Alert Section

Trefnu archwiliad


Camau Archwilio

Gall y perchennog neu’r adeiladwr wneud cais am archwiliadau ar unrhyw gyfnod yn y gwaith ar gyfer y canlynol:

 • Cloddio sylfeini cyn gosod concrid
 • Sylfeini ar ôl eu hadeiladu
 • Cwrs gwrth-leithder ar ôl ei osod
 • Ardal y llawr (cyn iddo gael ei orchuddio â choncrid)
 • Draeniau (cyn ôl-lenwi)
 • Draeniau (ar ôl ôl-lenwi)
 • Cyn symud i mewn (rhybudd o bum diwrnod gwaith)
 • Cwblhau’r gwaith

Mae’r archwiliadau canlynol hefyd fel arfer yn ffurfio rhan o’r broses archwilio:

 • Strwythur y llawr
 • Strwythur y to
 • Trawstiau strwythurol ac elfennau cynhaliol
 • Insiwleiddio
 • Ffos gerrig

Trefnu Archwiliad

Gallwn drefnu cyfarfodydd ac archwiliadau ar y safle sy’n cyd-fynd â’ch rhaglen waith er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau fel mae’r gwaith yn mynd rhagddo ar y safle. Rhoddwn gyngor i chi os nad yw’r gwaith yn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu.

Cynhelir archwiliadau safle o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc). Oherwydd natur amrywiol yr amser a gymerir ar rai archwiliadau safle unigol ni allwn bob amser roi amser cyrraedd penodol.

Ffoniwch Rheoliadau Cynllunio ar 01352 703417 / 01352 703637 i drefnu archwiliad neu e-bostiwch bcadmin@flintshire.gov.uk. Gadewch neges llais os gofynnir i chi oherwydd gall y llinellau fod yn brysur.

Os ydych wedi trefnu archwiliad ond bod y gwaith wedi’i oedi, ceisiwch ganslo’r apwyntiad cyn gynted ag sy’n bosibl i osgoi siwrnai wastraff.


Archwiliad Terfynol (Cwblhau)

Ar ôl i’r holl waith gael ei gwblhau gallwch wneud cais am archwiliad terfynol. Pan fyddwn yn fodlon fod yr holl waith yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Cynllunio a bod yr holl brofion a dogfennau priodol wedi’u derbyn byddwn yn cyhoeddi Tystysgrif Cwblhau. Dylech gadw hon gyda gweithredoedd eich eiddo.