Alert Section

Monitro


Mae’n ofynnol i’r Cyngor fonitro’r CDLl mabwysiedig yn flynyddol. Mae Pennod 10 y CDLl yn gosod y fframwaith monitro ar gyfer y CDLl. Mae’n egluro sut bydd strategaeth, polisïau a chynigion y Cynllun yn cael eu monitro yn erbyn dangosyddion a throthwyon ac unrhyw gamau gweithredu angenrheidiol. Bydd yr Adroddiad Monitro Blynyddol cyntaf ar gyfer y cyfnod o 01/04/23 i 31/03/24 a rhaid ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31/03/24.

Mae’r Adroddiadau Monitro Tir ar gyfer Tai canlynol ar gael i’w darllen:

Adroddiad Monitro Tir ar gyfer Tai 2021

Adroddiad Monitro Tir ar gyfer Tai 2022

Adroddiad Monitro Tir ar gyfer Tai 2023