Alert Section

Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus – Rheolaeth Alcohol


Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus yn un o nifer o bwerau newydd a gyflwynwyd gan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014. Maent wedi eu cynllunio i atal unigolion neu grwpiau rhag ymddwyn yn wrthgymdeithasol mewn man cyhoeddus sydd yn cael neu sy’n debygol o gael effaith niweidiol ar ansawdd bywyd pobl yn yr ardal. Rhaid i’r ymddygiad fod yn afresymol ac yn barhaus yn ei natur.

Yn 2017 cyflwynodd Cyngor Sir Y Fflint Orchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus ar gyfer Rheoli Alcohol yn Sir y Fflint.  Mae’r Gorchymyn yn gosod nifer fach o waharddiadau er mwyn helpu i reoli ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn mannau cyhoeddus sydd yn digwydd oherwydd gorddefnydd o alcohol yn y llefydd hynny.

Y gwaharddiadau yw:  

 (a) Mae unrhyw berson sydd, heb esgus rhesymol, yn parhau i yfed diod feddwol mewn man cyhoeddus o fewn Ardal y Cyfyngiad pan fydd swyddog awdurdodedig yn gofyn iddo beidio, yn cyflawni trosedd.
 (b) Mae unrhyw berson sydd, mewn man cyhoeddus o fewn Ardal y Cyfyngiad, heb esgus rhesymol, sy’n methu ag ildio unrhyw ddiod feddwol sydd yn eu meddiant pan fydd swyddog awdurdodedig yn gofyn iddynt wneud hynny, yn cyflawni trosedd.
 (c) rhaid i swyddog awdurdodedig sy’n gosod gofyniad o dan Erthygl 4(a) ac / neu 4(b) uchod ddweud wrth y person fod methu cydymffurfio, heb esgus rhesymol, gyda’r gwaharddiad ac / neu’r gofyniad yn drosedd.
Os bydd unrhyw un o’r rhain yn cael eu torri, bydd Rhybudd Cosb Benodedig yn cael ei roi i’r person am fethu cydymffurfio gyda’r gwaharddiad.

Mae’r Gorchymyn yn cynnwys holl ardal Sir y Fflint.

I adrodd am bryderon cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar-lein neu ffoniwch 101.