Ardaloedd cadwraeth


Sefyllfa Covid-19 - Llinell gymorth Cadwraeth Adeiledig 07770 211401

 

Mae ardaloedd cadwraeth yn ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig.  Mae gan yr awdurdod cynllunio lleol ddyletswydd statudol i'w dynodi a'u gwarchod a gwella eu cymeriad neu eu hymddangosiad arbennig. Mae'n bosibl y bydd angen caniatâd cyn gwneud unrhyw waith ar eiddo mewn ardal gadwraeth.

Gall nifer o nodweddion greu cymeriad ardal gadwraeth, megis deunyddiau adeiladu, arddulliau a nodweddion, gosodiad ffordd benodol neu batrwm datblygu.  Mae archeoleg, topograffeg lleol, coed, tirwedd, tirwedd ehangach a golygfeydd hefyd yn bwysig.

Beth allaf ei wneud mewn ardal gadwraeth?

Mae gan y mwyafrif o berchnogion tai hawliau 'datblygiadau a ganiateir' penodol, sy'n golygu nad oes raid iddynt wneud cais am ganiatâd cynllunio i wneud rhai mathau o waith.  Mewn ardaloedd cadwraeth, mae rhai o'r hawliau hyn yn cael eu tynnu oddi arnynt ac mae'r wybodaeth isod yn ganllaw i'ch helpu i benderfynu p'un a oes angen caniatâd i wneud mathau penodol o waith.

Nodyn Esboniadol Cynllunio Lleol 7 – Ardaloedd Cadwraeth

A yw coed yn cael eu gwarchod mewn ardaloedd cadwraeth?

Mae pob coeden, ac eithrio coed ffrwythau, yn cael eu hamddiffyn mewn ardaloedd cadwraeth.  Mae rhai coed yn cael eu gwarchod dan Orchymyn Cadw Coed hefyd.  Rhaid i chi roi 6 wythnos o rybudd ysgrifenedig i'r Cyngor cyn gwneud gwaith ar goed.

Os ydych chi'n bwriadu ymgymryd â gwaith gyda choed (e.e. dymchwel, brigdorri neu docio coed) Ardal Gadwraeth, fel arfer, bydd angen i chi gyflwyno hysbysiad o weithio ar goed i'r Cyngor.

Gwneud cais am ganiatâd

Mae gwybodaeth am wneud cais ar-lein, lawrlwytho ffurflenni cais, a beth i’w gynnwys yn eich cais i’w chael ar ein tudalen we Gwnewch gais am ganiatâd cynllunio

Sylwer

Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith ar eiddo, mae'n bosibl y bydd angen caniatâd adeilad rhestredig, caniatâd cynllunio neu gymeradwyaeth o dan y Rheoliadau Adeiladu arnoch hefyd.

Ardaloedd cadwraeth yn Sir y Fflint

Mae 32 o ardaloedd cadwraeth yn Sir y Fflint ar hyn o bryd:

  • Canol trefi marchnad hanesyddol (3): Y Fflint, Treffynnon a'r Wyddgrug.
  • Rhannau o bentrefi (18): Cadole, Caergwrle, Caerwys, Cilcain, Ffynnongroyw, Gorsedd, Gwaenysgor, Gwespyr, Helygain, Penarlâg, Llanasa, Nannerch (2), Nercwys, Llaneurgain, Trelawnyd, Chwitffordd ac Ysceifiog.
  • Dynodiadau llai (11): Gladlys, Glan yr Afon, Plas Kinsale, Plas Llai, Lygan y Wern, Plas Oakenholt , Pantasaph, Plas Bellin, Plas Onn, Abaty Talacre a'r Wern.

Edrychwch ar fap sy’n dangos lleoliad ardaloedd cadwraeth yn Sir y Fflint 

Cysylltu â ni

Ebost: cadwraeth@siryfflint.gov.uk

Ffôn: 07770 211401