Alert Section

Datblygiad Ysgol Penyffordd


Mae’r Cyngor yn gofyn am eich barn am gynnig i gynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael yn Ysgol Penyffordd.

Mae’r Cyngor yn cynnig darparu’r lleoedd ychwanegol trwy:

Cynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael yn Ysgol Penyffordd o 315 o ddisgyblion llawn amser i 375 o ddisgyblion llawn amser, sef cynnydd cyffredinol o 60 o leoedd llawn amser o 1 Medi 2023. 

Byddai’r cynnig yn arwain at gynyddu niferoedd derbyn yr ysgol o 45 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn i 50 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn.  

Byddai’r cynnydd mewn lleoedd yn cael ei wireddu trwy ymestyn adeilad presennol yr ysgol.  Bwriedir i’r nifer newydd o leoedd sydd ar gael yn yr ysgol ddod i rym ar ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau erbyn 1 Medi 2023.


Hysbysiad Statudol

Yn dilyn diwedd y cyfnod ymgynghori, adolygwyd y wybodaeth gan y Cabinet a phenderfynwyd bwrw ymlaen â’r Cynigion Statudol.  Gellir dod o hyd i gopi o’r adroddiad ymgynghori isod.  Y cam nesaf yw cyhoeddi’r Hysbysiadau Statudol.  Mae’r Hysbysiad Statudol yn nodi dechrau’r Cyfnod Gwrthwynebu 28 diwrnod o 29 Medi tan 27 Hydref 2022 ac yn nodi’r cyfeiriad ble dylid anfon gwrthwynebiadau yn ysgrifenedig. 

Ysgol Penyffordd - Rhybudd Statudol

Cyhoeddir yr Hysbysiad Statudol hwn ar ffurf copi caled, os oes angen copi papur o’r ddogfen hon arnoch, neu gopi o’r ddogfen mewn fformat gwahanol er enghraifft braille neu brint bras, neu gymorth gyda dehongli mewn iaith wahanol, cysylltwch â’r Tîm Moderneiddio Ysgolion ar 01352 702188 / 01352 704014, neu e-bostiwch 21stCenturySchools@flintshire.gov.uk


Amserlen yr Ymgynghoriad – Gallai hyn Newid

 Mae’r amserlen arfaethedig ar gyfer gwneud penderfyniadau fel a ganlyn:

Camau’r broses

Dyddiadau Allweddol

Proses Ymgynghoro

1 Mawrth 2022 tan 11 Ebrill 2022

Mae’r Cabinet yn ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad ac yn penderfynu a ddylid symud ymlaen â’r cynigion

Gorffennaf 2022

Mae’r Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol ac yn cychwyn cyfnod gwrthwynebu

Medi 2022

Mae’r Cabinet yn ystyried yr adroddiad gwrthwynebu ac yn penderfynu p’un a ddylid gweithredu’r cynigion ai peidio

Tachwedd 2022

Bydd llythyr hysbysiad o’r penderfyniad yn cael ei gyhoeddi gyda chanlyniad penderfyniad y Cabinet

Rhagfyr 2022