Adeiladau rhestredig


Sefyllfa Covid-19 - Llinell gymorth Cadwraeth Adeiledig 07770 211401

 

Gwaith ar adeiladau rhestredig - oes angen caniatâd arnaf?

Mae adeiladau rhestredig yn cael eu hamddiffyn yn fwy caeth gan reolau cynllunio nag adeiladau cyffredin, o ganlyniad, mae angen caniatâd yn aml cyn y gellir gwneud unrhyw waith.  Bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig os oes un o'r achosion hyn yn gymwys.

  • Os ydych am ddymchwel adeilad rhestredig.
  • Os ydych am addasu neu ymestyn adeilad rhestredig mewn ffordd a fyddai'n effeithio ar ei gymeriad fel adeilad o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig.

Mae'r nodyn esboniadol isod yn rhoi gwybodaeth bellach am sut mae'r adeiladau rhestredig yn cael eu dewis, pa fath o waith sydd angen caniatâd ar ei gyfer a sut caiff cais am ganiatâd ei brosesu.

Nodyn Esboniadol Cynllunio Lleol 6 - Adeiladau Rhestredig

Dechrau gweithio ar adeilad rhestredig heb gael cymeradwyaeth yr ACLl yn drosedd a gallech dderbyn dirwy, cael eich gorfodi i ail-wneud y gwaith, cael eich erlyn neu'ch carcharu hyd yn oed

Gwneud cais am ganiatâd

Mae gwybodaeth am wneud cais ar-lein, lawrlwytho ffurflenni cais, rhestr o ffioedd a beth i’w gynnwys yn eich cais i’w chael ar ein tudalen we Gwnewch gais am ganiatâd cynllunio.  Ni chodir unrhyw ffioedd am gais am ganiatâd adeilad rhestredig.

Sut allaf ddarganfod p'un a yw adeilad yn rhestredig?

Yn Sir y Fflint, mae bron i 1032 o adeiladau rhestredig, o'r rhain, mae 27 yn radd I, 79 yn radd II* ac mae'r gweddill yn radd II. Gallwch ddarganfod a yw adeilad yn rhestredig trwy gysylltu ag Is-adran yr Amgylchedd a Chadwraeth. Ffoniwch 07770 211401 new e-bost cadwraeth@siryfflint.gov.uk

Amgylchedd Hanesyddol (CADW)

Cof-Cymru - Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru (CADW)