Alert Section

Symudedd a Chludiant


Climate transport 670 x 264

Mae allyriadau o'n fflyd a weithredir gan y Cyngor yn parhau i fod yn ffynhonnell gyson o allyriadau carbon. Rydym yn gwybod bod technolegau sy'n ymwneud â thrydan a cherbydau tanwydd hydrogen yn gwella ac mae angen i ni sicrhau nad ydym ar ei hôl hi yn y maes hwn.

Dyma rai o'r gwaith a'r prosiectau parhaus rydyn ni wedi'u cwblhau:-

  • Mae fflyd y Cyngor yn bodloni safon Ewro 6 ac felly mae ganddyn nhw yr allyriadau isaf posib ar gyfer cerbydau disel.
  • Cyflwyno llwybrau mwy diogel yn y cynlluniau cymunedol o amgylch ysgolion, annog plant gyda'u teuluoedd i gerdded a beicio i'r ysgol, ceisio mynd i'r afael â llygredd aer o amgylch ysgolion a sicrhau bod pobl yn egnïol ac yn iach.
  • Datblygu opsiynau cludiant yn y gymuned pan fydd gwasanaethau bysiau masnachol wedi dod i stop.
  • Datblygu a darparu llwybrau teithio llesol ledled y Sir.
  • Gosod pwyntiau gwefru sy'n hygyrch i'r cyhoedd ledled y wlad.
  • Adolygu ein contract fflyd cyfredol i gyflawni ein trosglwyddiad ar gyfer cerbydau allyriadau isel iawn (ULEV).
  • Wedi ein dewis i dreialu dau gerbyd ailgylchu trydan o ddechrau 2022.
  • Dau fws trydan wedi'u cyflwyno i'r fflyd cludiant.

Dyma’r meysydd sydd angen eu gwella yn ein barn ni:-

  • Buddsoddiad pellach yn y rhwydwaith gwefru - sicrhau bod pwyntiau gwefru ar gael mewn ardaloedd allweddol ledled y sir gan gynnwys ardaloedd gwledig a threfol, a bod y rhwydwaith, lle bo hynny'n bosibl, wedi'i safoni gyda gwefrwyr trawsffiniol
  • Parhau i drosglwyddo ein fflyd i ULEV - cefnogi trosglwyddiad ein fflyd fach i drydan, ac aros ar y blaen gyda thechnolegau sy'n dod i'r amlwg ar gyfer ein fflyd fawr, e.e. lorïau bin. Sicrhau bod gennym ni’r seilwaith gwefru i gefnogi’r twf hwn.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at y tîm newid hinsawdd ar:  climatechange@flintshire.gov.uk