Alert Section

Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm


Mae Cyngor Sir y Fflint yn dymuno clywed barn unrhyw un â diddordeb ynglŷn â’r cynnig i ail-ddyrannu Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir yn Wirfoddol.

Mae'r ddogfen ymgynghori yn nodi gwybodaeth y dylai ymgyngoreion ystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori.  Mae'r broses yn dilyn canllawiau rheoleiddio fel y nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru 2018.

Llythyr Penderfyniad

Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm - Rhybudd Statudol

Dogfen Ymgynghori Ffurfiol

Dogfen Ymgynghori Plant a Phobl Ifanc     

Asesiad Effaith Cymunedol

Asesiad Effaith Integredig

Asesiad Effaith Cludiant 

Adroddiad Ymgynghori

Adroddiad Ymgynghori Ffurfiol

Atodiad A - Rhestr o Ymgynghorwyr

Atodiad B - Derbyniwyd Gohebiaeth

Atodiad C - Ymateb Estyn

Atodiad D - Ymatebion Plant a Phobl Ifanc

Atodiad E - Papurau Pleidlais y Cyngor Ysgol