Alert Section

Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu


Gwrandawiadau 

Bydd manylion gwrandawiadau’r Archwiliad yn cael eu cyhoeddi isod:

Agenda ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad MAC a Ffosffadau - 23.11.21

Materion sy'n Codi Newidiadau (MAC) a Chanlyniadau Gwaith ar Ffosffadau (Dolen Cyfarfod - 9.30 start)

INSP007C Rhaglen Gwrandawiadau Drafft

Bydd yr holl wrandawiadau yn cael eu cynnal trwy fideo gynadledda yn sgil y cyfyngiadau Covid-19 parhaus a defnyddir Zoom. Mae nodyn cyfarwyddyd Zoom i’w weld yma.

Mae dolenni cyfarfod Zoom ar gyfer Gwrandawiadau Wythnos 1 ac Wythnos 2 ar gael trwy glicio ar y Mater perthnasol isod. Fe fydd sesiynau’r bore yn dechrau am 9.30am a bydd sesiynau’r prynhawn yn dechrau am 1.30pm, ond fe fydd modd agor y ddolen Zoom ar gyfer pob sesiwn 15 munud cyn y dechrau er mwyn sicrhau fod gan bawb ddigon o amser i gysylltu. 

Mater 1 Paratoi Cynllun
Mater 2 Strategaeth y Cynllun
Mater 3 Twf Strategol yn parhau AM
Mater 3 Twf Strategol yn parhau PM 
Mater 4 Lleoliad y Datblygiad
Mater 5 Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy, Dylunio a Phennu Lleoedd 
Mater 6 Economi a Chyflogaeth a Menter
Mater 7: Darparu Safleoedd Tai Cynaliadwy 
Mater 8 Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig a Mater 9 Yr Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig - Sylwch: Materion 8 a 9 i'w trafod fel rhan o Fater 15 - Yr Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig

Mater 10 Rhoi Datblygu Cynaliadwy Ar Waith
Mater 11 Tir a Safleoedd Cyflogaeth, Hierarchaeth Manwerthu
Mater 12 Cynigion am Ddatblygiad Tai Newydd
Mater 13 Tai Fforddiadwy a Thai Amlddeiliadeth
Mater 14 Llety ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr
Mater 15 Yr Amgylchedd Natuirol ac Adeiledig (gan gynnwys Mater 8 Yr Amgylchedd Naturio ac Adeiledig, Mater 9 Newis Hinsawdd a Diogelu’r Amgylchedd)
Mater 16 Rhwystrau Gwyrdd
Mater 17 Ynni Adnewyddadwy (gan gynnwys Mater 18 Perygl Llifogydd & Mater 19 Mwynau)

Mater 20 Fframwaith Monitro

Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu 

DS: Mae’r pwyntiau gweithredu o bob sesiwn wedi’u cydgrynhoi i un ddogfen FCC029 a’u diweddaru’.

Bydd manylion rhaglenni’r gwrandawiadau, datganiadau a phwyntiau gweithredu yn cael eu nodi isod a’u grwpio yn ôl y sesiwn/mater.