Alert Section

Tystysgrif gweithredydd pont bwyso


Crynodeb o’r drwydded 

Mae’n ofynnol cael tystysgrif cymhwysedd gan Brif Arolygydd Pwysau a Mesurau eich awdurdod lleol i weithredu pont bwyso gyhoeddus.

Meini prawf cymhwysedd

Mae’n rhaid i chi feddu ar wybodaeth ddigonol i gyflawni eich dyletswyddau yn gywir. 

Crynodeb o’r Rheoliadau 

Gweld crynodeb o feini prawf cymhwysedd y drwydded hon (ffenestr newydd) (Deddf Pwysau a Mesurau 1985) Yn benodol Rhan III 'Pwysau a Mesurau Cyhoeddus'

A fydd cydsyniad mud yn berthnasol?

Bydd.  Mae hyn yn golygu y cewch chi weithredu fel petai eich cais wedi bod yn llwyddiannus os nad ydych chi wedi clywed oddi wrth yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod prosesu’r cais. 

Gwneud cais ar-lein 

Cais am dystysgrif gweithredydd pont bwyso gyhoeddus (ffenestr newydd)

Gwneud iawn am gais a fethodd 

Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol fel man cychwyn.

Gall unrhyw unigolyn y mae’r prif arolygydd yn gwrthod rhoi tystysgrif o’r fath iddo apelio yn erbyn hynny i’r Ysgrifennydd Gwladol, a gall ef gyfarwyddo’r prif arolygydd i roi’r dystysgrif os creda bod hynny’n briodol. 

Manylion cyswllt 

Rhif ffôn: 01352 703181

Rhif ffacs: 01352 703192

Email: safonau.masnach@siryfflint.gov.uk

Gwasanaeth Safonau Masnach, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NF

Cymdeithasau / Mudiadau’r Diwydiant 

National Measurement Office (NMO) (ffenestr newydd)

Civil Engineering Contractors Association (CECA) (ffenestr newydd)

Mewn partneriaeth â EUGO