Tîm datblygu busnes


Croeso i Ddatblygu Busnes Sir y Fflint

Mae Sir y Fflint yn sir ffyniannus sydd â Pharth Menter pwrpasol ar gyfer Gweithgynhyrchu Uwch a Deunyddiau ac mae ganddi economi leol gref sydd â gwybodaeth a sgiliau cadarn sy’n sylfaen ar gyfer llwyddiant.  Mae Sir y Fflint yn sir o arloesedd a rhagoriaeth sy’n cyflawni ei photensial ar gyfer datblygiad economaidd a ffyniant ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Rydym yn parhau i ddatblygu economi fodern a chynaliadwy o’r radd flaenaf, yn seiliedig ar fentergarwch busnes a gweithlu llawn cymhelliant a hyfforddedig gyda chymorth technoleg newydd sbon.

Mae gennym enw da yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol am wasanaeth o safon uchel ac arloesol ac am weithio mewn partneriaeth gydweithredol.

I’r perwyl hwn mae Tîm Datblygu Busnes Sir y Fflint yn cynnig ystod eang o wasanaethau cymorth i fusnesau.  Mae gennym brofiad helaeth a dealltwriaeth o anghenion a gofynion busnesau o bob maint ac o bob sector.

Mae Tîm Busnes Sir y Fflint yn darparu cyngor a chymorth di-duedd am ddim yn y meysydd canlynol:-

 • Buddsoddi yn Sir y Fflint
 • Parth Menter Glannau Dyfrdwy
 • Cymorth Busnes
 • Dechrau Busnes a Mentergarwch
 • Arloesedd a Chyanliadwyedd
 • Cymorth Ariannu
 • Tendro a’r Gadwyn Gyflenwi
 • Datblygu’r Gweithlu – sgiliau a hyfforddiant
 • Menter Gymdeithasol
 • Tir ac Eiddo
 • Ystadau Diwydiannol Sir y Fflint
 • Cyfeirlyfrau Busnes
 • Hyrwyddo Digwyddiadau, Busnes a Rhwydweithio

Sut y gallwn helpu eich busnes

Mae ein hystod o wasanaethau’n cynnwys:

 • Siop un stop ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth a chyngor i fusnesau
 • Mynediad i gymorth arbenigol a chymorth ym maes TGCh
 • Help gyda phob agwedd ar gynllunio busnes
 • Help i adolygu perfformiad presennol eich busnes
 • Cyngor rhad ac am ddim a chyfrinachol am ystod eang o bynciau sy’n ymwneud â busnes, gan gynnwys cyllid, gwerthu a marchnata, polisïau cyflogaeth, gweithrediadau
 • Y wybodaeth ddiweddaraf am gyllid a chefnogaeth gan asiantaethau eraill megis Llywodraeth y Cynulliad a Chyllid Cymru
 • Help gyda cheisiadau am grantiau a benthyciadau
 • Cyngor ynghylch cyflwyno tendrau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat
 • Rhestrau o Eiddo Masnachol
 • Mewnfuddsoddi
 • Datblygu’r gweithlu

Cysylltu â ni

Os hoffech wybod sut y gallwn helpu eich busnes, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 01352 703040 neu e-bost: busdev@flintshire.gov.uk