Alert Section

Canllawiau a Pholisi Cynllunio eraill


Mae casglu sylfaen dystiolaeth i gyfrannu at y cynnwys yn rhan bwysig iawn o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). Mae’n rhaid i weledigaeth, amcanion, strategaeth a pholisïau a chynigion manwl y cynllun fod yn seiliedig ar sylfaen dystiolaeth gadarn a chyfoes. Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi ei Lyfrgell Dogfennau wedi’u Cyflwyno i gefnogi’r gwaith o archwilio’r CDLl. Ochr yn ochr â’r sylfaen dystiolaeth benodol a manwl sy’n cefnogi cadernid y CDLl, mae’r llyfrgell ddogfennau yn nodi canllawiau a pholisïau defnyddiol a chysylltiedig ac wedi’i grwpio yn ôl a yw’n berthnasol ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu leol, ac a yw’n berthnasol i a/neu wedi’i hystyried wrth baratoi’r CDLl. Drwy glicio ar y dolenni bydd modd i chi weld y dogfennau perthnasol. Dylid darllen y dogfennau hyn ochr yn ochr â'r Llyfrgell Dogfennau wedi’u Cyflwyno.

 

Cenedlaethol  Rhanbarthol   Lleol

Cynllunio'ch Cymuned: Llyfryn cyfl wyno Cynlluniau Datblygu Lleol (CauDLl)

North-Wales-Regional-Employment-Land-Strategy – Strategy Document (PDF 11MB)  Flintshire Regeneration Strategy 2009 – 2020 (Flintshire County Council 2011) (PDF 1MB)
Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Argrafad 3
(Llywodraeth Cynulliad Cymru 2020)
Regional-Employment-Land-Strategy-for-North-Wales Summary (PDF 3MB) Assessment of Local Well-being for Flintshire
Planning Policy Wales Edition 10 (Welsh Government 2018)  West Cheshire – North East Wales Sub Regional Spatial Strategy (2006) Improvement Plan 2012-2017

Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 11 (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2021) 

Dee Catchment Flood Management Plan (2010) Penyffordd Place Plan 2017
Wales Spatial Plan 2008 Update (Welsh Assembly Government 2008) North West England and North Wales Shoreline Management Plan Cynllun y Cyngor 2019-2023
Minerals Technical Advice Note (Wales) Note 1: Aggregates (Welsh Assembly Government 2004)  2016-08 Vision for North Wales Economy  
Minerals Technical Advice Note (MTAN) Wales2: Coal (2009) North Wales Joint Local Transport Plan 2015  
TAN2 Cynllunio a Thai Fforddiadwy (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2006)    
TAN4 Datblygiadau Manwerthu a Masnachol (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2016)    
TAN5 Nature Conservation and Planning (Welsh Government 2009)    
TAN6 – Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010)    
TAN7 Rheoli Hysbysebion Awyr Agored Tach 1996 (Llywodraeth Cynulliad Cymru)     
TAN10 Gorchmynion Cadw Coed (Llywodraeth Cynulliad Cymru 1997)    
TAN11 Swn (Llywodraeth Cynulliad Cymru 1997)     
TAN12 Dylunio (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2002)    
TAN13 Twristiaeth (Llywodraeth Cynulliad Cymru 1997)    
TAN14 Cynllunio'r Arfordir (Llywodraeth Cynulliad Cymru 1998)    
TAN15 Datblygu a Pherygl o Lifogydd (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2004)    
TAN16 Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2009)    
TAN18 Trafnidiaeth (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2007)    
TAN19 Telathrebu (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2002)    
TAN20 Cynllunio a’r Gymraeg (Llywodraeth Cymru 2013)    
TAN21 Waste (Welsh Assembly Government 2001)    
TAN23 Datblygu Economaidd (Llywodraeth Cymru 2014)    
TAN24 Yr Amgylchedd Hanesyddol (Llywodraeth Cymru) 2017    
Tuag at Ddyfodol Diwastraff Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2010)    
One Wales: Connecting the Nation: The Wales Transport Strategy (Welsh Assembly Government 2008)    
Fields in Trust - Guidance for Outdoor Sport and Play – Beyond the Six Acre Standard Wales (2018)    
Building an Economic Development Evidence Base to support a Local Development Plan Welsh Government    
Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cendlaethol 2015 Llywodraeth Cymru     
North Wales Regional Technical Statement 1st Review (Welsh Government / North Wales Regional Aggregates Working party) 2015    
Circular 005/2018 - Planning for Gypsy, Traveller and Showpeople Sites    
Dylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr (Llywodraeth Cymru 2015)