Alert Section

Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Yma byddwch yn dod o hyd i wasanaethau sy'n ymwneud â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Cyflogi Plant

Yma byddwch yn dod o hyd i reoliadau a gwybodaeth yn ymwneud â chyflogi plant.

Cynllun Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc 2011-2014

Mae Cynllun CYPP yn cofnodi pa waith mae angen ei wneud, a chan bwy, i gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd yn Sir y Fflint.

Flintshire Sorted

Mae Tim Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc Sorted Sir y Ffl int yn rhan o'r ddarpariaeth ieuenctid integredig ac yn bodoli oddi fewn i bortffolio Gwasanaeth Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint

Gwybodaeth y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Mae gan Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint ddull o gydweithio gyda theuluoedd ac asiantaethau eraill i wneud yn siŵr fod pob unigolyn ifanc yn cael mynediad i'r cymorth y mae arnynt ei angen.

Trwydded Perfformiadau Plant

Ni fydd AALl Sir y Fflint yn rhoi trwydded oni bai ei fod yn fodlon y bydd anghenion y plentyn yn cael eu diwallu yn llawn.

Stopio cosbi corfforol yng Nghymru

21 March 2022 is a historic moment for children and their rights in Wales. From this day on, physically punishing children will be illegal in Wales.

Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc (GCPI)

Mae cwnsela yn rhoi cyfle rheolaidd a chyfrinachol i bobl ifanc siarad am yr hyn sy'n eu poeni neu broblemau sydd ganddynt.