Alert Section

Gwnewch Gais Amdano

Gwneud cais am Wasanaethau'r Cyngor ar-lein

Datrysiadau Tai

Cyngor ac arweiniad ar wneud cais am dai cymdeithasol, trosglwyddo tai, tai fforddiadwy ac ati.

Ffurflenni Budd-daliadau

Mae ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-Dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor, Prydau Ysgol am Ddim a Grantiau Gwisg Ysgol a ffurflenni Taliadau Dewisol Tai

Tocyn Bws

Ffurflen gais ar-lein - Tocyn Bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)

Swyddi A Gyrfaoedd

Gweld swyddi gwag ar hyn o bryd

Caniatâd Cynllunio

Gwneud cais ar-lein, lawrlwytho ffurflenni, cael golwg ar ffioedd a chyngor ar beth i'w gynnwys

Lleihau'r Dreth Gyngor

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

Trwyddedau – Cerbydau Hacni A Cherbydau Hurio Preifat

Mae'r Is-adran Drwyddedu'n gyfrifol am drwyddedu pob cerbyd a gyrrwr hur preifat a cherbydau hacnai yn ogystal â phob cwmni hur preifat yn Sir y Fflint

Bathodyn Glas

Gwneud cais neu adnewyddu Bathodyn Glas

Trwyddedau A Hawlenni

Gwneud cais ar-lein a mynediad at ystod o wybodaeth ynghylch trwyddedau, cofrestriadau a hawlenni

Cymeradwyaeth Ôl-Weithredol

Weithiau bydd gwaith adeiladu'n cael ei wneud heb ganiatâd. Mae modd cael caniatâd ôl-weithredol os gwnaed y gwaith ar ôl 11 Tachwedd 1985.

Cofrestru Safle Bwyd

Mae'n rhaid i chi gael eich cofrestru â'r awdurdod lleol er mwyn storio, paratoi, dosbarthu neu werthu bwyd o fangre.

Trwydded I Fynd  Cherbyd I Barc Ailgylchu

Trwydded I Fynd  Cherbyd I Barc Ailgylchu - gael gwybod sut i wneud cais