ni fyddaf yn defnyddio Trefnydd Angladdau, oherwydd bod y gwasanaeth eisoes wedi cael ei gynnal yn yr Amlosgfa, a oes modd gwneud hyn?

Bydd y bedd yn cael ei baratoi fel arfer ar gyfer y gladdedigaeth. Os oeddech yn dymuno cael torrwr beddau i roi’r gasged yn y bedd i chi, gofynnir i chi roi’r casged ar ochr y bedd, symud i ffwrdd, ac yna bydd y torrwr beddau yn rhoi'r gasged yn y bedd ac yn symud i ffwrdd i roi amser i chi ger y bedd.  Bydd y bedd yn cau unwaith rydych wedi gadael y Fynwent.  However, we would encourage families where possible to think about delaying the interment of Cremated Remains until the current restrictions have been lifted.  This will help to minimise travel and contact with other family members etc. and once the restrictions are lifted we will be able to offer the normal interment service for these situations.

A oes modd i mi drefnu Cofeb i'w roi ar Fedd?

Mae’r broses ymgeisio arferol yn parhau i fod yn gymwys, bydd angen i chi wirio bod eich dewis o Saer Maen ar agor yn ystod y cyfnod hwn.

Ydi’r gwair yn cael ei dorri mewn mynwentydd?

Grass Cutting within the Cemeteries is now being undertaken with a reduced number of operatives to ensure that we are able to adhere to the Social Distancing guidelines.  Areas around graves to be used will be cut prior to any interment, along with any necessary access paths. Once restrictions are removed and we are able to return to normal working practices, the Cemeteries will be returned to their usual high standards as soon as possible. 

A oes modd i mi gadw lle ar gyfer bedd, prynu coflech neu drosglwyddo perchnogaeth bedd, ac ati?

Mae ein Gwasanaeth Profedigaeth yn gweithredu fel arfer. Cysylltwch â’r tîm ar 01352 703360 neu anfon e-bost at cemeteries@flintshire.gov.uk 

Sut ydw i’n cofrestru marwolaeth?

Mae darpariaeth nawr wedi cael ei wneud i gofrestru marwolaethau dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Gofrestru ddilyn canllaw y Llywodraeth ar deithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. Mae’r Gwasanaeth Gofrestru nawr yn cydweithio’n agos gydag ymarferwyr iechyd i rannu gwybodaeth yn electronig i ddileu'r gofyniad ar deuluoedd i ddod i ymweld â'r Swyddog Gofrestru yn ystod y sefyllfa o argyfwng presennol.

I drefnu apwyntiad am gofrestriad dros y ffôn, cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru ar 01352 703333.

Trwyddedau Bathodyn Glas

Sut ydw i’n adnewyddu/ymgeisio am fy Nhrwydded Bathodyn Glas?

Gall unrhyw un sy’n dymuno ymgeisio neu adnewyddu gael gafael ar y cais ar-lein www.gov.uk neu cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid am ragor o gyngor ar 01352 701304.

Busnes a Chyflogaeth

Pa gefnogaeth mae’r Cyngor wedi’i darparu i fusnesau lleol yn Sir y Fflint?

Ewch i’r dudalen cyngor i fusnesau ar y COVID-19 ar ein gwefan.    Mae’r Cyngor eisoes wedi cymryd camau i ddarparu cefnogaeth yn ôl disgresiwn i fusnesau lleol gan gynnwys gohirio taliadau rhent i denantiaid busnes ein heiddo diwydiannol a masnachol, cynorthwyo masnachwyr marchnad a darparu cefnogaeth drwy eu cyfeirio at gynlluniau cefnogaeth gan y Llywodraeth.

To fast track grant awards, businesses can also apply on-line for the Welsh Government Start Up Grant and 2nd round of the Economic Resilience Fund which will go live from 12 noon on 29th June.  https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/
Over 1200 businesses requested help in March and these have been assisted and signposted to other support. The Council is also helping businesses to access online learning materials and networking opportunities to build their resilience.

Mae gennyf fusnes bach, pa gefnogaeth sydd yna i fy ngweithwyr?

Mae hwn yn gyfnod anodd a phryderus i gyflogwyr a gweithwyr.

Ewch i dudalen gwefan y Cyngor ar Gyngor i Fusnesau ar y COVID-19 sy’n cynnwys dolenni i gyngor a chyfarwyddyd swyddogol.   

Mae’r dudalen yn cael ei diweddaru fel a phan yr ydym yn derbyn mwy o wybodaeth.

Pryd fydd y grantiau a chymorth gydag ardrethi busnes yn cael eu cyflwyno ac ydw i’n gorfod ymgeisio?

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint yn cydweithio i gefnogi busnesau yn ystod y sefyllfa argyfwng hon. 

Mae Llywodraeth Cymru nawr wedi cyhoeddi eu cynllun rhyddhad ardrethi argyfwng i ddarparu ardreth a dargedwyd i fanwerthwyr, darparwyr hamdden a’r sector lletygarwch.  Mae’r Cyngor nawr yn defnyddio’r rhyddhad ardrethi 100% i holl fusnesau cymwys sy’n dod o fewn y cynllun.   Rydym yn anelu i ddyfarnu’r rhyddhad hwn yn awtomatig heb yr angen i fusnesau ymgeisio.  

Fel rhan o’r pecyn ehangach o gefnogaeth, mae yna ddau gynllun grant newydd yn dechrau fel y manylir isod. 

Bydd y grantiau’n cael eu gweinyddu gan y Cyngor ac rydym yn paratoi i wneud taliadau’n fuan.   

Grant 1 – Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000 yn derbyn grant o £25,000.

Grant 2 – All businesses which are currently eligible for Small Business Rates Relief or small Charities and Community Amateur Sports Clubs (CASC's) with a rateable value up to £12,000 will receive a grant of £10,000.

Caiff y grantiau eu gweinyddu gan y Cyngor ar ran Llywodraeth Cymru ac os yw eich busnes yn gymwys am grant, llenwch y ffurflen gais am grant ar-lein cyn gynted â phosibl ar  https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Business/Business-Rates/Business-Rates.aspx 

Os ydych chi eisoes wedi cyflwyno cais ar-lein, gallwn eich sicrhau y bydd eich cais yn y system ac yn y broses o gael ei gadarnhau cyn i ni gyflwyno’r taliad. Ni fydd gofyn i chi ail-gyflwyno ffurflen arall.

Gallwch hefyd gysylltu â’n Tîm Cymorth ar 01352 704848 am gyngor a chanllawiau pellach.

The Council has received high volumes of on-line applications for business support grants nearly of all which have been processed and awarded.  As at Monday 1 June 2,392 non-repayable cash grants have been paid to small businesses (total value £28.8m).   Further grant payments will follow.  All grant applications must now be submitted to the Council no later than 5.00pm on 30 June as the scheme closes after this time. 

In addition to this, the Council has now awarded 100% rate relief to over 1,148 retailers, leisure providers and the hospitality sector (total value £15.2m). These businesses are now receiving ‘nil’ bills for 2020/21. If your business is eligible and you've not receive a 'nil' bill go online and apply now www.flntshire.gov.uk/businessrates .

Are grants available for those businesses such as micro-businesses who don’t pay business rates?

The Welsh Government has now introduced the £500m Economic Resilience Fund (ERF) to help those businesses who don’t qualify for the business rate grants. 

The Fund consists of three elements: a £100m COVID-19 Wales Business Loan Scheme administered by Development Bank of Wales (which is fully subscribed), a £100m fund to support microbusinesses, £300m fund to support SMEs and large businesses.

The ERF will help to address some of the gaps not met by schemes already announced by the UK Government, Welsh Government and Development Bank of Wales.

A grant of up to £10,000 is available to assist microbusinesses that have been affected by the COVID-19 outbreak. The grant is available to microbusinesses that are not eligible for the Business Rate Grant or the support for self-employed grant.

The Economic Resilience Fund for microbusinesses is open to applications from 17 April 2020 for 12 months. Full details on the eligibility criteria can be found at https://fundchecker.businesswales.gov.wales/  

Charities
The Welsh Government has announced that small charities within the retail, leisure and hospitality sector will receive a £10,000 business support grant to help them respond to the financial challenges of Covid-19.

This new package will support properties with a rateable value of £12,000 or below. This includes:

•    charity run shops

•    sports premises

•    community centres

Applications should be made via local authorities on or before 30 June 2020. Organisations cannot apply for this grant if they have already been awarded a grant from the Welsh Government Economic Resilience Fund (ERF) or the Sport Wales Emergency Relief Fund.

How can micro businesses (those that don’t pay business rates) access the grants that have been made available?

Small businesses play a vital role in the economy of the County and many will be seeking financial support and guidance at this time. 
The Council would like to ensure that small businesses in Flintshire, especially those who do not pay Business Rates, are aware of the Welsh Government Economic Resilience Fund grant support.
Details of the funding can be found on the Business Wales web site together with information on other support that is available. https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/ 
For support locally businesses can visit https://www.flintshire.gov.uk/en/Business/Advice-and-guidance/COVID-19-Advice-for-Businesses.aspx  or contact the Council Business Development team at Business.Dev@flintshire.gov.uk 
The UK Government have also launched a new ‘support finder’ tool which will help businesses and self-employed people across the country quickly and easily determine what financial support is available to them during the current emergency period. The new business ‘support finder’ tool can be found at https://www.gov.uk/business-coronavirus-support-finder 

Rwyf wedi cael fy ngwneud yn ddi-waith dros dro neu mae fy oriau gwaith wedi eu cwtogi?

Os bydd eich incwm cartref yn llai o ganlyniad i effaith y coronafeirws, a’ch bod yn meddwl y byddwch yn ei chael hi’n anodd talu rhent tŷ cyngor, yna cysylltwch â’r gwasanaeth Incwm Rhent ar 01352 703838.  Gallwn ddarparu cymorth a chefnogaeth

Ffioedd Maes Parcio

Pam bod ffioedd maes parcio wedi eu gohirio?

Following the Government announcement that non-essential shops will open from the 22nd June 2020, Pay and Display parking will continue to be suspended in all chargeable car parks. To ensure easily accessible parking is available close to the town centres, there will now be a requirement to display a ticket in a vehicle in all short stay car parks only. There is no requirement to pay for this ticket, only to obtain one from the machine and display it clearly in the vehicle.  This will ensure that parking is available close to the town centre for those who want to spend a short amount of time shopping. The P&D machines have markings on the ground to promote social distancing when customers are purchasing a ticket and where possible customers are encouraged to sanitise their hands before and after obtaining a ticket or use their car key to press the button.

All other rules in the car park will apply such as parking within the marked bay, displaying a blue badge in a disabled parking bay, etc. Residents are also encouraged to park responsibly, at a distance from other vehicles, where possible. 

The following car parks reopened on Saturday, 20 June

 • Dock Road, Connah’s Quay
 • Wepre Park, Connah’s Quay
 • Waun-y-Llyn, Hope Mountain 
 • Flint Castle Life Boat Station, Flint
 • Saltney Ferry Footbridge
 • Dock Road, Greenfield
 • Gwaenysgor Viewpoint

Cannolfannau Cysylltu'n ail-agor

Cannolfannau Cysylltu

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu yn ail-agor yn raddol o 13 Gorffennaf: 

13 Gorffennaf – Cei Connah a’r Wyddgrug

20 Gorffennaf – Y Fflint

27 Gorffennaf – Bwcle a Threffynnon

Bydd pethau’n edrych yn wahanol pan fydd pobl yn dod draw i’n gweld ni yn y dyfodol ac efallai y bydd yna rywfaint o amhariad i’r gwasanaeth, gan ein bod wedi cyflwyno mesurau i sicrhau bod ein hymwelwyr a’n gweithwyr yn cadw’n ddiogel bob amser. Bydd system giwio yn ei lle i reoli nifer y bobl a ganiateir i bob Canolfan ar unrhyw un adeg, bydd system unffordd mewn rhai Canolfannau, a bydd yn rhaid defnyddio glanweithydd dwylo wrth gyrraedd pob Canolfan.  

Ni fydd modd defnyddio’r cyfrifiaduron cyhoeddus yn ystod ein cyfnod cychwynnol o ail-agor, oherwydd yn ogystal â chadw pellter cymdeithasol, mae angen i ni gyfyngu ar y mannau y mae pobl yn eu cyffwrdd ym mhob Canolfan.   Mae hefyd yn bwysig nad yw pobl yn ymgasglu mewn Canolfannau’n ddiangen ac am gyfnodau hir o amser.  

Rydym yn rhagweld y bydd Canolfannau’n brysur ac rydym yn annog pobl i barhau i gael gafael ar wasanaethau ar-lein (www.siryfflint.gov.uk) a thros y ffôn (01352 752121) lle bo’n bosibl, gan adael Canolfannau i roi blaenoriaeth i’n cwsmeriaid mwyaf diamddiffyn.   

Mae’r camau hyn wedi’u cyflwyno i gadw pawb yn ddiogel a gofynnwn i’n cymunedau helpu drwy ddilyn y cyngor a’r canllawiau mewn Canolfannau

Treth y Cyngor

Rwyf wedi clywed bod trigolion am gael ‘gwyliau’ Treth y Cyngor, ydy hyn yn gywir?

Rydym yn ymwybodol fod rhywfaint o ddryswch o ran Treth y Cyngor a p’un a oes rhaid i bobl ei dalu ar hyn o bryd.   Mae rhai pobl yn cael anawsterau ac yn poeni na allant wneud eu taliadau.  Mae’r Cyngor yn gallu cynnig cefnogaeth a chyngor os byddwch chi yn y sefyllfa hon.  Os ydych chi’n gymwys ac angen cyngor a chymorth, gallwch gysylltu â’n tîm Treth y Cyngor ar 01352 704848 neu dros e-bost ar local.taxation@flintshire.gov.uk neu gallwch fynd i’n gwefan www.siryfflint.gov.uk/TrethyCyngor

Sylwch fod nifer y galwadau yn uchel iawn ac rydym yn cael nifer fawr o negeseuon e-bost.  Rydym yn sylweddoli y gall hyn fod yn rhwystredig i chi.  Mae’r mwyafrif helaeth o bobl sy’n ceisio cysylltu â ni yn deall y sefyllfa ac maen nhw’n amyneddgar a pharchus gyda’n gweithwyr.  Hoffem ofyn i bawb sy’n ein ffonio gofio hyn.

Gall llawer o bobl fforddio talu eu Treth y Cyngor o hyd.  Mae Treth y Cyngor yn dreth leol sy’n ffurfio traean o gyfanswm incwm y Cyngor.  Yn y sefyllfa argyfyngus hon, mae’r Treth y Cyngor rydych chi’n ei thalu yn helpu i ariannu’r gwasanaethau hanfodol y mae’n rhaid i ni barhau i’w darparu i gefnogi pobl a chymunedau.   Mae’r Cyngor wedi blaenoriaethu gwasanaethau hanfodol lle maen nhw’n diogelu bywydau, diogelu pobl ddiamddiffyn, sicrhau diogelwch y cyhoedd, cadw’r isadeiledd cludiant ar agor, a helpu gweithwyr allweddol i wneud eu gwaith.  Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: 

 • rhedeg cartrefi gofal preswyl
 • cefnogi oedolion diamddiffyn yn eu cartrefi ac mewn lleoliadau gofal
 • darparu gofal cartref i bobl yn eu cartrefi eu hunain
 • helpu pobl i gael eu rhyddhau o’r ysbyty i ‘ryddhau’ gwelyau ysbyty
 • cefnogi plant diamddiffyn yn eu cartrefi ac mewn lleoliadau gofal
 • rhedeg Cynlluniau Tai Gofal Ychwanegol
 • helpu pobl ddigartref a darparu llety ar eu cyfer
 • talu budd-daliadau tai
 • rhoi cyngor lles i’r rhai sydd angen cefnogaeth gydag incwm eu teulu
 • dosbarthu bwyd i bobl mewn angen a phobl mewn tlodi
 • agor ysgolion fel canolfannau gofal plant ar gyfer plant gweithwyr allweddol
 • cyflawni dyletswyddau gwarchod y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd gan gynnwys diogelwch bwyd a lles anifeiliaid
 • casglu gwastraff o aelwydydd
 • cadw’r rhwydwaith priffyrdd ar agor ac yn rhedeg
 • cadw mynwentydd ar agor
 • cofrestru genedigaethau a marwolaethau
 • darparu cefnogaeth i fusnesau lleol bach a chanolig a rhoi cefnogaeth grant brys iddynt ar ran
 • Llywodraethau

Byddai angen i Lywodraethau wneud unrhyw benderfyniadau am newidiadau dros dro i gasglu Treth y Cyngor.  Dim ond casglu’r Dreth mae’r Cyngor. 

Nid wyf yn gallu talu treth y cyngor na rhent i’r Cyngor ers i gyfleusterau Sir y Fflint yn Cysylltu gau.   Beth ydw i’n ei wneud?

Mae’r Cyngor yn cynnig ystod eang o ddulliau talu eraill, y rhan fwyaf yn parhau fel arfer.   Gall trigolion barhau i wneud taliadau ar-lein am bethau fel treth y cyngor, rhent ac anfonebau.   Mae’r Cyngor yn cynnig gwasanaeth talu wedi’i awtomeiddio (ATP) drwy ffonio 01352 704470.

If residents can only pay in cash please contact us on the numbers below for advice: 

Council Tax tel: 01352 704848 or email  local.taxation@flintshire.gov.uk

Council House rents tel:  01352 703838

Rhent Tai Cyngor

Rydw i’n poeni na fyddaf yn gallu talu fy rhent mewn pryd, beth ddylwn i ei wneud?

Os yw tenantiaid yn poeni y byddant yn mynd i ôl ddyled gyda’u rhent mae’n bwysig eu bod yn siarad â’r Tîm Incwm Rhent ar 01352 703838.  Mae’r Tîm wedi ymrwymo i gefnogi tenantiaid a swyddogion ac mae swyddogion wrth law i drefnu cynlluniau talu fforddiadwy.

Gorfodaeth

Rheoliadau y Coronafeirws sy’n Effeithio ar Fusnesau - Sut i Adrodd Pryderon neu Gael Cyngor?

Ers i’r cyfyngiadau masnachu a gofynion cadw pellter cymdeithasol i fusnesau gael eu cyhoeddi gan y Llywodraeth, mae yna ymwybyddiaeth gynyddol o fewn cymunedau lleol nad yw lleiafrif bychan o fusnesau yn cydymffurfio. 

Bydd Gwasanaeth Diogelu Busnes a’r Gymuned Cyngor, yn ymateb i gwynion o ddiffyg cydymffurfio yn unol â chynghorau ar draws y Deyrnas Unedig, 

Bydd y Cyngor yn defnyddio ei bwerau yn briodol ac yn gyfatebol i sicrhau y cydymffurfir yn llwyr â’r Rheoliadau a bydd swyddogion y Cyngor yn parhau i gynnig cyngor ac arweiniad pan fo angen. 

Rydym yn gobeithio gweithio’n adeiladol gyda’r busnesau sydd â chaniatâd i fod ar agor, trwy ymgysylltu ac addysgu. Dewis olaf yn unig fydd defnyddio pwerau gorfodi.  

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae’n bwysig fod pawb yn cydweithio ac yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau yn ystod yr argyfwng yma. 

Mae rhif ffôn a chyfeiriad e-bost arbennig wedi cael eu creu er mwyn i breswylwyr a busnesau adrodd unrhyw bryderon sydd ganddynt: 

Caiff galwadau ac e-byst eu monitro yn ystod oriau swyddfa (dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:30 a 17:00.

Llety Gwyliau?

Mae Gwasanaethau Diogelu Busnes a’r Gymuned Cyngor Sir y Fflint yn cymell gwestai, parciau gwyliau, safleoedd gwersylla a holl ddarparwyr llety gwyliau eraill i weithredu’n gyfrifol a chynorthwyo i chwarae eu rhan i ddiogelu ein cymunedau a gwasanaethai GIG lleol yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r rheoliadau’n glir y dylai holl lety gwyliau, gan gynnwys safleoedd gwersylla a pharciau carafán fod wedi cau ers 26 Mawrth. Rhaid iddynt barhau ar gau tan y dywedir yn wahanol, oni bai bod cais neu esemptiad penodol wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru neu gyngor lleol. 

Any accommodation provider in Flintshire wanting to offer accommodation to key workers must seek authorisation from the Council by completing and submitting a Key Worker Accommodation Request form. Any business already providing accommodation to key workers should notify the Council as soon as possible, using the same e-mail address.

Ni ddylai unrhyw lety gwyliau, o dan unrhyw amgylchiadau, ddarparu ar gyfer ymwelwyr yn ystod y cyfnod argyfyngus hwn. Bydd unrhyw unigolyn neu fusnes nad ydynt yn cydymffurfio yn cyflawni trosedd, ac yn destun Rhybudd Cosb Benodedig, Rhybudd Gwahardd neu erlyniad.

Fodd bynnag, gall fusnesau hysbysebu ar gyfer archebion llety gwyliau yn y dyfodol unwaith fydd y cyfyngiadau presennol wedi ymlacio, ond rhaid iddynt barhau ar gau tan i’r Llywodraeth ddweud y cânt ail-agor. 

Dylai unrhyw un sydd â phryderon am y ffordd mae llety gwyliau yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd, cysylltu â’r Cyngor gan ddefnyddio: covidaccommodation@flintshire.gov.uk

Ffurflen Gofrestru

https://businesswales.gov.wales/tourism/covid-19-frequently-asked-questions

 

Fees and Charges and Refunds

Fees and Charges and Refunds

Some Council services have been disrupted during this emergency situation. Some of these services are chargeable – that is people pay a fee or a charge to access and use them. We have had questions about our plans for refunds, and credits, where they might be due.  For more information click here

Archifdy Sir y Fflint

Er bod Archifdy Sir y Fflint wedi cau i ymwelwyr, ydw i’n parhau i allu cael mynediad i wasanaethau o bell?

Record Office staff will be maintaining a remote service as far as possible. Please e-mail archives@flintshire.gov.uk with your request and staff will judge on a case-by-case basis whether they can help and respond accordinglyBydd staff Archifdy yn cynnal gwasanaeth o bell cyn belled â bod hynny’n bosibl.   Anfonwch e-bost i archives@flintshire.gov.uk gyda’ch cais a bydd staff yn penderfynu fesul achos pa un a ydynt yn gallu helpu ac ymateb yn unol â hynny.

Gwasanaethau Lleol

Gwasanaethau Lleol?

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi datblygu map ar-lein i gynorthwyo trigolion i ddod o hyd i wasanaethau sydd ar gael yn eu hardal leol.

Mae gan y map chwe chategori gwasanaeth sef:.

 • fferyllfeydd
 • banciau bwyd
 • dosbarthu llaeth
 • bwyd (dosbarthu, casglu bwyd a bwyd tecawê)
 • cefnogaeth (cefnogaeth iechyd meddwl, cyfeillgarwch dros y ffôn ac ati)
 • siopa (casglu siopa, presgripsiynau ac ati) 

I weld y map, cliciwch yma. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio Google Chrome.

Gallwch gael gafael ar ganllaw defnyddiwr (Saesneg yn unig ar hyn or bryd) ar-lein yma.

Is Mold Market still open?

Croesawodd y Cyngor gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn â llacio cyfyngiadau’r cyfnod clo ymhellach ac y gall marchnadoedd dan do a rhai awyr agored ailagor o ddydd Llun, 22 Mehefin.

Mae’r marchnadoedd yn yr Wyddgrug, Treffynnon a Chei Connah sydd wedi bod ar agor hyd yma wedi bod yn amhrisiadwy o ran cefnogi trigolion Sir y Fflint yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn. 

Mae tîm marchnadoedd y Cyngor wedi bod yn gweithio gyda masnachwyr a chwsmeriaid gan gynnig canllawiau ar reolau ac ymddygiad cadw pellter cymdeithasol. Mae cydweithrediad pawb sy’n gysylltiedig â’r farchnad yn hanfodol er mwyn cynnal amgylchedd diogel.  

Yn yr Wyddgrug, bydd y farchnad ar y Stryd Fawr, Canolfan Siopa Daniel Owen a Maes Parcio Meadow Place er mwyn caniatáu cadw pellter cymdeithasol.  Os na fydd masnachwyr yn eu lle arferol, nid yw hynny’n golygu nad ydyn nhw yno.   Bydd mapiau o’r farchnad ar gael i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i’r stondinau.

Mae marchnadoedd Sir y Fflint yn cynnig ystod eang o stondinau'n gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau a gwasanaethau ac rydym yn gobeithio y bydd trigolion yn manteisio ar y cyfle dros yr wythnosau nesaf i ddangos eu cefnogaeth i’w trefi a chefnogi ein marchnadoedd.

Mae’r mesurau cadw pellter cymdeithasol a gyflwynwyd wedi eu cynllunio i helpu masnachwyr y farchnad gymaint â phosibl a gwneud canol y trefi mor groesawus a chyfforddus â phosibl heb beryglu iechyd a diogelwch y cyhoedd.

Torri Gwair a Chynnal a Chadw Tiroedd

What is the current situation with regards to grass cutting and grounds maintenance?

The impact of the initial COVID-19  restrictions and social distancing measures interrupted our usual start to the grass mowing season. We initially provided a service to those areas that needed cutting for health & safety reasons, or areas where the ground conditions needed to be maintained to allow us to reopen public space, when restrictions were relaxed e.g. Bowling Greens. This allowed the staff normally undertaking this work to be deployed to other key frontline services such as waste collections and burials. 

Normal sceduled cutting frequencies resumed at the begining of July. 

Highway verge mowing has not been affected and has continued throughout the restrictions.

Pa weithredoedd cynnal a chadw tiroedd fydd yn parhau?

Gan fod ysgolion yn parhau ar agor – i ddarparu gofal plant i blant gweithwyr allweddol – byddwn yn parhau i gynnal a chadw tiroedd ysgolion, yn mabwysiadu holl ganllawiau pellhau cymdeithasol ac iechyd a diogelwch.  

Byddwn yn parhau i gynnal a chadw ymylon priffordd a lleiniau gwelededd.

Byddwn yn darparu gwasanaeth ymateb tiroedd mewn argyfwng os bydd sefyllfaoedd yn codi.  

Bydd timoedd bach yn parhau i ofalu am ardaloedd amwynder fel lleiniau bowlio – sydd ynghau i’r cyhoedd ar hyn o bryd.    Mae hyn er mwyn sicrhau na chollir y cyfleusterau hyn pan fydd canllawiau’r llywodraeth yn ymlacio ac y gallant agor eto i’r cyhoedd eu defnyddio.

Beth fydd yn digwydd i weithlu’r gwasanaethau yr ydych wedi eu hatal?

Bydd gweithwyr yn y gwasanaeth torri gwair a chynnal a chadw tiroedd, sydd ar gael i fynd i’r gwaith, yn cael eu hadleoli i wasanaethau eraill Strydwedd i ddarparu gwydnwch i wasanaethau hanfodol fel casgliadau bin du a gwastraff bwyd.

Ydych chi’n parhau i gasglu sbwriel a gwagu biniau sbwriel?

We are monitoring all sites across the County and are continuing to litter pick and empty bins where they are being used.  Town centres across Flintshire are currently being attended daily.  This will be kept under review as government guidance is strengthened and visitor numbers to town centres reduceRydym yn monitro pob safle ar draws y Sir ac yn parhau i gasglu sbwriel a gwacau biniau ble maent yn cael eu defnyddio.    Mynychir canol trefi ar draws Sir y Fflint yn ddyddiol ar hyn o bryd.    Bydd hyn yn cael ei adolygu wrth i ganllawiau’r llywodraeth gryfhau a niferoedd ymwelwyr â chanol trefi leihau. 

A fyddwch yn parhau i wagu biniau baw cŵn?

Rydym yn parhau i wagu biniau baw cŵn fel y trefnwyd ar draws y sir.

Mannau Chwarae a Gofod Awyr Agored

Pam mae fy man chwarae wedi cau?

All play areas have now reopened.

Cynlluniau Chwarae Haf

Mae cynlluniau chwarae haf Sir y Fflint yn paratoi ar gyfer haf arall llawn hwyl – er iddo fod ychydig yn wahanol eleni. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Is Greenfield Valley or Waun y Llyn Country Park open?

Greenfield Valley woods are open.  Greenfield Valley Museum, Visitor Centre, play area and toilets remain CLOSED.

Waun-y-Llyn country park is open. 

Is Wepre Park open?

Wepre Park is open.  The play area, skatepark and visitor centre all remain CLOSED.

A ydw i’n gallu defnyddio Llwybr Arfordir Cymru?

The Wales Coast Path in Flintshire is open.

Can I use Public Rights of Way?

Whilst access to Rights of Way, close to where we live, is important for our general wellbeing during lockdown, social distancing rules should be observed at all times and Welsh Government advice closely followed:   

 • Keep 2 metres / 6½ feet from others at all times
 • Be vigilant with hand washing and hygiene – Be aware that gates, stiles and other outdoor structures are touched regularly
 • Do not undertake new or risky activities – Stay safe during this time of increased burden on our emergency and health services
 • Follow the Countryside Code - Consider farmers and others who are working hard to keep our shelves stocked and infrastructure running.

Welsh Government has introduced new emergency regulations that will allow Councils to close footpaths and other rights of way where - should they remain open - they post a high risk to the spread of coronavirus.

In line with these new regulations Flintshire County Council will be monitoring the use of rights of way and will where necessary close paths where guidelines are not or cannot be safely  observed.  

Please be reassured that the Council is not looking to extensively close paths which are being used responsibly but it will use its powers appropriately and proportionately to ensure full compliance with the Regulations.

You may find that landowners are erecting signs on the paths that you walk reminding users that they or members of their family are vulnerable and/or self-isolating.  Some may be offering you an alternative route that avoids close proximity to farm houses, yards and agricultural buildings.  The Council has no objection to these signs and would support landowners in the provision of alternative permissive routes subject to their having obtained the necessary safety insurance/liability cover.  Sign templates are available for landowners by emailing the Access team    publicrightsofway@flintshire.gov.uk

Information on Rights of Way and a list of current path closures can be found at https://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Streetscene/Public-rights-of-way.aspx

Aros Adref?

Yn dilyn ymateb gwych gan breswylwyr dros gyfnod y Pasg i ddilyn cyngor y Llywodraeth ac aros adref, mae Cyngor Sir y Fflint yn annog pawb unwaith eto i osgoi teithio os nad yw’n hanfodol, ac ‘aros adref’. 

Trwy ddilyn y cyngor hwn, gallwn helpu i ‘ddiogelu’r GIG ac achub bywydau’. 

Mae cyngor y Llywodraeth yn dweud y cewch adael eich cartref unwaith y dydd yn unig i wneud ymarfer corff. Gallai hynny olygu mynd ar eich beic, mynd â’r ci am dro neu fynd am dro neu i redeg. Dylid defnyddio mannau agored a llwybrau cyhoeddus mewn modd cyfrifol a dylid cadw pellter cymdeithasol bob amser. Cofiwch ‘aros yn lleol’. 

Mae Hawliau Tramwy yn caniatáu mynediad i’r cyhoedd i gefn gwlad lleol. Dylid dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol yn agos a dylai pawb fod yn ystyriol o dirfeddianwyr y mae llwybrau yn croesi eu tir, a:

 • Mynd ar eich pen eich hun neu gydag aelodau eich aelwyd;

 • Bod yn ymwybodol bod pobl yn cyffwrdd gatiau, camfeydd a strwythurau awyr agored eraill yn aml felly dylid dilyn canllawiau hylendid;

 • Peidio rhoi cynnig ar weithgareddau newydd neu sy’n peri risg – ‘aros yn ddiogel’;

 • Dilyn y Cod Cefn Gwlad – ystyried ffermwyr ac eraill sy’n gweithio’n galed i sicrhau bod silffoedd ein siopau’n llawn.

Public Toilets

When will public toilets reopen?

In line with the reopening of town centres for non-essential shopping public toilets at the following locations have been reopened:

 • Mold Bus Station
 • New Street Car Park Mold
 • Holywell

Cludiant Cyhoeddus

Ydi cludiant cyhoeddus masnachol yn gweithredu fel arfer?

Mae rhai gwasanaethau bws masnachol yn gweithredu ar draws Sir y Fflint ac mae siroedd ffiniol wedi gwneud amrywiadau i'w hamserlenni a oedd yn effeithiol o ddydd Llun, 23 Mawrth. Mae pob amserlen ar gael ar wefannau cwmnïau unigol, a byddant yn cael eu diweddaru gydag unrhyw newidiadau dros yr wythnosau nesaf. 

Pan rydych yn dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i gynnal siwrneiau hanfodol, mae’r Cyngor yn gofyn i unigolion edrych ar wefannau darparwyr unigol ar gyfer gwybodaeth amserlen ddiweddar, oherwydd mae cwmnïau yn adolygu’r ddarpariaeth yn ddyddiol.

Ydi gwasanaethau’r Cyngor yn gweithredu fel arfer?

Bydd Gwasanaeth Trefniadau Teithio Lleol Cyngor Sir Ddinbych yn ailgychwyn yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod modd i siopau nad ydynt yn hanfodol ailagor ddydd Llun 22 Mehefin. 

Bydd y rhan fwyaf o’r gwasanaethau yn rhedeg yn ôl yr amserlenni presennol o ddydd Llun ymlaen. Fodd bynnag, oherwydd bod yn rhaid i ni weithredu gan lenwi 25% o’r seti yn unig, rydym ni wedi cyflwyno amserlenni dros dro ar gyfer gwasanaeth LT7 yr Hôb-Treuddyn-yr Wyddgrug ac ar gyfer gwasanaeth LT8, Caergwrle-yr Hôb-Penyffordd-Higher Kinnerton-Parc Manwerthu Brychdyn.   

Mae gan y ddau wasanaeth yma ddwy amserlen ar wahân i geisio cwrdd â’r galw o’r Hôb a Threuddyn ar yr LT7 ac o Benyffordd a Higher Kinnerton ar yr LT8. Bydd modd i’r LT7 gludo 10 o bobl ar unwaith a bydd modd i wasanaeth LT8 gludo 4 o deithwyr. 

Gofynnir i bawb sy’n defnyddio bysiau’r Trefniadau Teithio Lleol wisgo masg wyneb er mwyn i ni gludo cymaint o bobl ag y gallwn, ac mi fydd yna hefyd bolisi “dim newid” er mwyn lleihau cyswllt diangen.

Ar ddiwedd pob siwrne bydd y mannau y mae pobl yn cyffwrdd ynddyn nhw yn cael eu glanhau, a bydd y cerbydau yn cael eu glanhau’n drylwyr ar ddiwedd y dydd.

Bydd amserlenni a gwasanaethau Sir y Fflint, rhai masnachol a chymunedol, yn cael eu hadolygu’n rheolaidd yn ôl eu defnydd a byddwn yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru wrth wneud hynny.  

Atgoffir teithwyr i wirio amserlenni darparwyr cyn gwneud eu trefniadau teithio.

Rydw i'n weithiwr allweddol ac yn dibynnu ar gludiant cyhoeddus i fynd i'r gwaith - beth ddylwn i'w wneud?

Mae preswylwyr sy’n cael eu nodi fel ‘Gweithwyr Allweddol' a heb ddewis o drafnidiaeth arall i fynd i’r gwaith, yn gallu cael mynediad at wasanaeth cludiant y gellir ei archebu o flaen llaw. Wedi’i weithredu gan y Cyngor, drwy ffonio 01352 704771 yn unig y gellir cael mynediad at y gwasanaeth ac i’w drefnu o leiaf 24 awr cyn teithio.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i breswylwyr y mae gofyn arnynt i gymryd siwrneiau hanfodol (fel y diffinnir yng nghanllawiau cenedlaethol y Llywodraeth).

Gwasanaeth Cofrestru

Sut allaf gofrestru marwolaeth?

Mae darpariaeth wedi’i gwneud nawr er mwyn gallu cofrestru marwolaeth dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Cofrestru ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar deithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus.  Mae’r Gwasanaeth Cofrestru hefyd yn gweithio’n agos gydag ymarferwyr iechyd i rannu gwybodaeth yn electronig, i gael gwared ar y gofyniad i deuluoedd mewn profedigaeth ddod i’r Swyddfa Gofrestru yn ystod yr argyfwng cyfredol.  

I drefnu apwyntiad i gofrestru dros y ffôn, cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru ar 01352 703333.

Sut allaf gofrestru genedigaeth fy mabi?

Provision has now been made for the registration of births to be undertaken by telephone with a brief meeting with parents to verify and sign the register page. This will help the Registration Service follow the Government’s guidance on social distancing.  Flintshire can only register births that occurred in the county but our staff will help direct parents to the correct district to register their baby’s birth if it was not Flintshire. 

To make an appointment for telephone registration please call the Register Office on 01352 703333

Scams

How do I report a scam?

Mae Safonau Masnach yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus o sgamiau yn ymwneud â Covid-19.  Mae nifer o sgamiau o’r fath wedi cael eu hadrodd yn barod, ond os ydych yn derbyn e-bost neu neges destun mewn perthynas â Covid-19 sy’n gofyn am unrhyw fanylion personol, neu fanylion banc, hyd yn oed os yw’n honni ei fod yn dod gan Asiantaeth y Llywodraeth anwybyddwch y neges.  Ni fydd asiantaethau’r Llywodraeth yn gofyn am y wybodaeth yn y modd hwn.  Mae cymorth yn y frwydr yn erbyn negeseuon e-bost gwe-rwydo, bellach wedi dod gan asiantaeth cudd-wybodaeth Pencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y DU.  Mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, cangen o asiantaeth cudd-wybodaeth, wedi lansio gwasanaeth i adrodd am negeseuon e-bost amheus, gyda chais syml i’r cyhoedd: anfonwch unrhyw negeseuon e-bost amheus i report@phishing.gov.uk, a bydd system sganio awtomatig y Ganolfan yn gwirio am negeseuon e-bost sgiâm a chael gwared ar unrhyw safleoedd troseddol ar unwaith.  Dylech adrodd am unrhyw sgamiau neges destun  a sgamiwyr sy’n mynd o ddrws i ddrws i’r Safonau Masnach ar trading.standards@flintshire.gov.uk neu drwy ffonio 0808 223 1133 ar gyfer y gwasanaeth Saesneg neu 0808 223 1144 ar gyfer gwasanaeth Gymraeg a bydd rhybuddion yn cael eu cyhoeddi ar y safle hwn ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

School Transport

Should I take my own child to school rather than use school transport?

Yes, where this is possible. Government advice is that where possible, parents and carers are encouraged to take children to school by walking or cycling, or alternatively by private car, rather than using public transport.

We understand that this won't be possible for some families. If this is the case and your child is eligible to receive free school transport from the Council then we will make the necessary travel arrangements.

What if I am unable to take my child to school?

If you usually receive Council provided school transport and still require this from 29th June 2020 you should confirm this with your child's school, who are contacting all parents and carers to confirm likely pupil numbers. The school will then inform the Council's school transport team. 

School transport may be different from previous arrangements due to the significantly reduced capacity on transport and will need to be planned in advance of pupils attending school. In addition, we have also asked schools to let us know whether there will be any changes to the school day, or pattern of attendance, so that we can incorporate any necessary adjustments to the travel arrangements. We will confirm the transport arrangements with you before the school return date.

The Council is working to resume all Council-provided school transport where required and ensure vehicles are thoroughly cleaned. Social distancing on school buses is extremely challenging and we are therefore encouraging all parents to follow government guidance and where possible to take their children to school by walking, cycling or private car.

How will safe travel on school transport work in practice?

We recognise the trust that parent/ carers are putting into transport arrangements working safely. We need to work together to ensure that transport continues to operate and operates safely.
It is important for parents/carers and children to practice social distancing wherever possible. This means taking the following precautions:

 • Keep a 2 metre distance from people outside of your own household
 • Avoid physical contact with others
 • Face away from other people when using public transport.
 • Keep the time spent near others as short as possible when using public transport.
 • Minimise the number of surfaces you touch.
 • Wash your/your child's hands immediately before boarding transport for at least 20 seconds.
 • Immediately upon finishing your journey, we recommend hand washing for at least 20 seconds or that you sanitise your hands as soon as possible.
 • Ensure that your child does not attend school/use school transport if they display any of the symptoms of coronavirus. If your child develops symptoms at school, you will need to make arrangements for your child to be collected.
 • Ensure your child is aware that transport arrangements may not replicate what was provided previously. Your child may be allocated a seat on vehicles with reduced capacity. In addition, if regular transport staff are unavailable eg due to displaying symptoms, an alternative driver or passenger assistant may transport your child (all drivers and passenger assistants are subject to an enhanced DBS check).
 • Where your child requires additional support on the vehicle, there may be a need for a more individual risk assessment.

 

What does this mean for students who are not eligible for free school transport?

Students who are not eligible for free school transport will not be provided transport from the Council and should be encouraged to walk or cycle to school.

What if the student normally uses public transport either funded by the Council or by parents?

The Council is working with public transport operators to understand available capacity. Where a pupil is eligible for free school transport and normally uses public transport, the Council will review whether this is still an available option, and where it is not what other options are available.

For any passengers who are not eligible for transport, they will need to review their travel options. Parents may wish to contact the relevant bus company directly. Public transport information can be found by visiting the Traveline Cymru website and timetables are available on the Flintshire website.

Will school transport have social distancing in place?

We are working very closely with our transport providers to ensure that the latest guidance from Welsh Government and Public Health Wales on pupils on transport is in place for the start of the new term. We will share this information with pupils and parents via schools and on our website in due course.

We are also asking parents to ensure that they consider taking their child to school wherever possible as not only is this in line with government guidance, it will also reduce pressure on the school bus network.

How will my child know where to sit?

Seating arrangements will vary dependent on each situation and transport contract.

Special Education Needs contracts will be very specific and your child will be allocated a seat working from the back of the bus at first pick up to the front available seat at last pick up.

For mainstream home to school contracts, unavailable seats will be taped off and pupils will board from the back of the bus at first pick up to the front of the bus at last pick up. Your child will need to travel in the seat available, and it is important that they are aware that they will be unable to travel sitting next to friends as may usually be the case. All pupils must ensure that their bags are stowed at their feet, not on seats.

For transport provided via public transport, we will be asking each transport provider to consider if there are any practical changes they can make on vehicles in light of expected passenger numbers to encourage social distancing, such as cordoning off seats along with maximum passenger numbers to take into account social distancing. Transport providers are asked to recommend any changes and agree with the Council those arrangements in advance.

What if the student normally travels in a vehicle where social distancing is not practical?

Prior to any transport restarting, all vehicles are being reviewed to ensure they are suitable. This may lead to some changes of vehicle operated.

What if vehicles become overcrowded?

We are working closely with our transport providers to monitor vehicle capacity levels to identify maximum capacity. Where necessary we will ask transport providers to make changes and inform schools, parents and carers.

We ask that parents and carers help communicate to students the importance of following social distancing seating changes on vehicles, as this will play a key role in keeping everyone safe.

What if the student normally has a school escort?

If a school escort is strictly required for travel, this will continue to be the case. However, as some staff will no longer be available, there may be a change of staff. Parents should also be aware that due to public health advice, if any member of Transport staff is unable to work due to the need to self-isolate, there may be a need for a change of staff at short notice. Should there be any issues with numbers of school escorts available, parents will be contacted directly.

Will transport providers be following health and safety guidance?

We are asking transport providers to follow the government guidance where they can. This guidance includes actions such as regular and thorough cleaning of vehicles. The Council is also providing local, detailed guidance to our transport providers to support them in putting in place the appropriate health and safety measures.

Face coverings?

The use of face coverings is not currently mandatory on public transport but is recommended. Parents may choose to provide their children with an appropriate covering, preferably one with three layers. The use of coverings will not result in any increase in occupancy rates without further guidance from the Welsh Government.

There are exceptions where coverings are not recommended:

(a) for young children,

(b) for those for whom doing so would create a medical risk, including distress, and

(c) in some situations where a learner has additional learning needs.

Drivers similarly may wear face coverings if they or their employer feel this is of benefit and where this is individually assessed.

What if my child becomes unwell during the school day?

You will be expected to collect your child from school. Transport will only be provided in extremely exceptional cases where you can sufficiently demonstrate why you are unable to collect them yourself.

What should I do if my child feels unwell in the morning before leaving for school?

In line with Government and NHS advice, if your child or any member of your household displays any of the following symptoms 

 • a high temperature
 • a new, continuous cough
 • a loss of, or change to, your sense of smell or taste

your whole household should stay at home, self-isolate and book a test https://gov.wales/apply-coronavirus-test 

It is essential that you ensure your child does not travel if they, or anyone in your household, has any of these symptoms. If your transport operator is aware of a symptom prior to travel, transport will be decline.

Schools are asking parents/carers of children showing signs of any other illness to make a decision in the morning before they leave home whether their child is well enough to attend.   With the new arrangements in place to manage learners safely, schools will not have the capacity to look after lots of children who become unwell during the day and make calls for pupils to be collected.

Will this mean an increase in traffic on school sites?

Potentially yes. We will have to ensure social distancing rules are following when allocating pupils their seats. This will mean we will not be able to fill vehicles as efficiently as we would previous to COVID-19. This may mean there will be an increase in the number of vehicles on school sites. We will work closely with schools to assist them with developing safe site management plans.

What will happen with school transport for the new school year in September 2020?

The coronavirus pandemic has meant that we have needed to make some extensive changes to our school transport arrangements for this current school year. We have already begun considering what changes or different arrangements might need to happen from September 2020 when the new academic year starts. This will be based on Government announcements over the coming months. If there are any ongoing changes needed from that point we will ensure you are advised as soon as possible.

Is there a protocol for pupils getting on and off school transport vehicles?

Yes. Pupils who travel on SEN contracted vehicles will be expected to sit at the rearmost available seat, unless specifically agreed otherwise due to reasons of child welfare/risk assessment. Parents/Carers should assist with loading their child onto the vehicle where required (i.e. where a child cannot do so independently). For SEN pupils boarding onto vehicles at school, every effort should be made to load passengers in reverse of drop off order (i.e. the last drop off on first etc.) in order to maintain social distancing. School staff from the appropriate pod/bubble should assist with loading at school.

Where passengers pass the driver's seat to board the vehicle, drivers must turn off the engine and alight from the vehicle (using the driver's door if available) before the passengers board.

Drivers should verbally allow passengers on one by one as distancing allows. Support to be provided by school staff at school end of journey (morning and afternoon).Pupils travelling on mainstream vehicles to school should sit at the rearmost available seat, unless specifically agreed otherwise due to reasons of child welfare. When boarding onto the vehicle at school every effort should be made to load passengers in reverse of drop off order (i.e. last drop off on first, etc.) in order to maintain social distancing. Where passengers pass the driver's seat to board the vehicle, drivers must turn off the engine and alight from the vehicle (using the driver's door if available) before the passengers board.

Drivers should verbally allow passengers on one by one as distancing allows. Support to be provided by school staff at school (morning and afternoon).When leaving the vehicle pupils should go in reverse order of boarding, preserving distance.

Signs and verbal instruction to pupils on safe distancing where pupils are able to independently depart the vehicle. For pupils travelling on SEN vehicles parents/carers should assist with helping their child off the vehicle where required (i.e. where a child cannot do so independently).

Schools and Youth Services

What are the arrangments for return to school in September?

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi croesawu cynlluniau gan y Gweinidog Addysg i ganiatáu i ysgolion sy’n gallu ailagor yn ddiogel, i wneud hynny o wythnos gyntaf mis Medi, gyda phob ysgol i ailagor o 14 Medi. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Pryd fydd tymor yr haf yn dod i ben?

The summer term will no longer be extended by a week in Flintshire schools as suggested by Welsh Government. This means that the summer term will end for all pupils on Friday 17th July.  

A fydd ysgolion ar agor i blant Meithrin ym mis Medi?

Yes but because of the particular needs of very young children and the part time nature of nursery provision, with many parents also needing wrap-around childcare to be available, the plans for the return of nursery children into schools in September are being given extra attention and more information will be communicated shortly.  

Sut bydd plant yn cyrraedd yr ysgol?

Where possible, Government advice is that, parents and carers are encouraged to take children to school by walking or cycling, or alternatively by private car to reduce the demand on the school transport network and on public transport.

The Council has a robust transport network and the Integrated Transport Unit is now working on the arrangements for September and parents eligible for school transport will be encouraged to apply as quickly as possible if they have not yet done so. 

If parents/carers have requested school transport and are eligible, they will be contacted to confirm arrangements before the start of the new academic year. 

Sut byddwch chi’n cadw’r ysgolion yn lân ac wedi’u diheintio?

Rydym yn cymryd diogelwch a lles ein disgyblion a staff o ddifrif ac rydym yn ffyddiog y bydd gan bob ysgol ddigon o ddeunyddiau glanhau digonol, sebon a hylif diheintio dwylo ar gael.

Rhaid glanhau pob adeilad ysgol yn rheolaidd. Caiff wynebau caled eu glanhau gyda dŵr sebonllyd cynnes, neu’r cynnyrch glanhau arferol a ddefnyddir. Rhoddir sylw arbennig i lanhau ardaloedd ac wynebau a gaiff eu cyffwrdd yn aml. Caiff yr ardaloedd hyn eu glanhau o leiaf unwaith y dydd ac yn fwy rheolaidd mewn ardaloedd a gaiff eu defnyddio’n aml, ar sail asesiad lleol, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi, rheiliau, byrddau, teganau, offer, handlenni drws, padiau gwthio, tapiau a pheiriannau hylif diheintio dwylo.

A fyddwch chi’n darparu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) i ysgolion?

Darperir pecyn Cyfarpar Diogelu Personol i bob ysgol a byddant wedi cael hyfforddiant am sut i’w ddefnyddio cyn i’r ysgolion agor ar 29 Mehefin.  Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio bod tystiolaeth yn dangos mai cadw pellter corfforol, golchi dwylo’n rheolaidd a sicrhau hylendid anadlol yw’r ffyrdd mwyaf effeithiol o hyd o atal lledaeniad y coronafeirws.

Mae hylendid dwylo yn hanfodol cyn ac ar ôl dod i gyswllt uniongyrchol â phlentyn neu berson ifanc, ac ar ôl glanhau offer a’r amgylchedd.

Felly nid oes angen defnyddio cyfarpar diogelu personol wrth gyflawni gweithgareddau addysgol arferol yn yr ystafell ddosbarth/lleoliadau’r ysgol.

Sut byddwch chi’n cadw pellter cymdeithasol?

Welsh Government has announced that the scientific evidence supports the reduction of physical distancing for children and young people in schools to enable all pupils to return in September. New guidance is currently being developed and will be issued to schools shortly.

Pa fwyd a ddarperir?

We are planning to resume full catering provision for schools in September – more details will be shared in due course.

A fydd rhaid i rieni sy’n cael taliadau uniongyrchol ar hyn o bryd yn lle prydau ysgol am ddim i’w plant dalu am eu cinio?

Na, bydd pob disgybl yn cael pecyn cinio rhad ac am ddim a bydd taliadau uniongyrchol i’r teuluoedd hynny sy’n gymwys yn parhau trwy gydol gwyliau’r haf.

Beth gall plant ei gludo i’r ysgol gyda nhw o adref?

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn amlinellu mai dim ond cyn lleied â phosibl o bethau y dylid dod i mewn i’r ysgol o gartref dros y cyfnod byr hwn cyn diwedd y tymor.

Oherwydd na fydd peiriannau dŵr yn ddiogel i’w defnyddio yn ystod y cyfnod hwn, nid yw’n afresymol caniatáu i ddisgyblion fod â photel o ddŵr o gartref, ond dylid nodi eu henw yn glir arni ac ni ddylid ei rhannu ag unrhyw un arall. Yn yr un modd, byddai offer angenrheidiol arall, e.e. cas pensiliau, yn cael eu caniatáu, ond eto, caiff disgyblion eu hannog i beidio dod ag eitemau diangen eraill gyda nhw.

Oes rhaid i blant wisgo gwisg ysgol?

School Uniform policies will be reinstated for September so pupils will be expected to comply.

A fydd rhieni’n cael dirwy os na fyddant yn anfon eu plentyn yn ôl i’r ysgol cyn yr haf?

Welsh Government has stated that a return to school from September is compulsory but that initially, parents will not be fined but that schools should work with families to actively manage pupils returning to school if there are difficulties. Welsh Government will review this temporary relaxation on penalties for non-attendance under review.

A fydd disgwyl i staff neu ddysgwyr sy’n glinigol ddiamddiffyn ddychwelyd i’r ysgol?

More details to follow once revised Welsh Government guidance is received.

Will there be any childcare provision in place for children of key workers during school holidays?

Mae ysgolion Sir y Fflint wedi darparu gofal plant effeithiol iawn i blant gweithwyr allweddol a dysgwyr diamddiffyn pan oedd yr ysgolion ar gau. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi’i gwneud hi’n glir iawn nad oes disgwyl i ysgolion na chynghorau barhau i gynnig gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol yn ystod gwyliau’r haf na phan fydd ysgolion yn ailagor yn llawn ym mis Medi.

Gan fod y cyfyngiadau wedi’u llacio a rheolau newydd yn caniatáu i deuluoedd greu ‘aelwydydd estynedig’, a mwy a mwy o ddarparwyr gofal plant preifat yn ailagor, gobeithio y bydd modd i rieni wneud eu trefniadau gofal plant eu hunain ar gyfer gwyliau’r haf. O ran yr ysgolion hynny sydd â chlybiau gwyliau, maen nhw wedi bod yn gweithio’n agos â’r darparwyr hynny i allu cynnig y gwasanaeth hwnnw i rieni. Bydd rhieni plant 0-4 oed sydd wedi bod yn derbyn gofal plant drwy Gynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (C-CAS) Llywodraeth Cymru, ac sydd wedi cofrestru cyn 12 Gorffennaf, yn gallu parhau i dderbyn y cymorth hwnnw tan 31 Awst.

Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn gweithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned i geisio cynnig rhai o gynlluniau chwarae gwyliau’r haf Sir y Fflint yn ystod pythefnos olaf y gwyliau haf (16-28 Awst). Bydd y cynlluniau chwarae hyn yn cael eu cynnal yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Dydi pob Cyngor Tref a Chymuned ddim yn gallu cefnogi’r ddarpariaeth fyrrach hon eleni, ond mae nifer fawr ohonyn nhw yn gallu ac mae’r cynlluniau yn cael eu datblygu. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu hysbysebu ar wefan y Cyngor gyda hyn a bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint yn eu hyrwyddo i wneud yn siwr bod rhieni yn gwybod ble mae’r cynlluniau hyn yn cael eu cynnig a sut.

What are the terms dates for autumn half-tern?

In Flintshire, the autumn half term is for one week only starting Monday 26th October 2020.

Beth yw’r trefniadau gofal plant ar gyfer plant oedran cyn ysgol?

Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru, sy’n darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i blant 3 a 4 oed sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth, i deuluoedd cymwys, wedi cau i newydd-ddyfodiaid ar hyn o bryd. Mae hyn er mwyn defnyddio cyllid i gefnogi gweithwyr allweddol gyda’u costau gofal plant a chefnogi plant diamddiffyn yn ystod pandemig y coronafeirws. Darperir y cyllid hwn trwy Gynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (C-CAS).

Bydd cynllun C-CAS yn parhau tan 31 Awst 2020 a bydd yn ariannu costau gofal plant ar gyfer plant oedran cyn ysgol (plant rhwng 0 a 5 oed nad oes ganddynt le mewn ysgol) sydd:

 • â rhieni sy’n weithwyr allweddol
 • yn blant diamddiffyn oedran cyn ysgol

Bydd y gronfa yn cwmpasu gofal y tu allan i oriau swyddfa a phenwythnosau. Nid oes cyfyngiad ar faint o oriau y gellir darparu gofal plant. Ni ellir defnyddio’r cynllun i dalu ffioedd i gadw lle gyda darparwyr.

Rydym yn disgwyl i’r cynllun gau i newydd-ddyfodiaid yn ystod mis Gorffennaf.

Os bydd rhieni am anfon eu plentyn i’r ysgol ac nad oes digon o staff yn yr ysgol, beth allant ei wneud?

Os nad oes digon o staff mewn ysgol i allu agor, mae’n bosibl y bydd rhaid iddi gau am resymau iechyd a diogelwch. Diogelwch fydd blaenoriaeth gyntaf yr ysgol. Bydd angen i chi aros nes bydd yr ysgol yn ddiogel i agor a bydd yr ysgol yn sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth am hyn.

Beth ddylwn i ei wneud os bydd fy mhlentyn yn teimlo’n sâl?

Rydym yn gofyn i rieni wirio nad yw eu plentyn yn dangos unrhyw symptomau o’r Coronafeirws neu unrhyw salwch arall cyn eu hanfon i’r ysgol. Gyda’r trefniadau newydd ar waith i reoli dysgwyr yn ddiogel, ni fydd gan ysgolion y capasiti i ofalu am lawer o blant sy’n teimlo’n sâl yn ystod y dydd a ffonio rhieni/gofalwyr i gasglu eu plentyn. Felly rydym yn gofyn i rieni/gofalwyr wneud penderfyniad yn y bore o ran p’un a ddylent fynychu ai peidio, yn hytrach na’u hanfon i mewn a gweld sut fyddant yn teimlo.

Mae canllawiau clir i ysgolion reoli disgyblion a allai ddatblygu symptomau’r feirws yn ystod y dydd a byddai’r ysgol yn cysylltu â rhieni/gofalwyr yn syth, ond mae angen i ni geisio cadw nifer y disgyblion sy’n sâl i’r nifer lleiaf posibl.

Canllawiau COVID-19 Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/diolgeu-addysg-canllawiau-gweithredol-i-ysgolion-lleoliadau-addysg-covid-19?_ga=2.147132658.411455869.1593425349-763548907.1592476646.

A gaiff holl aelodau staff addysg a dysgwyr brawf COVID-19?

Mae modd i bob aelod o’r cyhoedd sy’n dangos symptomau’r feirws, gan gynnwys gweithwyr allweddol a phlant, archebu prawf ar gyfer y coronafeirws. 

A fydd pob aelod o staff addysg yn gymwys i gael y prawf gwrthgorff?

No. The Health Board has undertaken a sample of education staff as part of a national study and no further tests of other staff will be undertaken. The pilot group will be tested again in the future

Mae ein clwb ieuenctid wedi cau, pam?

Er mwyn cyfyngu ar ledaeniad COVID-19, mae’n bwysig bod cyswllt cymdeithasol yn cael ei leihau, gymaint ag sy’n bosibl.   

Mae pob clwb ieuenctid a gaiff eu rhedeg gan Gyngor Sir y Fflint wedi cau nes clywir yn wahanol.

I helpu i atal lledaeniad y feirws – cadwch eich plant adref a gofynnwch iddynt beidio â chasglu mewn grwpiau gyda ffrindiau. 

Sut allwch chi gysylltu â’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Sorted Sir y Fflint?

Oherwydd y sefyllfa barhaus, mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Swyddfa Sorted Sir y Fflint ar gau ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, mae swyddogion y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Sorted yn parhau i weithio o leoliadau eraill. Os oes gennych unrhyw apwyntiadau neu gyfarfodydd wedi’u trefnu, bydd aelod o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid neu Sorted Sir y Fflint yn cysylltu â chi’n uniongyrchol i drafod sut caiff hyn ei wneud. Dylech gymryd yn ganiataol y bydd yn cael ei gynnal fel a drefnwyd nes i chi glywed gan aelod o’r Tîm.

Er bod y swyddfa’n dal i fod ar gau, byddwn yn parhau ein gwaith a bydd Swyddog ar Ddyletswydd yn monitro ein peiriant ateb yn rheolaidd trwy ein horiau gweithio arferol rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 9am a 4.30pm ar ddydd Gwener (ar wahân i Wyliau’r Banc). Os oes angen i chi siarad â rhywun, ffoniwch 01352 701125 a gadewch eich enw a manylion cyswllt a neges fer a bydd rhywun yn cysylltu â chi.

Fodd bynnag, os yw eich mater yn un brys neu os yw’n ymwneud â phryder o ran diogelu neu amddiffyn plant, gallwch gysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Sir y Fflint ar 01352 701000 rhwng oriau gwaith arferol. Gallwch gysylltu â’r Tîm Dyletswydd Argyfwng ar 0845 053 3116 hefyd y tu allan i oriau swyddfa.

Os yw eich pryder yn ymwneud â mater heddlu, cysylltwch â 101 ar gyfer ymholiadau nad ydynt yn rhai brys neu os yw’r mater yn un brys, cysylltwch â 999.

Gall gweithwyr proffesiynol ddal i gyflwyno atgyfeiriadau i’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a Sorted Sir y Fflint trwy’r cyfeiriad e-bost arferol.

Social Services

I am concerned about a child / vulnerable adult what can I do?

Mae angen i ni i gyd ofalu am ein gilydd yn fwy nag erioed ar yr adeg anodd hon. Mae'n arbennig o bwysig ein bod yn gofalu am blant ac oedolion diamddiffyn nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad at eu cymorth arferol ar hyn o bryd. 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am gydlynu gwasanaethau amddiffyn plant ac oedolion yn y sir. Rydym yn parhau i weithio'n agos gydag ysgolion, Heddlu Gogledd Cymru, asiantaethau iechyd, meddygon, ymwelwyr iechyd, gwasanaethau eiriolaeth ac asiantaethau eraill i sicrhau bod plant, teuluoedd ac unigolion yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.  

Os oes gennych bryderon neu amheuon am blentyn yn Sir y Fflint yn cael ei anafu, am deulu sydd angen cymorth neu am oedolyn mewn perygl, ffoniwch: 

01352 701000 i adrodd am bryderon mewn perthynas â phlant; 

03000 858858 i adrodd am bryderon mewn perthynas ag oedolion; neu 

y tu allan i oriau swyddfa arferol, ffoniwch y Gweithiwr Cymdeithasol ar Ddyletswydd ar: 0345 0533116.

Byddwn yn trafod eich pryderon gyda chi ac yn gofyn am gymaint o wybodaeth â phosibl.  Byddwn yn ymchwilio i’ch pryderon ac, os bydd angen, yn gwneud cynllun i amddiffyn y plentyn neu’r oedolyn.  

Gellir anfon atgyfeiriadau neu ymholiadau Amddiffyn Plant mewn e-bost at ChildProtectionReferral@flintshire.gov.uk.

Gellir anfon atgyfeiriadau neu ymholiadau Amddiffyn Oedolion mewn e-bost at SSDuty@flintshire.gov.uk.

Byddwch yn ymwybodol y caiff y mewnflychau eu monitro yn ystod dyddiau'r wythnos ac yn ystod oriau swyddfa yn unig. 

Rydyn ni am roi sicrwydd i chi ein bod ni i gyd yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein prosesau amddiffyn plant ac oedolion craidd yn parhau ac rydyn ni'n dibynnu ar weithwyr proffesiynol a'r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw am blant, teuluoedd ac oedolion sydd mewn perygl. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o adnoddau, gwybodaeth a chyngor ar wefan y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol: bwrdddiogelugogleddcymru.cymru.

How can a vulnerable Flintshire resident get help if they can't go and collect their normal medication from their pharmacist?

The individual or someone on their behalf can ring SPOA – Single Point of Access on 03000 858858 and SPOA will link them to the voluntary sector who can arrange for a volunteer to get in touch and deliver medication for them.

How can a vulnerable Flintshire resident get help with food?

The individual or someone on their behalf can ring SPOA – Single Point of Access on 03000 858858 and SPOA will link them to the voluntary sector who can arrange for Food Parcels. 

What is Well-Fed?

Well-Fed is a partnership between Flintshire County Council (FCC), Clwyd Alyn and Can Cook – it’s a food company dedicated to feeding everyone well.

When hungry and when it’s necessary to fend off life-threatening viruses, people require a healthy diet; a diet able to satisfy their hunger and a diet that will support their immune system.

Last week, Well-Fed delivered 3000 meals, 200 slow cooker bags and over 100 safety boxes to hundreds of vulnerable households in Flintshire free of charge. Every week for the next 12 weeks, Well-Fed will do the same - ensuring that residents in difficulty, residents who are self- isolating and unable to get out and residents of our night shelter will receive good, fresh food.

The Well-Fed service is best described as Meals on Wheels re-imagined. Working very closely with FCC staff, the service provides a choice of good quality, additive free, fresh food using locally sourced, sustainable produce.  The Well-Fed mission is to “connect people through good food”, so they are using their operations to feed residents in care and during Covid 19, feed those in isolation and food poverty. Such is the scale and substance of the Well-Fed Covid response, it is unique to the UK.

For more information or to refer a resident for support please contact the Council’s contact centre 01352 752121  or email FoodDelivery@flintshire.gov.uk

What is the Council doing to support Social Services clients?

Across our services we are ensuring that we comply with Public Health Guidance regarding hygiene, social distancing etc.

We are also reviewing all services to ensure the most vulnerable continue to receive the care they need and that those who can be supported by family, friends, volunteers and redeployed staff are receiving that support as well.

Sut ydym yn cefnogi preswylwyr diamddiffyn sydd wedi cael llythyrau gan GIG Cymru?

Bydd cyfran fechan o breswylwyr Sir y Fflint sydd  â phroblem iechyd presennol, neu sy’n gofalu am rywun â phroblem, yn cael llythyr gan Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol/Cyfarwyddwr Meddygol GIG Cymru. 

Mae’r llythyr yn rhoi cyngor pwysig ar gadw’r preswylwyr hyn yn ddiogel rhag coronafeirws ac yn eu cynghori mai’r ffordd orau i osgoi cael coronafeirws yw aros gartref am y 12 wythnos nesaf. Mae preswylwyr wedi’u cynghori na ddylent gael unrhyw ymwelwyr, ar wahân i ofalwyr a gweithwyr gofal iechyd.  

Rydym yn cefnogi’r preswylwyr hynny sydd wedi cael llythyr ac sydd heb deulu, ffrindiau neu gymdogion a all eu helpu gyda phethau pwysig fel cael gafael ar fwyd a danfoniadau meddyginiaeth yn ystod yr argyfwng hwn.    Mae ein gweithlu a’n gwirfoddolwyr o Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint yn rhoi cefnogaeth hanfodol i’r preswylwyr hyn. 

Rydym yn cydnabod y bydd rhai aelodau o’n cymuned sydd heb gael llythyr, hefyd angen cefnogaeth ar yr adeg hon.  Rydym yn annog preswylwyr sy’n bryderus i gysylltu â ni ar 01352 752121.  Mae ein tîm yn barod iawn i drafod anghenion cefnogi unigolyn ac i wneud trefniadau i helpu unigolion diamddiffyn.

Bydd preswylwyr yn cael eu brysbennu gan y Ganolfan Gyswllt i nodi pa fwyd, meddyginiaeth a chefnogaeth lles sy’n ofynnol.  Bydd y tîm yn cyfeirio preswylwyr lle bynnag y bo’n bosibl, drwy ddefnyddio systemau mapio soffistigedig, sy’n eu caniatáu i roi gwybodaeth gyfredol e.e. y fferyllfa agosaf (gweler isod). 

Bydd y preswylwyr sydd angen cefnogaeth yn cael galwad yn ôl gan yr Adran Dai neu Wasanaethau Cymdeithasol, yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn.   

Mae timau yn yr Adran Dai a Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhoi’r gefnogaeth angenrheidiol ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth â FLVC i ddefnyddio’r tîm o wirfoddolwyr.

Sut allaf gefnogi pobl y mae’r achosion o Goronafeirws wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl?

Mae yna nifer o elusennau lleol yn cefnogi unigolion gyda’u lles meddyliol.  Mae Tîm Dysgu Er Adferiad a Lles Sir y Fflint newydd lansio eu gwefan newydd ac arni ceir nifer o gyrsiau a gweithgareddau ar-lein y gall pobl ymuno ynddynt, i’w helpu drwy’r cyfnod heriol hwn (e.e. gwersi gitâr, sesiynau ymarfer corff, ioga, gwe-gamera Sw Caer ac ati – mae manylion ar y wefan https://www.flintshirewellbeing.org.uk/)

Volunteering

How can Flintshire residents volunteer to help vulnerable people?

Please contact Flintshire Local Voluntary Council (FLVC) who will be the conduit between the support offered and the support needed.

Who can contact FLVC?

Individuals offering help to their local community

Voluntary and Community Groups developing their own contingency plans.

FLVC have set up a dedicated vacancy on the Volunteering in Wales website for individuals to register their interest in volunteering

https://flintshire.volunteering-wales.net/vk/volunteers/my_opportunities_info_ur.htm?PID=10155766

FLVC will keep in regular contact with everyone who registers, linking them with a community need as and when appropriate.  We are asking that interested parties bear with FLVC as many groups have been inundated with offers of help and are struggling to maintain their own day to day operations.

Waste and Recycling

Is the Council still collecting bins?

We are collecting domestic bins (black bins), food and recycling.  

To help reduce the early demand at the centres we have resumed garden waste collections - for a two week period only from Monday 11 May to Saturday 23 May - for residents who subscribed to the service for either 2019 or 2020. More information about this one off collection can be found on the Garden Waste Collection page on our website. We plan to return to a more regular green waste collection service as soon as possible.

What happens if my black bin is not collected?

We will do our best to return when resources allow.

My family is self-isolating with suspected COVID-19 symptoms – what do I do with our waste?

To help avoid contamination, residents can help our employees by making sure all black bin waste is bagged and all food waste is sealed inside the compostable bags and properly stored inside the appropriate bin.

Residents are advised to follow the published advice on handling waste if your household is displaying symptoms of COVID-19.

If you are experiencing the main symptoms - a new, continuous cough and/or a high temperature - please be very careful when disposing of your personal waste (including used tissues and disposable cleaning cloths/wipes) at home. 

Please do not put tissues or wipes/cloths in the recycling.  The advice for disposal of this waste is as follows: 

 • Personal waste (such as used tissues) and disposable cleaning cloths should be placed securely within disposable rubbish bags.
 • These bags should be placed into another second bag, tied securely and kept separate from other waste.
 • This should be put aside for at least 72 hours before being put in your usual external household waste (black) bin.

Please visit the Bins, Recycling and Waste area on our website for more information about changes due to COVID-19. 

Gwaredu Hancesi papur a Gwastraff Personal?

Mae Cyngor Sir Y Fflint yn erfyn ar drigolion i beidio â rhoi hancesi papur budr yn rhydd yn y bagiau ailgylchu neu’r cynwysyddion. Mae ychydig o bobl yn dal i anwybyddu’r cyngor iechyd a diogelwch pwysig hwn ac yn gadael bagiau a chynwysyddion ailgylchu yn llawn hancesi papur budr i’w casglu.

Ni chaiff unrhyw gynwysyddion ailgylchu sy’n cynnwys hancesi budr neu lân yn cael eu casglu mwyach.  Caiff sticeri eu rhoi ar unrhyw gynwysyddion ailgylchu sy'n cynnwys hancesi papur a bydd y rhain yn cael eu gadael wrth ymyl y palmant neu yn y man casglu. Mae'r sticer yn gofyn i'r trigolyn dynnu'r hancesi papur a'u gwaredu'n gywir yn y bin du (gwastraff cyffredinol).  

Mae trigolion hefyd yn cael eu hannog i gynorthwyo gweithwyr i reoli'r niferoedd ychwanegol o ddeunyddiau ailgylchu a gwastraff sy'n cael eu gadael i'w casglu, drwy ddidoli eu hailgylchu yn gywir.  I ddiogelu ein staff sy’n darparu’r gwasanaeth hanfodol hwn, gofynnir i drigolion ddilyn y canllawiau hyn:

 • PEIDIWCH â rhoi unrhyw hancesi papur, llieiniau tafladwy na masgiau (os ydych chi’n eu gwisgo) yn y cynwysyddion ailgylchu.  Dylech eu gwaredu yn eich bin du YN UNIG
 • Os ydych chi’n hunan-ynysu gan fod gan rhywun sy’n byw gyda chi symptomau firol, dilynwch y canllawiau cenedlaethol, rhowch eich gwastraff i’r ochr am o leiaf 72 awr cyn ei roi yn eich bin gwastraff cartref (du) fel arfer.
 • Sicrhewch fod eitemau ailgylchu fel gwydr, caniau a phlastigau yn cael eu golchi’n drylwyr a’u sychu cyn eu rhoi allan i’w casglu. 
 • Dylech lanhau handlenni’r biniau / cynwysyddion cyn eu rhoi allan i’w casglu. 
 • Peidiwch ag anghofio golchi eich dwylo cyn i chi roi eich bin a’ch cynwysyddion ailgylchu allan, ac eto yn syth ar ôl i chi ddod â nhw’n ôl i mewn. 

The waste and recycling crews are out and about in communities every day, what can we do to help keep them safe?

Our waste and recycling crews are maintaining the collection service.  For them to work safety - and for everyone to comply with guidance on social distancing and behaviour - please: 

 • do not approach our crews
 • do not put tissues into recycling bags
 • do not put garden waste into black bins

Wherever possible:

 • rinse bottles and cans left for recycling before leaving out for collection
 • clean the handles of bins and containers before leaving out for collection
 • minimise your waste
 • store larger items until further advice is issued
 • wash your hands before and after you handle bins and waste containers

Missed collections can be reported online Report-a-collection-problem

Why have you decided to suspend or close some waste and recycling services now?

With reductions in our workforce numbers we need to prioritise the continued delivery of critical services such as food waste, black bin and recycling collections.

By suspending services such as bulky waste and garden waste collections we can redirect Streetscene operatives to keep critical services running for as long as possible. 

Other services, such as Household Recycling Centres, have been suspended as a direct result of Government direction to stop all but essential travel in an effort to stem the spread of the virus. 

Why have you suspended garden waste collection?

The garden waste collection service will resume on Monday 8 June 2020 back to fortnightly collections on the normal collection date. 

Garden waste is usually collected on the same day as recycling and food waste and alternate weeks to black bin collections.  Please check your calendar or our website (www.flintshire.gov.uk/checkyourbinday) for your collection day.  

We ask that: 

 • your yellow tag is attached to your brown bin; 
 • your brown bin is out by 7.00 a.m. on your scheduled collection day; 
 • your brown bin only contains garden waste;
 • no side waste is left out;
 • you clean the handles of your bin before and after collection;
 • you wash your hands before and after touching your bin. 

If you have already paid and subscribed for the 2020 collection service, but have not yet received your yellow tag, please attach your payment reference to your brown bin. 

The subscription rate for the remainder of the year is £24.00 for on-line payments or £27.00 if the payment is made through the Contact Centre 01352 701234.

Residents who had subscribed for the 2020 service prior to its suspension will be offered a £8 reduction in their subscription charge for 2021 in recognition of the withdrawal of collections between March and June. Please appreciate that our Contact Centre is extremely busy at the moment, for example in supporting vulnerable people who are shielding, and that we are not in a position to process requests for an £8 refund for this year. 

More information on charges for the 2021 collection service will be released later this year.

.

Will I get a refund for Council services I have subscribed to and paid for?

Garden waste collections were suspended from Monday 23rd March. This decision was made so that all available crews could concentrate on collecting black bins, food waste and recycling during the emergency period. 

The service will resume from Monday 8th June with collections made fortnightly on the normal collection date.

Residents who had subscribed for the 2020 service prior to its suspension will be offered a £8 reduction in their subscription charge for 2021 in recognition of the withdrawal of collections between March and June. Please appreciate that our Contact Centre is extremely busy at the moment, for example in supporting vulnerable people who are shielding, and that we are not in a position to process requests for an £8 refund for this year. 

The subscription rate for the remainder of the year is £24.00 for online payments or £27.00 if the payment is made through the Contact Centre.  To subscribe for the 2020 garden waste collection service, you can do it online: www.flintshire.gov.uk/gardenwaste2020 or by calling our Contact Centre on 01352 701234

When will Household Recycling Centres be reopened?

All five of our Household Recycling Centres (HRCs) in Flintshire have been open since 26 May operating under a temporary extension to their usual opening hours. 

From Monday, 8th June 2020, opening times for our HRCs will be changing to 09.00hrs until 18.00hrs daily

Again, we anticipate that demand will be high in the coming weeks and we ask you to consider whether your trip to the recycling centre is absolutely necessary.  Under the current guidelines, you should only make a journey to the HRC if your waste is causing a hazard to health and cannot be stored at home.

The safety of the public and our workforce must be protected, and the following safety controls will be in place at the centres:

full compliance with all health and safety regulations and government guidance

 • the availability of appropriate sanitation stations for site users and operatives
 • social distancing measures for customers and operatives with no assistance able to be given to customers to remove and carry materials from their vehicles
 • traffic management and control systems with limited numbers of vehicles allowed in at a time

We are also pleased to announce that we will be able to accept vans with permits and trailers from Monday, 8 June. The reintroduction of vans and trailers is the final phase of reopening the household recycling centres and residents with these vehicles will be able to access all sites from this date, as long as they are registered as a permit holder with Flintshire County Council and are carrying only household waste from the driver’s own private dwelling.

You may have to queue and we ask that you remain in your vehicle while you wait.  
On approach to the site, there will be a member of staff to help manage the traffic, and another controlling the gateway to the site. 

They will advise you when to enter the site and, provided social distancing is possible, guide you where to go on site.

You must follow their instructions at all times, as they are there to ensure that you and everyone else is kept safe.

The sites will have demarcation zones around parking bays and container access points to ensure that the 2-metre social distancing guidelines are maintained.

The sites will also be operating on a ‘one-vehicle-in-one-out’ basis.

Please note that as vans and trailers take significantly longer to empty and take up more space on site, the number of vehicles allowed on each site at any one time will be reduced accordingly. 

Please continue to follow social distancing guidelines and maintain a two-metre distance between yourself, staff and any other members of the public on site at the same time.

Please be patient with these new controls, and work with us to keep everyone safe. 

For further information go to www.flintshire.gov.uk/HRC.

Compost can now be collected, free of charge, from all HRCs (subject to availability). 

What do I do with my waste if I am unable to get to a HRC site when they re-open or if I have a backlog of waste at home?

HRCs in Wales have been closed for a number of weeks, during which time the advice to the public has been to stay at home and to store any additional waste generated.  This means that there is potentially a significant backlog of materials.

The key messages to residents are:

 • Do not go to your recycling centre if you or anyone in your household has symptoms of Covid-19 or is currently shielding.  
 • Recycle what you can from home using your kerbside collections and check if your Council is offering home collection of larger/bulky items. Please disinfect the handles of your kerbside containers and bins for the safety of those collecting.
 • Only visit your recycling centre if you can’t safely store your waste/recycling at home.
 • Only go if it’s essential.
 • Check before you leave if your local HRC site is open and when it opens and closes.
 • There are likely to be queues at recycling centres due to limits on number of people being allowed into recycling centre at any one time. Please be patient and respect the staff working at the centres. 
 • If it is essential that you go to your local recycling centre, remember to observe social distancing and any other safety messaging in place. 
 • You must not dispose of household waste in a way that will cause pollution or harm people’s health. This includes burning it - burning household waste is an offence, liable to prosecution. 
 • Fly-tipping is a crime. Leaving items on the street or in parks, woodlands and fields is fly-tipping. This is a crime and could mean a fixed penalty of up to £400, or prosecution. Even if you mean well and leave items outside charity shops, or next to full recycling bins, this is still fly-tipping

Again, we asking residents not to start DIY or spring cleaning projects at this time if waste materials cannot be stored or disposed of properly. 

Many people will be using the current period as an opportunity to spring clean their home or attend to their gardens. Residents should carefully consider how, when and where they can dispose of their waste before starting any work. 

Fly-tipping is never acceptable and is a criminal activity that:

• can damage the environment; 

• is a risk to human health;

• can harm wildlife and farm animals;

• needlessly diverts our crews from their scheduled waste and recycling collections. 

Residents must by law dispose of their own waste materials responsibly. If your waste is found to be dumped illegally, whether you know about it or not, you could face a fine. Anyone caught fly-tipping could face prosecution and a large fine. 

We do understand the concerns of residents who may have quantities of waste building up on their properties but now is not the time to try dispose of items after a spring clean or DIY project. 
Please consider everyone’s health and safety and dispose of your waste responsibly or keep it at home until you are able to visit our Household Recycling Centres and charities are again able to collect furniture and clothing.

I’ve seen adverts for businesses offering to take waste away for a small cash fee – am I safe to use these businesses?

Where the business offering the service is a registered waste carrier and is  taking the waste to a legitimate, permitted site then they are safe to use. 
The Council is warning residents to be vigilant when taking up offers from individuals posing as legitimate waste disposal businesses during this time. 

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwneud y peth iawn ac yn parhau i leihau’r gwastraff maen nhw’n ei greu ac yn ei waredu’n gywir.   

Fodd bynnag, rydym ni’n gweld mwy a mwy o “ddynion mewn faniau” sy’n honni eu bod yn gweithredu busnesau gwaredu gwastraff dilys ac yn manteisio ar yr argyfwng presennol drwy gynnig mynd â gwastraff pobl am ffi fechan. Nid yw rhai o’r busnesau hyn wedi’u cofrestru na’u hawdurdodi i gymryd gwastraff ac felly, mewn gwirionedd, maen nhw’n anghyfreithiol.

Some of these operations are not registered or authorised to take waste away and are illegal.

The law has not changed and, as an occupier of a domestic property, residents have a legal duty to make sure that their household waste, produced on their property, is passed to an authorised person for correct disposal.
This is detailed in Section 34 of the Environmental Protection Act 1990. Legislation requires a resident to:
 • Check with Natural Resources Wales that the person or company that they are using is a registered waste carrier 
 • Ask where the waste is being taken to.
As a resident, you must by law dispose of your own waste responsibly.  If your waste is found to be dumped illegally, whether you know about it or not, you could face a fine of up to £5,000.  Anyone caught fly-tipping will face prosecution and a large fine.  We will continue our enforcement efforts on behalf of Flintshire residents and prosecute offenders whenever the evidence allows.
While we have some sympathy with residents who may have quantities of waste building up, we must emphasise that, for everyone's health and safety, please dispose of your waste responsibly or keep it at home until the Household Recycling Centres are open again when the lockdown restrictions are lifted.
We are continuing to pick up waste and recycling from the kerbside, so that there is no need to travel.  
Recycling points are still available at some supermarkets, but residents are requested not to make special visits to them, in line with government guidance, but to use them while doing their essential shopping.
To assist you with checking for licenced companies, Natural Resources Wales holds information on their public register. Please use their website to check any company you may be intending to use. 

Are you collecting bulky waste?

Flintshire County Council is pleased to announce that bulky waste collections resumed on 26 May. 

Bookings can be made through the Streetscene contact centre on 01352 701234. 

When collections are arranged please note that the following procedures are in place: 

 • Do not request a collection if you, or anyone you are living with, is in self-isolation or showing COVID-19 symptoms.
 • The items must be placed outside the property but within your boundary (e.g. front garden/drive) from the time your collection has been agreed. 
 • We cannot enter your home to assist with preparation or removal of items.
 • The collection point for properties with difficult access e.g. flats, will be discussed prior to a booking being made.
 • We may refuse to collect any items that could impact the safety or health of our collection staff.
 • We aim to collect your items within six working days, however this may take longer due to current restrictions. 

More information can be found clicking here.

I’ve run out of compostable food waste bags, can I use a plastic bag instead?

If residents have run out of biodegradable food waste bags they should not use plastic bags as an alternative as we cannot collect them. 

The food waste treatment facility that processes all our food waste does not accept plastic bags.  

If residents are running out of compostable biobags, please advise them tie a bag to the handle of the food waste caddy, or leave a note taped to the lid on collection day.  Our crews carry a stock of bags on the vehicle and will leave replacements on a first come first served basis.  If they have run out of stock when they get to the resident’s property, please advise the resident to do the same again on their next collection day.

Where can I get a replacement recycling bag, container or bin?

We are at present unable to accept requests for new or replacement recycling bags, containers and bins through our website. However, we are accepting requests for replacement bags, boxes, bins and containers through our Customer Contact Centre – Telephone 01352 701234.  We are also accepting requests for bins, bags and containers for new properties or following a house move.

Deliveries are on a first-come-first-served basis and may take longer than usual.  We ask that residents are patient while we try to meet the demand. 

Our crews also carry a limited stock of food bags and recycling bags on the vehicles and again will leave replacements on a first-come-first-served basis. 

If residents need replacement recycling bags or caddies, please advise them to contact the Customer Contact Centre on Telephone Number 01352 701234 to place an order.  Alternatively, they may leave a note taped to their containers or food bag tied to a caddy on collection day..

Weddings and Civil Ceremonies

My marriage/civil ceremony has been postponed will I get a refund?

Ceremonies resumed on 22 June at the Register Office.  The number of people who can attend the ceremony will be limited in accordance with physical distancing measures.   The Registration Service will resume ceremonies booked in July, moving on to August and so on.   During July we will contact couples who have not rescheduled their booking and look to offer them an appointment from August onwards.

Ceremonies cannot currently be take place at Approved Premises e.g. hotels.

To make an appointment for telephone registration please call the Register Office on 01352 703333.