Alert Section

Cefndir


Yn 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru, a thrwy hynny osod cynlluniau uchelgeisiol i'r sector cyhoeddus fod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn gweithio ar ddatgarboneiddio ers nifer o flynyddoedd ac mae ei strategaeth ddatgarboneiddio gyfredol (2009-2021) yn dod i ben eleni. Yn ystod y cyfnod hwn, mae tua 60% o allyriadau carbon y Cyngor o ffynonellau ynni wedi'u lleihau. Mae'r Cyngor bellach yn nodi bod angen ehangu'r strategaeth hon i gwmpasu'r holl allyriadau carbon o asedau a gwasanaethau'r Cyngor ac felly mae wedi ymrwymo i anelu at ddod yn garbon sero net erbyn 2030. Bydd hyn yn ceisio datgarboneiddio gweithrediadau'r Cyngor a hyrwyddo amddiffyniad a gwelliant amgylchedd naturiol y sir. Mae'n bwysig bod unrhyw strategaeth newid yn yr hinsawdd yn cynnwys amddiffyn ein tirweddau, ecoleg a bioamrywiaeth. 

Cymeradwyodd y Cyngor Llawn gynnig i ddatblygu strategaeth Newid Hinsawdd glir a fydd yn gosod cynllun gweithredol ar gyfer creu sefydliad ‘carbon positif’. Bydd y strategaeth newid yn yr hinsawdd yn canolbwyntio ar y categorïau canlynol o fewn asedau a gwasanaethau'r Cyngor:

Themes Welsh 450

 

Adeiladau sy’n eiddo i CSFf, cludiant, tir, a'r ffordd yr ydym yn prynu a chaffael nwyddau a gwasanaethau, sy'n cyfrannu at ein hôl troed carbon, gyda thema integredig o ymddygiad. Er mwyn cyflawni ein nodau, mae'n hanfodol bod y Cyngor yn gweithio ar y cyd ag eraill gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cynghorau cyfagos, a sefydliadau ar draws y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector. 

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at y tîm newid hinsawdd ar:  climatechange@flintshire.gov.uk