Alert Section

Pryderon a Chwynion


Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ddelio’n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a all fod gennych am ein gwasanaethau.  Credwn mewn trin pobl yn deg a gyda pharch, a gwrando ar ein cydwybod a gweithredu gydag unplygrwydd.

Ein nod yw taflu goleuni ar unrhyw faterion y gallech fod yn ansicr yn eu cylch. Os oes modd, byddwn yn union unrhyw gamgymeriadau y gall ein bod wedi’u gwneud. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo yr ydym wedi methu â’i gyflawni. Os gwnaethom rywbeth o’i le, byddwn yn ymddiheuro, a, lle bo modd, yn ceisio cywiro pethau i chi. Ein nod yw dysgu o’n camgymeriadau a defnyddio’r wybodaeth a gawn gan gwynion er mwyn gwella’n gwasanaethau.

Mae’r wybodaeth isod er mwyn helpu i’ch tywys drwy ein proses gwynion.

Gwneud cais am wasanaeth e.e. adrodd am ddiffyg, methu casglu biniau ayyb.

Os ydych yn dod atom ni i ofyn am wasanaeth, e.e. adrodd nad yw’r biniau wedi’u casglu, neu ofyn am apwyntiad, nid yw’r polisi hwn yn weithredol.  Ewch i’r rhan berthnasol ar ein gwefan ble gallwch gyflwyno ffurflen ar-lein yn uniongyrchol i’r gwasanaeth. 

Os ydych yn gwneud cais am wasanaeth ac yna ddim yn fodlon â’n hymateb, gallwch roi gwybod am eich pryder fel y disgrifiwn isod.

Cwynion am wasanaeth y cyngor

Datrys yn anffurfiol
Os oes modd, credwn mai’r peth gorau yw delio â phethau yn syth bin. Os oes gennych bryder, soniwch amdano â’r unigolyn rydych yn delio ag ef.  Fe wnân nhw geisio’i ddatrys i chi yn y fan a’r lle. 

Sut i fynegi pryderon neu gwyno’n ffurfiol
Gallwch fynegi’ch pryder yn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:

 • Gofyn am gopi o’n ffurflen gan y sawl rydych mewn cysylltiad â nhw yn barod.  Dywedwch wrthynt eich bod eisiau i ni ddelio â’ch pryder yn ffurfiol
 • Defnyddio’r ffurflen ar ein gwefan 
 • Anfon e-bost atom yn customerservices@flintshire.gov.uk
 • Cysylltu â’r Gwasanaethau Cwsmer ar 01352 703020 os ydych eisiau cwyno dros y ffôn
 • Ysgrifennu atom : Cyngor Sir y Fflint, Gwasanaethau Cwsmer, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug. CH7 6NR.

Beth sy'n digwydd nesaf?

CAM 1

 • Byddwn yn cydnabod eich cwyn yn ffurfiol o fewn 5 diwrnod gwaith ac yn rhoi gwybod i chi pryd y bwriadwn ddelio â hi
 • Byddwn yn gofyn i chi sut byddech yn hoffi i ni gyfathrebu â chi a gweld a oes gennych unrhyw ofynion arbennig - er enghraifft, angen dogfennau mewn print brasByddwn yn delio â’ch pryder mewn ffordd agored a gonest
 • Byddwn yn gwneud yn siŵr nad yw’ch ymwneud â ni yn y dyfodol yn dioddef ddim ond oherwydd i chi fynegi pryder neu wneud cwyn.

Fel arfer, dim ond os ydych yn dweud wrthym am bryderon o fewn chwe mis y byddwn yn gallu ymchwilio iddyn nhw. Mewn achos eithriadol, gallwn edrych ar bryderon a ddaw i’n sylw yn hwyrach na hyn.  Beth bynnag, ni fyddwn yn ystyried unrhyw gwynion am faterion a ddigwyddodd dros dair blynedd yn ôl.

 

Os ydych yn mynegi cwyn ar ran rhywun arall, bydd angen iddyn nhw gytuno eich bod chi yn gweithredu ar eu rhan.

Ymchwiliad
Ein nod yw datrys pryderon cyn gynted ag y bo modd a disgwyliwn ddelio â’r mwyafrif helaeth o fewn 10 diwrnod gwaith.  Os yw’ch cwyn yn fwy cymhleth, byddwn yn:

 • Rhoi gwybod i chi yn yr adeg yma pam y credwn y gallai gymryd mwy o amser i ymchwilio
 • Dweud wrthych pa mor hir y disgwyliwn i hyn gymryd
 • Rhoi gwybod i chi ble’r ydym arni gyda’r ymchwiliad, a
 • Rhoi diweddariadau rheolaidd i chi, yn cynnwys dweud wrthych a allai unrhyw ddatblygiadau newid ein hamcangyfrif gwreiddiol.

Cywiro Pethau
Os na wnaethom ddarparu gwasanaeth y dylech fod wedi’i gael, byddwn yn ceisio’i ddarparu yn awr, os yw hynny’n bosibl.  Os na wnaethom ni rywbeth yn dda, byddwn yn ceisio’i wneud yn iawn.  Os ydych ar eich colled o ganlyniad i gamgymeriad ar ein rhan, byddwn yn ceisio eich rhoi yn ôl yn y sefyllfa y byddech ynddi pe byddem wedi gwneud pethau’n iawn.

Os oes gennych hawl i gyllid ac ni wnaethom ei ddarparu, byddwn yn ceisio ad-dalu’r gost.

CAM 2

Os nad ydym yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch ofyn i ni uchafu’ch cwyn i Gam 2.  Gallwch ofyn i’r unigolyn a fu’n delio â’ch cwyn neu gysylltu â’r Gwasanaethau Cwsmeriaid.  Byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym pam eich bod yn anfodlon â’r ymateb a gawsoch a pha ganlyniad rydych yn gobeithio’i gael.

Byddwn yn dweud wrthych pwy sy’n edrych i mewn i’ch pryder neu gŵyn a byddwn yn anelu at ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith.  Os yw’ch cwyn yn fwy cymhleth, byddwn yn:

 • Rhoi gwybod i chi yn yr adeg yma pam y credwn y gallai gymryd mwy o amser i ymchwilio
 • Dweud wrthych pa mor hir y disgwyliwn i hyn gymryd
 • Rhoi gwybod i chi ble’r ydym arni gyda’r ymchwiliad, a
 • Rhoi diweddariadau rheolaidd i chi, yn cynnwys dweud wrthych a allai unrhyw ddatblygiadau newid ein hamcangyfrif gwreiddiol.

Os ydym yn uchafu’ch cwyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth rydym yn dod o hyd iddo.  Os oes angen, byddwn yn cynhyrchu adroddiad. Byddwn yn esbonio sut a pham y daethom i’n casgliadau.

Beth sy’n digwydd os nad wyf yn cytuno gyda chanlyniad fy nghwyn?
Os nad ydym yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  Mae’r Ombwdsmon yn annibynnol ar bob corff llywodraeth a gall ymchwilio i’ch cwyn os ydych yn credu eich bod chi’n bersonol, neu’r sawl yr ydych yn cwyno ar ei ran:

 • Wedi cael eich trin yn annheg neu wedi cael gwasanaeth gwael drwy ryw fethiant ar ran y darparwr gwasanaeth
 • Wedi bod o dan anfantais bersonol gan fethiant gwasanaeth neu wedi cael eich trin yn annheg.

Fel arfer bydd yr Ombwdsmon yn disgwyl i chi ddod â’ch pryderon i’n sylw ni gyntaf a rhoi cyfle i ni unioni pethau. Gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon drwy:

 • Ffôn: 0300 790 0203
 • Ebost: ask@ombudsman.wales
 • Y wefan: www.ombudsman.wales
 • Ysgrifennu at: Obwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed CF35 5LJ

Cwynion am y Gymraeg

Bydd unrhyw gwynion sy'n ymwneud â chydymffurfiaeth y Cyngor â Safonau'r Gymraeg, neu fethiant ar ran y Cyngor i ddarparu gwasanaeth dwyieithog, yn dilyn gweithdrefn gwynion y Cyngor.

Cwynion am Ysgol

Os oes anhawster wedi codi gydag ysgol, dylech allu ei ddatrys drwy gael trafodaeth anffurfiol gyda staff perthnasol yr ysgol.  Os na allwch ei ddatrys yn anffurfiol, dylai fod gan yr ysgol weithdrefn gwynion ffurfiol y gallwch ei dilyn.
Ewch i’r rhan cwynion ysgolion ar ein gwefan am fwy o wybodaeth.

Cwynion yn erbyn y Gwasanaethau Cymdeithasol

Caiff cwynion yn erbyn y Gwasanaethau Cymdeithasol eu rheoli ar wahân.  Gellir cael mwy o wybodaeth am y broses ar ran Gwasanaethau Cymdeithasol ein gwefan.  

Sefydliadau eiriolaeth a all eich cefnogi i wneud cwyn

Bydd ein staff yn ceisio helpu i roi gwybod am eich pryderon i ni.  Os ydych angen cymorth ychwanegol, byddwn yn ceisio’ch rhoi mewn cysylltiad â rhywun a all helpu.  Gallech gysylltu â gwasanaethau adfocatiaeth a fydd o bosibl yn gallu’ch helpu:

Gwasanaethau Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru

 • Ebost: Advocacy@ASNEW.org.uk
 • Ffôn: 01352 759332
 • Ysgrifennu at: Swyddfeydd y Llawr 1af, 42 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1BH

Gallwch chi ddefnyddio’r polisi pryderon a chwynion hwn os ydych o dan 18 oed hefyd.  Os ydych angen help, gallwch siarad â rhywun ar Linell Gymorth Meic:

Neu cysylltwch â Chomisiynydd Plant Cymru. Y manylion cyswllt yw:

Beth ydym yn ei ddisgwyl gennych chi

Mewn adegau o drafferth neu drallod, gall rhai pobl wneud pethau yn groes i’w cymeriad.  Efallai bod amgylchiadau annifyr neu boenus wedi bod a arweiniodd at y pryder neu’r cwyn.  Nid ydym yn ystyried ymddygiad yn annerbyniol dim ond am fod rhywun yn rymus neu’n benderfynol.

Credwn fod gan bawb sy’n cwyno yr hawl i gael eu clywed, eu deall a’u parchu. Fodd bynnag, rydym yn ystyried fod gan ein staff yr un hawliau hefyd.  Rydym yn disgwyl felly i chi fod yn foesgar ac yn gwrtais yn y ffordd yr ydych yn delio â ni.  Ni fyddwn yn goddef ymddygiad ymosodol neu gamdriniol, galwadau annerbyniol neu swnian afresymol.  Mae gennym bolisi ar wahân i reoli sefyllfaoedd lle teimlwn fod gweithredoedd rhywun yn annerbyniol.

Gwneud hawliad yswiriant yn erbyn Cyngor Sir y Fflint

Os ydych yn dymuno gwneud hawliad yswiriant yn erbyn Cyngor Sir y Fflint a’ch bod yn credu ein bod wedi methu yn ein dyletswydd gofal, mae gennym yswiriant yn ei le i’n indemnio ein hunain.

Gellir gweld ein tystysgrifau yswiriant yn nerbynfeydd holl adeiladau Cyngor Sir y Fflint, darperir ein Hyswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gan Zurich Municipal Insurance ar hyn o bryd.

Gall unigolion sy’n dymuno gwneud hawliad yswiriant lawrlwytho’r ffurflen hawliad yswiriant isod a’i chyflwyno ynghyd â chymaint o wybodaeth â phosibl i helpu gyda’r cais i’r tîm yswiriant yn  insurance@flintshire.gov.uk 

Os oes angen copi papur o’r ffurflen, gellir gwneud cais amdani yn ystod oriau gwaith i’r tîm yswiriant ar  01352 702242, 01352 702256 neu 01352 702260 neu dros e-bost at insurance@flintshire.gov.uk 

Dylai cyfreithwyr a chwmnïau yswiriant ddefnyddio’r wybodaeth porth isod i wneud unrhyw hawliadau yswiriant.

Ar gyfer hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus, yr Yswiriwr yw:

 • Zurich Municipal
 • Rhif y polisi yw: QLA04U011-0023
 • a rhif adnabod cysonydd y porth yw C00108. 

Os nad yw eich hawliad o fewn cwmpas hawliad porth, cyfeiriad post ein Hyswiriwr yw Zurich Municipal, Birmingham Commercial Direct Casualty Claims, Blwch Post 3313, Swindon, SN4 8XG