Alert Section

Bwcle, Mynydd Isa a'r Wyddgrug - Adolygiad Ardal


Mawrth 2013

Ymateb i'r ymgynghoriad wedi ei ymadrodd i Gynghorwyr (Cabinet 19fed. Mawrth 2013) a'r opsiwn flaenorol wedi ei gymeradwyo i bob un o'r tair ardal.

Bydd rhybudd stadudol i'w gynllunio a'i ddatgan. Mae'r cam yma yn caniatau cyfnod o fis ar ol dyddiad y datganiad i dderbyn unrhyw wrthwynebiad ffurfiol (ysrgrifenedig).

Bydd Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn ystyried unrhyw gwrthwynebiad, a bydd y Gweinidog sy'n gyfrifol am Addysg a Sgiliau yn cymeryd y penderfyniad terfynol ar weithredu.

Adroddiad i'r Cabinet - 19.03.2013

Tachwedd 2012

Yn gynharach eleni, cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau ymgynghori yn Nhreffynnon, Bwcle, Queensferry a Chei Connah i geisio barn pobl am y dewisiadau posibl i foderneiddio ysgolion uwchradd yn y sir.  

Daeth llywodraethwyr, athrawon, rheini a gofalwyr i’r digwyddiadau a drefnwyd gan y Cyngor a chafwyd llu o ymatebion.

Dyddiadau digwyddiadau ymgynghori

Yn ystod cylch cyntaf yr ymgynghoriad, ymrwymodd y Cynghorwyr i gynnal cam arall yn y broses ymgynghori cyn penderfynu a oeddent am fwrw ymlaen yn ffurfiol ag un cynnig ar gyfer pob ardal. Bydd yr ail gam yn y broses ymgynghori’n dechrau ddydd Llun 12 Tachwedd, a chaiff nifer o gyfarfodydd eu cynnal  dros gyfnod o bythefnos.

Nod y cyfarfodydd hyn yw sicrhau bod lleisiau rhieni, myfyrwyr, llywodraethwyr, staff ac undebau’n cael eu clywed a helpu’r Cyngor i benderfynu a yw am fwrw ymlaen â’r cam statudol ffurfiol nesaf o gyhoeddi un dewis ar gyfer y tair ardal. Anfonwyd llythyrau eisoes yn gwahodd rhieni’r disgyblion yn yr ysgolion dan sylw a chaiff y llyfrynnau ymgynghori eu dosbarthu cyn bo hir ag y ma ear gael fel yr isod:

Ardal Bwcle, Mynydd Isa a'r Wyddgrug
Ardal Treffynnon
Ardal Queensferry, Shotton a Chei Connah
Plant a Phobl Ifanc - Moderneiddio Ysgolion

Mae gwahanol ddulliau ar gael i bobl fynegi barn. Gallant:

 • ofyn cwestiynau a dweud eu barn yn ystod y cyfarfodydd hyn
 • llenwi holiadur a’i ddychwelyd i’r Tîm Moderneiddio Ysgolion, Dysgu Gydol Oes, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 6DN; neu
 • anfon sylwadau drwy lythyr at y Tîm Moderneiddio Ysgolion, Dysgu Gydol Oes, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 6DN

NODWCH Y CYFNOD YMGYNGHORI WEDI DOD I BEN.

Gorffennaf 2012

Yn ei gyfarfod ddydd Mawrth 17 Gorffennaf 2012, cymeradwyodd Cabinet y Cyngor gylch arall o gyfarfodydd ymgynghori anffurfiol, ddechrau’r flwyddyn academaidd nesaf, ynghylch y dewis a ffefrir ar gyfer Bwcle, Mynydd Isa a’r Wyddgrug.  

Dyma’r dewis a ffefrir :

Cadw’r ddarpariaeth 11-16 yn Ysgol Uwchradd Elfed. Ad-drefnu’r ysgol i gynnig lle i 600 o ddisgyblion, gan gynnwys disgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol, ac i greu cyfleusterau addysgol, diwylliannol a hamdden. 

Mae gweledigaeth o blaid datblygu a gwella Ysgol Gynradd Westwood ar ei safle presennol ynghyd â pharodrwydd i ystyried symud y swyddfa o Ganolfan Westwood i gampws Elfed.

Oherwydd y cynnydd yn nifer y disgyblion yn ardal Bwcle, mae rhai o ysgolion cynradd y dref yn rhy lawn. Byddai’n bosibl gwneud gwell defnydd o Ysgol Gynradd Westwood i gynnig lle i ragor o ddisgyblion ac i fodloni’r cynnydd yn y galw am lefydd. Byddai hyn yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru i Awdurdodau Lleol sy’n argymell eu bod yn defnyddio’r lle sydd ar gael eisoes mewn ysgolion ac i beidio ag ymestyn ysgolion poblogaidd ar draul eraill. Yn ystod yr ymgynghoriad roedd yn amlwg iawn nad oedd fawr o gefnogaeth yn y gymuned i’r syniad o greu darpariaeth gynradd ar safle Ysgol Uwchradd Elfed.

Mae adeilad Ysgol Uwchradd Elfed yn parhau i fod yn rhy fawr ar gyfer nifer y disgyblion 11-16 oed a ragwelir. Mae angen ystyried ymhellach y posibiliadau ar gyfer datblygu addysg uwchradd yn ardal Bwcle ac i ddefnyddio’r safle at ddibenion eraill er mwyn diogelu’r ysgol. Gellid defnyddio’r ysgol at wahanol ddibenion a fyddai o fudd i’r sector addysg ac i’r gymuned e.e. gwasanaethau cyhoeddus, gweithgareddau hamdden a diwylliant. Yn ogystal â chreu campws mwy effeithlon, gallai hyn hefyd ddiogelu’r seilwaith pe bai unrhyw newidiadau  hirdymor ym mhatrwm y galw demograffig.   

Mae bodloni disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran ad-drefnu darpariaeth chweched dosbarth yn her i’r ysgol a’r awdurdod. 

Mae nifer sylweddol, gan gynnwys corff llywodraethu Ysgol Uwchradd Elfed, o’r farn y dylid parhau i gynnig addysg ôl-16 yn yr ysgol. Fodd bynnag, cydnabyddir bod nifer y disgyblion ar gofrestr y chweched dosbarth yn is na’r hyn sydd ei angen i gynnig sicrwydd ariannol, ac i fedru parhau i gynnig cwricwlwm digon eang i fodloni gofynion y Mesur Dysgu a Sgiliau.   Yn ôl yr amcanestyniadau sydd ar gael ar hyn o bryd o nifer y disgyblion, go brin y bydd modd datrys y broblem hon ac, o ganlyniad, ymddengys mai’r ffordd orau ymlaen o ran darparu addysg gydnerth i fyfyrwyr yn y gymuned, fyddai cynnig addysg 11-16 yn yr ysgol, ond cynnig addysg ôl-16 ar safle arall.

Mae'r adroddiad llawn ar gael yma .

Mehefin 2012

 • Bydd adroddiad ar Adolygiad Ysgolion yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor gweithredol ar ddydd Mawrth 17 Gorffennaf 2012.
  Adroddiad llawn - 17.07.13
 • Bu’r Cabinet yn trafod adroddiad yr Arolwg Ysgolion ddydd Mawrth 12 Mehefin 2012 a chaiff ei  gyflwyno i’r Cyngor llawn ddydd Mawrth 19 Mehefin 2012 er gwybodaeth.
  Adroddiad Adolygiad Ysgolion y Cyngor Sir 19 Mehefin 2012
  Adroddiad adolygiad Ysgolion y Cyngor Sir 19 Mehefin 2012 Atodiad 2
 • Bydd adroddiad ar Adolygiad Ysgolion yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor gweithredol ar ddydd Mawrth 12fed. o Fehefin 2012.
  Adroddiad Adolygiad Ardal Ysgolion Uwchradd 12.06.12
 • Adroddiad yn ymwneud â’r ymgynghoriad â rhieni, llywodraethwyr a staff ysgolion yr effeithir arnynt. 
  Adroddiad Terfynol Ymatebion Moderneiddio Ysgolion Plant a Phobl Ifanc
 • Adroddiad yn ymwneud â’r ymgynghoriad â disgyblion a phobl ifanc yn yr ysgolion yr effeithir arnynt. 
  Atodiad 1 Adroddiad ar Ymatebion gan Rieni Llywodraethwyr staff

Chwefror 2012

I helpu’r Cynghorwyr i wneud penderfyniadau gwybodus, efallai yr hoffech gyflwyno sylwadau a thystiolaeth yn ymwneud â’r canlynol:

 • safon yr addysg a gaiff ei darparu yn yr ardal, gan gynnwys darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, y Cyfnod Sylfaen a Rhaglen Pontio 14-19;
 • yr angen i sicrhau darpariaeth benodol yn yr ardal, er enghraifft, i ymdopi â chynnydd neu ostyngiad yn nifer y disgyblion neu â galw cynyddol am addysg Gymraeg neu addysg ffydd yn yr ardal;
 • bodloni deddfwriaeth cydraddoldeb a mynd i’r afael â thlodi plant;
 • hygyrchedd ysgolion, yn enwedig o ran amseroedd teithio i’r ysgol;
 • diogelu’r Gymraeg;
 • darparu cyfleusterau i’r gymuned gyfan (ee hamdden, diwylliant, iechyd) neu gryfhau cydlyniant cymdeithasol;
 • sicrhau bod adeiladau pob ysgol yn addas i’r diben;
 • pa mor gost effeithiol yw’r cynigion.

Yn dilyn cyfres o weithdai a gynhaliwyd ar gyfer holl Gynghorwyr Sir y Fflint, cafodd yr opsiynau canlynol eu fformiwleiddio a’u cytuno ar gyfer ardal Bwcle, Mynydd Isa a’r Wyddgrug.

DewisiadauDisgrifiad
Opsiwn 1 Cadw darpariaeth 11-16 yn Ysgol Uwchradd Elfed.
Opsiwn 2 Fel Opsiwn 1 ond gan gadw darpariaeth 11-18
Opsiwn 3 Cyd-leoli Ysgol Gynradd Westwood ac Ysgol Uwchradd Elfed ar safle Elfed gan sefydlu darpariaeth 3 – 16
Opsiwn 4 Fel Opsiwn 3 ond gan sefydlu darpariaeth 3 - 18

Mae’r llyfryn ymgynghori bellach ar gael ac mae’n rhoi mwy o wybodaeth am yr opsiynau a’r broses ymgynghori.

Mae copïau o’r llyfryn wedi’u dosbarthu i bob ysgol a effeithir.

Mae'r ymgynghoriad a ddaeth i ben 27 Ebrill 2012.

Cynhelir ymgynghoriadau hefyd â Phlant a Phobl Ifanc yr ysgolion a effeithir.

Dogfennau Cefndirol

Ardal Bwcle, Mynydd Isa ar Wyddgrug - Cwestiynau

Rhagfyr 2011

Mae cyfarfod arbennig o Gyngor Sir y Fflint wedi'i alw ddydd Mercher 14 Rhagfyr 2011 am 6pm i drafod y rhaglen moderneiddio ysgolion. Caiff y cyfarfod ei gynnal yn Ystafell Clwyd,  Clwyd Theatr Cymru, yr Wyddgrug.

Cyfarfod Arbennig y Cyngor Sir y Fflint - 14.12.11
Rhan 1 - Agenda - 08.12.11

Medi 2011

Mae’r digwyddiadau ymgynghori a drefnwyd yn Ysgol Uwchradd Argoed ddydd Mercher 14 Medi 2011 ac yn Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle ddydd Mercher 21 Medi wedi cael eu canslo.

Gwybodaeth Diwethaf

Bydd cyfarfod o Bwyllgor Gweithredol y Cyngor yn cael ei gynnal ddydd Llun, 5 Medi (10am) 2011 yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug i ystyried adroddiad ynglŷn â moderneiddio ysgolion.

Diben yr adroddiad hwn yw ystyried y broses a’r gwaith paratoi a fydd ei angen ar gyfer ail-agor yr ymgynghoriad cyhoeddus ar Adolygiadau Ardal o Ddarpariaeth Ysgolion Uwchradd yn dilyn Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor yn ddiweddar (yn unol â Strategaeth Moderneiddio Ysgolion y Cyngor a’r Achos Amlinellol Strategol 14 – 19).

Gweithredol - Cofnodion 05.09.11
Rhan 1 - Agenda - 31.08.11

Awst 2011

Mewn cyfarfod llawn o Gyngor Sir y Fflint a gynhaliwyd ddydd Mercher 17 Awst 2011, argymhellwyd y dylid dod â’r broses ymgynghori bresennol ynghylch yr adolygiad ysgolion lleol i ben.

Er mai’r teimlad cyffredinol yn y cyfarfod oedd bod angen adolygu dyfodol ysgolion – ac yn enwedig nifer y llefydd dros ben – roedd angen i’r Cyngor gymryd cam yn ôl ac yna ailagor yr ymgynghoriad gan gyflwyno’r holl ddewisiadau posibl a’r holl wybodaeth sydd ar gael. Mae’r Cyngor yn ymwybodol iawn fod hyder y cyhoedd yn y broses ymgynghori anffurfiol ddechreuol yn gymysg, a bod angen ailystyried y ffordd orau o ailddechrau’r broses gan roi mwy o lais i aelodau etholedig, ysgolion a rhanddeiliaid eraill yn y modd y byddwn yn bwrw ymlaen.

Bydd Pwyllgor Gweithredol y Cyngor yn awr yn ystyried y broses ymgynghori a’r amserlen yn ystod mis Medi. Bydd manylion dyddiadau, amseroedd a lleoliadau ar gael ar y wefan cyn gynted â phosibl.

Ni fydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn ailddechrau tan fis Hydref fan bellaf. Yn y cyfamser, ni fydd y cyfarfodydd ymgynghori a drefnwyd yn cael eu cynnal.

Mehefin 2011

Mae nifer o ddigwyddiadau ymgynghori yn cael eu cynnal yn y meysydd canlynol:

Bwcle, Mynydd Isa a'r Wyddgrug

Treffynnon

Queensferry, Shotton a Chei Connah

Pwrpas y digwyddiadau hyn oedd i sicrhau bod barn rhieni, myfyrwyr, llywodraethwyr, staff, undebau a’r gymuned yn gyffredinol yn cael ei chlywed ac i’n helpu i ddatblygu’r camau nesaf er lles addysg yn yr ardaloedd lleol hyn.

Isod, mae crynodeb o’r rhesymau pam mae angen i ni foderneiddio’n hysgolion uwchradd. Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol.

Pam mae angen y newidiadau

 • Fel yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a chymunedau i sicrhau bod cyfleoedd dysgu o safon ar gael i bawb.
 • Mae’n bwysig ein bod yn sicrhau ein bod yn defnyddio’r adnoddau sydd gennym (adnoddau yr pobl, arian, adeiladau, gwybodaeth a thechnoleg) yn effeithiol ac yn effeithlon fel ein bod yn rhoi gwerth am arian wrth wella ein hysgolion a helpu ein dysgwyr i lwyddo ar yr un pryd.
 • Yr her a wynebwn ar hyn o bryd yw ein bod am sicrhau bod ein hysgolion i gyd yn ‘addas i’r diben' o ystyried bod arian yn brin i gwrdd â disgwyliadau cynyddol. Mae gormod o’n hysgolion mewn adeiladau anaddas ac ni fedrant ddiwallu anghenion y disgyblion a’r staff.
 • Ar y cyfan, mae niferoedd disgyblion yn lleihau ac, o ganlyniad, mae mwy o leoedd (desgiau) gwag mewn rhai o'n hysgolion.  Mae pob Cyngor yng Nghymru wedi cael cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru, Estyn (yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant ar gyfer Cymru) a Swyddfa Archwilio Cymru i leihau nifer y lleoedd gwag mewn ysgolion. Mae’n bosibl yr effeithir ar ein cyllid yn y dyfodol hefyd os oes gormod o leoedd gwag.
 • Mae lleoedd gwag hefyd yn golygu bod yr adeiladau’n cael eu tan-ddefnyddio, ac mae cynnal a chadw’r adeiladau hefyd yn gostus. Gellir gwario unrhyw arbedion a wneir drwy leihau nifer y lleoedd gwag i dalu am athrawon, cynorthwywyr dysgu, deunyddiau dysgu a gwella ystafelloedd dosbarth a mannau dysgu eraill.
 • Yn Sir y Fflint, mae tair Ysgol Uwchradd gyda dros 25% o leoedd gwag.  Mewn geiriau eraill, dim ond tri chwarter llawn yw’r ysgolion hyn. Y rhain yw: Ysgol Uwchradd Treffynnon, Ysgol Uwchradd Elfed ac Ysgol Uwchradd John Summers.
 • Mae gan y Cyngor ‘Strategaeth Moderneiddio Ysgolion 2009'. Yn ôl y strategaeth hon bydd ymgynghori’n digwydd i ddatblygu cynllun ar gyfer dyfodol y ddarpariaeth addysgol leol o dan nifer o amgylchiadau, sy’n cynnwys pan fydd gan ysgolion dros 25% o leoedd gwag.
 • Oherwydd bod yr amgylchiadau hyn yn awr wedi codi, rydym yn awr yn dechrau ymgynghori ar drefniadaeth ysgolion uwchradd yn y dyfodol mewn tair ardal yn y sir.
 • Mae cynlluniau a darpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16 hefyd yn effeithio ar ysgolion uwchradd.  Yn ôl Strategaeth Moderneiddio Ysgolion Sir y Fflint 2009, mae angen o leiaf 120 o fyfyrwyr mewn chweched dosbarth i sicrhau ei fod yn ariannol hyfyw, ac y gellir cynnig yr amrywiaeth ofynnol yn y cwricwlwm.