Alert Section

Datblygu Chwarae

Cynllun Chwarae

Mae Cofrestru Cynllun Chwarae ar agor o 1 Gorffennaf 2024

Darganfod mwy

Flintshire Play Logo (Transparent)

Croeso i Ddatblygu Chwarae Sir y Fflint, lle rydym yn credu yn hud chwarae fel grym trawsnewidiol ym mywydau plant a phobl ifanc. Ein cenhadaeth yw i greu lleoedd a chyfleoedd sy’n eu galluogi i ffynnu, dysgu a thyfu drwy rym chwarae. Dewch i ni fynd â chi ar daith i ddeall pwy ydym ni a’r gwaith nodedig rydym yn ei wneud.

Ein Blaenoriaethau:

Mae Datblygu Chwarae Sir y Fflint yn dîm angerddol o eiriolwyr, addysgwyr ac unigolion sy’n frwd dros chwarae sy’n ymroddedig i gefnogi hawliau plant a phobl ifanc. Rydym yn cydnabod fod chwarae nid yn unig yn hanfodol i hapusrwydd ond hefyd mae’n rhan gynhenid o ddatblygiad cyfannol. Trwy chwarae mae plant yn archwilio, dysgu ac yn datblygu sgiliau hanfodol sy’n siapio eu dyfodol.

Galluogi Trwy Chwarae

Yn greiddiol i’n hymdrechion mae’r gred fod pob plentyn yn haeddu’r hawl i chwarae. Rydym yn gweithio’n ddiflino i greu mannau diogel, cynhwysol a llawn dychymyg lle gall plant gymryd rhan mewn chwarae creadigol heb strwythur. Drwy greu amgylcheddau lle mae chwarae yn ffynnu, rydym yn meithrin gwytnwch, creadigrwydd a sgiliau cymdeithasol sy’n mynd y tu hwnt i blentyndod. 

Ein Gwasanaethau

O drefnu Cynlluniau Chwarae, gweithdai chwarae a digwyddiadau cymunedol i gydweithio gydag ysgolion, Cynghorau Tref a Chymuned a sefydliadau lleol, mae ein gwasanaethau’n amrywiol ac yn cael effaith fawr. Rydym yn darparu hyfforddiant ac adnoddau i addysgwyr, rhieni a’r rhai sy’n darparu gofal, gan sicrhau eu bod yn deall manteision mawr chwarae yn natblygiad plant.

Eiriolwyr dros Hawliau Plant

Nid dim ond hyrwyddwyr chwarae ydym ni; rydym ni’n eiriolwyr dros hawliau plant. Mae ein hymroddiad i gynnal egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn gadarn. Trwy ein mentrau ein nod yw i ehangu lleisiau plant a phobl ifanc, gan sicrhau fod eu hawliau’n cael eu parchu a’u cynnal.

Y Gymraeg a Threftadaeth Ddiwylliannol

Fel cefnogwyr balch o’r Gymraeg a threftadaeth ddiwylliannol, rydym yn llenwi ein gweithgareddau gyda chyfoeth ein hunaniaeth leol. Trwy chwarae, rydym yn dathlu ein hiaith a’n traddodiadau, gan greu synnwyr o berthyn a balchder ymhlith y bobl ifanc rydym yn eu gwasanaethu.

Dull Cydweithredol

Rydym yn deall fod creu newid sy’n creu effaith fawr yn gofyn am ymdrech ar y cyd. Dyma pam rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion, Cynghorau Tref a Chymuned, cymunedau a sefydliadau partner i sicrhau fod ein mentrau’n rhai pellgyrhaeddol a chynaliadwy.

Mae’r Dyfodol yn ein Gwahodd

Wrth i ni edrych tua’r dyfodol, does dim terfyn ar ein cyffro. Rydym yn ymrwymedig i ehangu ein cyrhaeddiad, mireinio ein rhaglenni a chreu diwylliant chwarae sydd hyd yn oed yn fwy cynhwysol a bywiog yn Sir y Fflint a thu hwnt.

Ymunwch â Ni i Feithrin Potensial:

Ymunwch â Ni i Feithrin Potensial:Mae Datblygu Chwarae Sir y Fflint yn fwy na menter; mae’n symudiad sy’n dathlu plentyndod, yn galluogi ieuenctid, ac yn cefnogi hawliau pob plentyn i chwarae. Ymunwch â ni yn y daith hon o dwf, archwilio a phosibiliadau diddiwedd.

Gyda chwaraegarwch a diben,

Tîm Datblygu Chwarae Sir y Fflint

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol!

Facebook

Fe ddaeth 15389 o blant i brosiectau chwarae yn 2023/24!

Diwrnod Rhyngwladol Chwarae

Bydd y Diwrnod Rhyngwladol Chwarae cyntaf yn cael ei gynnal ar 11 Mehefin.

Trosolwg

Mae datblygu chwarae yn cyfeirio at ymagwedd fwriadol a chyfannol o feithrin twf, dysg a lles plentyn drwy ffurfiau amrywiol o chwarae. Mae'n cydnabod rôl hanfodol chwarae yn natblygiad corfforol, gwybyddol, emosiynol a chymdeithasol plant.

Prosiectau Gwaith Chwarae

Mae prosiectau gwaith chwarae yn fentrau sy'n canolbwyntio ar greu a darparu cyfleoedd chwarae cyfoethog i blant a phobl ifanc. Mae'r prosiectau hyn wedi eu dylunio i hyrwyddo pwysigrwydd sylfaenol chwarae ym mywydau plant a phwysleisio gwerth chwarae hunan-gyfeiriedig dan arweiniad y plentyn.

Cynllun Cyfeillio / Chwarae Cynhwysol

Creu Cyfleoedd Chwarae Cynhwysol: Cyfoethogi Bywydau Drwy'r Cynllun Cyfeillio. Yn Datblygu Chwarae Sir y Fflint mae ein hymrwymiad i chwarae cynhwysol a galluogi plant a phobl ifanc yn greiddiol i bopeth rydym yn ei wneud.

Chwarae Cymru

Mae Chwarae Cymru yn sefydliad cenedlaethol wedi ei leoli yng Nghymru, sy'n ymroddedig i hyrwyddo a chefnogi chwarae a gwaith chwarae plant.

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

Mae'r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn ddigwyddiad blynyddol a gaiff ei ddathlu yn y Deyrnas Unedig i amlygu pwysigrwydd chwarae ym mywydau plant a dadlau dros hawl plant i chwarae.

Cyfleoedd Chwarae Digonol

Mae Cyfleoedd Chwarae Digonol yng Nghymru yn fenter gynhwysfawr a pharhaus sy'n anelu i sicrhau fod plant ar hyd a lled Cymru yn cael mynediad i gyfleoedd chwarae o ansawdd uchel sy'n cyfrannu at eu lles a'u datblygiad cyffredinol.