Alert Section

Mae Cyflwyniad i Mân Ddyled


Cyfeirir at fân ddyledion yn aml fel anfonebau amrywiol y gellir eu hanfon am nifer o resymau, ac mewn perthynas ag ystod eang ac armywiol o wasanaethau.

Os ydych wedi derbyn anfoneb, efallai ei bod yn ymwneud â gwasanaeth yr ydych wedi gwneud cais amdano gan y Cyngor. Mae gofyn i’r Cyngor godi am y gwasanaeth a ddarperir ac mae’n gwneud hynny’n bennaf trwy anfon anfoneb. Rhestrir isod enghreifftiau o rai o’r gwasanaethau y gallech wneud cais amdanynt ac y byddai tâl yn cael ei godi amdanynt:

 • Llogi cyfleusterau hamdden, e.e. neuaddau neu gaeau pêl-droed
 • Rheoli/trin plâu
 • Costau llety a gofal i’r henoed

Fel arall efallai y byddwch yn derbyn anfoneb i adfer arian/budd-daliadau nad oedd gennych hawl i’w derbyn, neu o ganlyniad i ofyniad deddfwriaethol neu gytundeb contractiol. Rhestrir isod enghreifftiau o resymau dros anfon anfoneb:

 • Budd-daliadau tai a or-dalwyd
 • Casglu sbwriel busnes a hurio biniau
 • Grantiau a or-dalwyd
 • Taliadau rhent masnachol
 • Cerbydau a adawyd
 • Taliadau archwiliadau cynllunio
 • Prydlesau a thrwyddedau
 • Ail-godi tâl am eiddo tai

  Mae anfonebau’n daladwy cyn pen 30 diwrnod ar ôl i’r anfoneb gael ei hanfon a bydd fel arfer yn dangos hynny’n glir ar yr anfoneb. Mae manylion ynglŷn â sut a ble i dalu wedi’u hargraffu ar gefn pob anfoneb a hefyd o dan “Sut allaf dalu?”