Penderfyniadau cynllunio a Pwyllgor


COVID-19 NOTICE
The Development Management, Highways Development Control and Building Control Services will all be working remotely for the foreseeable future.  This will have some impact on service delivery.

Newly submitted applications of any kind will experience a delay in registration.  This is likely to be up to 3 weeks or more.

Please note that we cannot process paper applications please submit via the portal or the e-mail inboxes below.

All services will endeavour to progress existing work.

If you have a query please try and submit this via email directly to the officer. If you do not know the officer’s email address please use the following address:

  • For planning matters email planningadmin@flintshire.gov.uk
  • For building regulations email bcadmin@flintshire.gov.uk
  • For highway development email highwaysdc@flintshire.gov.uk  

 

Mae'r ffordd yr ydym yn dod i benderfyniad, gyda phwy y byddwn yn ymgynghori pa fath o benderfyniad y gellir ei wneud, faint o amser mae'n ei gymryd a beth sy'n digwydd wedyn yn cael ei egluro yn y ddogfen isod.

Cod Ymarfer Cynllunio

Sut ydym ni’n delio â chais cynllunio 

Rydym yn cyhoeddi hysbysiad o benderfyniad ffurfiol i'r ymgeisydd (neu'r asiant) ar gyfer pob cais o fewn 3 diwrnod gwaith i'r penderfyniad gael ei wneud.  Mae'n datgan yn glir a roddwyd neu a wrthodwyd caniatâd ac unrhyw amodau sydd ynghlwm.

Planning Committee meeting dates

Gweld hysbysiad o benderfyniad cynllunio

Mae hysbysiadau ar gael o fewn 3 diwrnod gwaith i'r penderfyniad gael ei wneud.

Gellir gweld ac argraffu copi o unrhyw hysbysiad o benderfyniad am gais o'n Cofrestr Cynllunio ar-lein yn rhad ac am ddim.  Rydym hefyd yn cyhoeddi rhestr wythnosol o benderfyniadau.

Neu fel arall ymwelwch â ni yn: Tŷ Dewi Sant, Parc Dewi Sant, Ewlo, CH5 3FF (8.30am tan 5pm Dydd Llun i Ddydd Gwener) er mwyn gweld y penderfyniadau yn bersonol (gweld map lleoliad).

Caiff copïau o hysbysiadau penderfyniad a gyhoeddwyd cyn 01/09/06 eu cadw mewn storfa felly anfonwch e-bost at gweinydducynllunio@siryfflint.gov.uk (neu ffoniwch 01352 703331) er mwyn trefnu i'w gweld. .

Os oes angen i chi gael copi ffurfiol printiedig wedi’i lofnodi e.e. cyn gwerthu / prynu tŷ, cysylltwch â’r Weinyddiaeth Gynllunio (manylion uchod).

Cymryd rhan yn y broses o wneud y penderfyniad

Bydd Swyddog Cynllunio yn ystyried sylwadau a wnaed o blaid neu yn erbyn cais cyn dod i benderfyniad. Mynnwch ddweud eich dweud, gweld a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio.

Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu

Prif bwrpas y Pwyllgor yw ystyried prif geisiadau cynllunio. Hefyd gall cynghorwyr sy'n cynrychioli trigolion lleol wneud cais i geisiadau fynd gerbron y Pwyllgor am benderfyniad.  Bydd cyfarfod bob rhyw bedair wythnos yn: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug.

Edrychwch ar agendâu, adroddiadau a chofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor

Mae’r dafl en hon yn esbonio’r drefn i ymgeiswyr/asiantau,cefnogwyr, gwrthwynebwyr a chynrychiolwyr Cynghorau Tref/Cymuned siarad gerbron y Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu.  Siarad yn y Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu 

Ar hyn o bryd rydym yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer Sir y Fflint.  Gwahanol gyfnodau ymgynghori'r broses baratoi hon yw eich cyfle i gymryd rhan a dylanwadu ar y polisïau sy'n darparu sail ar gyfer datblygiad, defnydd tir a phenderfyniadau cynllunio.