Alert Section

Caniatâd i gasglu arian ar y stryd


Crynodeb o’r drwydded 

Mae’n ofynnol i chi gael trwydded casglu arian ar y stryd gan eich cyngor lleol er mwyn casglu arian neu werthu nwyddau er budd elusen neu ddibenion eraill yng Nghymru. 

Meini prawf cymhwysedd 

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

Crynodeb o’r rheoliadau

Crynodeb o’r rheoliadau sy’n berthnasol i’r drwydded hon (ffenestr newydd) (Deddf Elusennau 1992)

Proses gwerthuso cais 

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

A fydd cydsyniad mud yn berthnasol? 

Bydd.  Mae hyn yn golygu y cewch chi weithredu fel petai eich cais wedi bod yn llwyddiannus os nad ydych chi wedi clywed oddi wrth yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod prosesu’r cais. 

Ffioedd

Nid oes ffi ar gyfer y cais hwn.

Gwneud cais ar-lein

Cais am drwydded casglu arian ar y stryd (ffenestr newydd)

Ffurflen manylion yn dilyn casglu arian ar y stryd (ffenestr newydd)

Gwneud iawn am gais a fethodd

Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol fel man cychwyn.

Gwneud iawn i’r deilydd trwydded

Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol fel man cychwyn.

Cwyn gan ddefnyddiwr

Byddem bob amser yn eich cynghori, os oes gennych chi unrhyw fater rydych chi am gwyno amdano, y dylech chi gysylltu â’r masnachwr yn gyntaf – trwy lythyr (gyda phrawf cyflwyno’r llythyr) yn fwyaf dymunol.  Os nad ydy hynny wedi gweithio, ac os ydych chi yn y Deyrnas Unedig, fe gewch chi gyngor gan Cyngor ar Bopeth (ffenestr newydd). Os ydych chi y tu allan i’r Deyrnas Unedig cysylltwch â’r rhwydwaith Canolfannau Defnyddwyr Ewropeaidd - UK European Consumer Centre (ffenestr newydd).

Gwneud iawn mewn achosion eraill 

E.e. ynghylch sŵn, llygredd ac ati.  Hefyd petai un deilydd trwydded yn cwyno am ddeilydd trwydded arall. 

Manylion cyswllt

Adran Trwyddedu, Diogelu’r Cyhoedd, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NF

Rhif ffôn: 01352 703030

E-bost: trwyddedu@siryfflint.gov.uk

Cymdeithasau/mudiadau’r diwydiant 

Dim

Mewn partneriaeth â EUGO