Alert Section

Eiddo ar rent preifat wedi adfeilio


Mae Cyngor Sir y Fflint yn credu fod hawl gan bawb i fyw mewn cartref, sydd mewn cyflwr da, gyda mynediad parod i'r holl amwynderau sydd angen, yn ddiogel ac yn rhydd o beryglon iechyd a diogelwch annerbyniol. Mae’r tîm Rheolaeth Amgylcheddol yn gweithio i sicrhau fod pob tenant Sector Preifat sydd â thai sydd ag amodau sy’n methu cyrraedd y safonau a amlinellir uchod yn cael eu cynorthwyo fel y gall eu llety gyrraedd y lefel hwn.


Beth ddylwn i wneud os wyf yn teimlo fod y llety mewn cyflwr gwael?

Y perchennog/ landlord fydd pwynt cyswllt cyntaf yr eiddo bob amser i drafod eich pryderon a gofyn i unrhyw ddiffygion gael eu cywiro. Cofiwch, efallai nad ydynt yn sylweddoli fod angen gwneud gwaith ar yr eiddo. Yna dylid rhoi amse


 

Mae fy landlord wedi gwrthod gwneud unrhyw waith ar yr eiddo. Beth allaf i ei wneud?

Mae perchennog yr eiddo wedi gwrthod gwneud gwaith atgyweirio neu wedi cytuno i wneud gwaith atgyweirio, ond yn methu eu dechrau ar yr amser a gytunwyd, gallwch gysylltu â’r tîm Rheoli Amgylcheddol. Yna bydd Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn cysylltu â chi.

Gallwch gysylltu â’r tîm Rheolaeth Amgylcheddol ar ppadmin@flintshire.gov.uk