Alert Section

Coed, Gwrychoedd a Glaswellt


Coed/gwrychoedd sy'n bargodi'r briffordd
Gall llystyfiant sy’n bargodi priffyrdd orchuddio arwyddion a pheri problemau i bobl sy’n teithio ar y palmant.  Mae’n drosedd o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 gadael i unrhyw lystyfiant beri rhwystr i lwybr defnyddwyr y briffordd.

Cynnal a chadw glaswellt, chwyn a phrysglwyni
Rydym yn torri gwair, yn cynnal a chadw perthi, yn torri coed sy'n gorhongian ac yn rheoli chwyn mewn nifer o ardaloedd ledled Sir y Fflint.

Byddwn yn cynnal a chadw tir sydd o dan berchnogaeth y cyngor, gan gynnwys:

 • ymylon a llain canol priffyrdd
 • cylchfannau
 • ardaloedd cyhoeddus agored
 • parciau ac ardaloedd gwyrdd
 • ystadau tai
 • canol trefi
 • gerddi coffa
 • mynwentydd
 • tai gwarchod
 • meysydd chwarae
 • mannau hamdden
 • mannau amwynder
 • meysydd chwarae plant
 • ardaloedd cadwraeth natur
 • rydym yn rheoli llysiau'r gingroen a chanclwm Japan os ydynt yn tyfu wrth ochr y ffordd.

Rydym yn torri gwair ar ochr ffyrdd ac yn cynnal a chadw perthi er mwyn sicrhau bod y ffyrdd yn ddiogel a bod arwyddion yn weladwy wrth ystyried yr amgylchedd a materion cadwraethol.

Nid ydym yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar dir preifat neu dir o dan berchnogaeth cyrff ar wahân i'r Cyngor.

Nid ydym yn gwaredu'r rhan fwyaf o'r gwair rydym yn ei dorri. Y rheswm am hynny yw oherwydd bod y torion yn weddol fyr ac yn pydru yn gyflym gan arafu'r tyfiant. Byddai eu cribinio, llwytho, cludo a chael gwared arnynt yn cynyddu costau. Fodd bynnag, rydym yn brwsio neu'n chwythu unrhyw wair oddi ar lwybrau neu arwynebau caled sy'n achosi perygl.

Rhoi gwybod am broblem

Fel arall:

 • Lawrlwytho Ap Sir y Fflint! – rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio’ch teclyn symudol. Gallwch ddewis rhoi gwybod am broblemau’n ddi-enw neu gallwch gofrestru. Manteision cofrestru yw y byddwch yn derbyn diweddariadau am gynnydd eich adroddiad, gallwch weld eich holl adroddiadau blaenorol a rhoi adborth.
 • Tenantiaid tai cyngor sy'n gyfrifol am gynnal eu gerddi eu hunain. Fodd bynnag, mae gan y Gwasanaeth Tai Gynllun Cynnal a Chadw Gerddi sy'n helpu pensiynwyr neu bobl anabl cofrestredig nad ydynt yn gallu gofalu am eu gerddi. Cysylltwch â swyddog tai eich ardal am fwy o wybodaeth.
 • Dogfennau perthnasol
 • Coed