Alert Section

Tyllu'r croen


Hysbysiad o Ymgynghoriad Ar-lein am y Cynllun Trefniadau Arbennig Trwyddedu Dydd Llun 13 Chwefror 2023.

Rhagwelir y bydd Cynllun Trwyddedu Trefniadau Arbennig (o dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017 - Rhan 4 (Trefniadau Arbennig), yn cael ei weithredu ym mis Ebrill 2024.

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i gyhoeddi ei dogfen ymgynghori ar y rheoliadau arfaethedig i gefnogi’r Cynllun Trwyddedu Gorfodol yng Nghymru, rydym ni’n ystyried cynnal nifer o weithdai ymgynghori dros y we.  Bwriad y gweithdai yw cefnogi ymarferwyr i gymryd rhan yn y broses ymgynghori ar gyfer y cynllun trwyddedu gorfodol yma.

Mae hi’n bwysig iawn bod ymarferwyr yn cymryd rhan yn y broses ac yn sicrhau fod eu llais yn cael ei glywed.  Mae Llywodraeth Cymru eisiau cael barn ymarferwyr am eu cynigion ar gyfer y cynllun trwyddedu ac rydym ni’n gobeithio y bydd cynnal gweithdai yn gwneud y broses hon yn haws i ymarferwyr.

Cynhelir y gweithdy ar-lein a bydd yn cael ei gynnal ddydd Llun 13 Chwefror 2023.  Nid ydym yn rhagweld y bydd y sesiwn yn hirach na dwy awr o hyd.

Dylai ymarferwyr gysylltu â’r Tîm Iechyd a Diogelwch yn health.safety@flintshire.gov.uk i ddweud a fyddai gennych ddiddordeb mynychu’r sesiwn neu beidio. Fe fydd hyn yn rhoi syniad i ni o’r niferoedd, sawl sesiwn y mae angen i ni ei gynnig a faint o bobl rydym wedi gallu cysylltu â nhw gyda’r wybodaeth hon. 

Fe anfonwyd llythyr i bob busnes yng Nghyngor Sir y Fflint a fydd yn cael eu heffeithio gan y cynllun trwyddedu yma. Mae copi o’r llythyr yma ac mae copi ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd yn ystod oriau gwaith arferol yn Nhŷ Dewi Sant, Parc Dewi Sant, Ewlo, CH5 3FF.

Rhybudd o Fwriad i Wneud Is-ddeddf

Yn unol â gofynion Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012, rhydd Cyngor Sir y Fflint (“y Cyngor”) rybudd drwy hyn o’i fwriad i wneud is-ddeddfau dan adrannau 14 a 15 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 ynghylch aciwbigo, tatŵio, lliwio croen yn lled-barhaol, tyllu cosmetig ac electrolysis.  Cyhoeddwyd drafft o’r is-ddeddf ar wefan y Cyngor (https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Business/Health-and-Safety/Skin-piercing.aspx) ac mae copi i’r cyhoedd ei weld yn ystod oriau swyddfa arferol yn Nhŷ Dewi Sant, Parc Dewi Sant, Ewlo, CH5 3FF.

Gwelir copi o’r Is-ddeddfau drafft yma

Datganiad Ysgrifenedig Cychwynnol

Beth yw pwrpas hyn?

Mae Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 yn rhoi pwerau a chyfrifoldebau ychwanegol i gynghorau yng Nghymru i greu Is-ddeddfau lleol. Hoffai Cyngor Sir y Fflint fabwysiadu Is-ddeddf yn ffurfiol i sicrhau bod yr eiddo a’r gweithredwyr sy’n cynnal gweithgareddau aciwbigo, tatŵio, lliwio croen yn lled-barhaol, tyllu cosmetig ac electrolysis yn gallu parhau i gael eu rheoleiddio’n effeithiol mewn perthynas â glanweithdra a rheoli yr eiddo a’r staff sy’n darparu gwasanaethau tebyg at ddibenion diogelwch y cyhoedd.

Cedwir at y safonau yn yr Is-ddeddfau eisoes mewn sefydliadau tyllu croen yn Sir y Fflint. Ni ddisgwylir i hyn arwain at unrhyw newidiadau uniongyrchol i’r ffordd y bydd tyllwyr croen cyfrifol yn gweithredu ar hyn o bryd.

Fel rhan o’r broses hon, ymgynghorwyd â budd-ddeiliaid ynglŷn â’r is-ddeddfau hyn a bydd yr atebion yn cael eu hystyried cyn adrodd mewn datganiad pellach crynodeb o’n canfyddiadau a p’un a ddylid mabwysiadu’r is-ddeddfau.

Crynodeb o’r ymgynghoriad a’r ymatebion

Mae’r Cyngor wedi cynnal proses ymgynghori â budd-ddeiliaid (holl dyllwyr croen cofrestredig Sir y Fflint) ynghylch mabwysiadu Is-ddeddfau lleol ar gyfer aciwbigo, tatŵio, lliwio croen yn lled barhaol, tyllu cosmetig ac electrolysis.  Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gwrthwynebol ac ni ofynnwyd am unrhyw newidiadau i’r is-ddeddfau arfaethedig.

Penderfyniad y Cyngor a’r rheswm dros y penderfyniad

Mae’r Cyngor wedi penderfynu symud ymlaen â’r broses fabwysiadu fel y modd mwyaf priodol o fynd i’r afael â materion rheoleiddio a diogelwch y cyhoedd a chymryd i ystyriaeth yr ymateb i’r ymgynghoriad.

Mae’r wybodaeth safonol ar wneud cais i gofrestru ar gyfer Busnesau Aciwbigo, Tatŵio, Lliwio Croen Lled-barhaol / (Micro-lafnu), tyllu cosmetig, ac electrolysis fel a ganlyn; 

Sylwch fod y ddeddfwriaeth yn cael ei hadolygu yng Nghymru ar hyn o bryd a gallai safonau newid.
Defnyddiwch y ffurflen gais ar-lein pan fyddwch chi'n barod am archwiliad a'i hanfon trwy e-bost at health.safety@flintshire.gov.uk

 Mae gwybodaeth am y safonau gofynnol fel y nodir isod;

 1. Rhaid i'r person sy'n cyflawni'r driniaeth fod wedi derbyn hyfforddiant rheoli heintiau i safon gydnabyddedig.
 2. Rhaid i'r person sy'n cyflawni'r driniaeth fod wedi mynychu Cwrs Cymorth Cyntaf Brys Cymeradwy diweddar neu fod â hyfforddiant a chymhwysedd gwybodaeth cymorth cyntaf cyfatebol neu well.
 3. Rhaid i'r man triniaeth gynnwys basn golchi dwylo at ddefnydd yr ymarferydd yn unig. Rhaid bod hwn wedi’i blymio i gyflenwad parhaus o ddŵr poeth ac oer, ni dderbynnir unedau symudol. Mae'n ofynnol bod gan y basn golchi dwylo yn yr ystafell driniaeth dapiau nad ydynt yn cael eu gweithredu â llaw. Os ydych yn dewis defnyddio tapiau â thopiau math lifer mae'n rhaid iddyn nhw fod y math â liferi hir a bod y rhai na weithredu â llaw (Nid y tapiau lifer byr). Mae tapiau synhwyrydd a thapiau a weithredir gan y pen-glin hefyd heb yn rhai na weithredir â llaw.
 4. Rhaid cael sinc golchi offer dynodedig gyda dŵr poeth ac oer sydd ar wahân i'r basn golchi dwylo. (Mewn adeilad busnes, yn ddelfrydol dylai'r sinc hwn fod ar wahân i'r sinc staff cyffredinol sy'n cael ei ddefnyddio).
 5. Os ydych yn defnyddio beiro farcio ar gyfer y croen rhaid iddynt fod yn rhai defnydd untro y ceir gwared arnynt rhwng pob cwsmer.
 6. Wrth ymyl y basn golchi dwylo, dylid cael peiriannau tyweli llaw tafladwy a sebon. Ni ddylai'r peiriant sebon fod y math y gellir ei ail-lenwi (h.y. rhaid cael y math â chetris ail-lenwi neu ailosod y cynhwysydd sebon o fewn y peiriant yn hytrach na’i dopio i fyny).
 7. Dylai fod arwydd cyfarwyddiadau golchi dwylo ger y basn.
 8. Dim ond ar gyfer gweithgareddau tyllu croen y dylid defnyddio'r ardal driniaeth.
 9. Mae angen contract gwastraff peryglus, bin a weithredir â thraed a blwch eitemau miniog.
 10. Cynghorir Tyllwyr Croen i gael imiwneiddiad yn erbyn Hepatitis B a dylech gysylltu â'ch meddyg teulu i gael arweiniad pellach ar hyn. 
 11. Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr ac mae'n grynodeb. Nid yw'n rhestru pob rheolaeth hylendid unigol sydd wedi'i chynnwys yn yr Is-ddeddfau (y safonau i sicrhau cydymffurfiaeth). Efallai y bydd rhai newidiadau pan gyhoeddir deddfwriaeth newydd).
 12. Dylech sicrhau bod gwiriadau wedi'u gwneud a bod gennych ganiatâd cynllunio cyn cofrestru busnes newydd.
 13. Dim ond pan fydd yr holl waith wedi'i gwblhau ar ôl yr arolygiad y gellir talu am gofrestru, gellir gwneud hyn trwy ffonio a dyfynnu cyfeirnod PBH 117 9653 (rhowch eich enw a'ch cyfeiriad / e-bost a chyfeiriad adeilad)

Y taliadau ar gyfer 2021/2022 yw £66 i gofrestru pob gweithredwr yn y busnes a £131 i gofrestru'r adeilad busnes.

Cwestiynau Cyffredin

1. Rwy'n aros am fy hyfforddiant cymorth cyntaf brys neu hyfforddiant rheoli heintiau, a allaf barhau i wneud cais am gofrestriad?

Gallwch wneud cais i gofrestru os yw'r cyrsiau ar fin digwydd, fel arall bydd unrhyw geisiadau a dderbynnir yn cael eu gohirio nes y ceir y tystysgrifau angenrheidiol.

3. Pa mor hir mae'r tystysgrifau cofrestru'n para?

Maent yn para am ddwy flynedd i'r gweithredwr ac i'r adeilad. Ar ddiwedd y cyfnod hwn bydd angen eu hadnewyddu ond ni chodir tâl ar y cam hwnnw.

4. Rwyf wedi cofrestru y tu allan i Sir y Fflint a oes rhaid i mi ailymgeisio os symudaf fy musnes i Sir y Fflint?

Oes, ar hyn o bryd bydd yn rhaid i chi wneud cais i'r awdurdod newydd y byddwch chi'n gweithio ynddo.

5. Hoffwn redeg fy musnes o fy nghartref / garej / ystafell ardd, a yw hynny'n bosibl?

Bydd yr awdurdod yn caniatáu gweithio o gartref o adeilad ar wahân h.y. garej/ ystafell ardd gyda'i fynedfa ei hun yn unig. Rhaid i'r adeilad fodloni'r un safonau uchel a amlinellir yn yr is-ddeddfau yn ogystal â chwrdd ag unrhyw ofynion caniatâd cynllunio.

6. A allaf weithredu fy musnes a bod yn symudol?

Oherwydd y risgiau rheoli haint, nid yw'r awdurdod yn caniatáu gweithio symudol oni bai bod yr eiddo symudol yn cwrdd â'r un safonau â'r hyn a amlinellir yn yr is-ddeddfau.

Estheteg (triniaethau cosmetig an-lawfeddygol)

Ar hyn o bryd nid yw'r awdurdod yn gofyn am gofrestriadau ar gyfer gweithredwyr. Rhaid i bob gweithredwr sicrhau ei fod yn cydymffurfio â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 a rheoliadau COSHH â safonau uchel o arferion rheoli heintiau. Gellir cael cyngor pellach ar wefan HSE. https://www.hse.gov.uk/coshh/

Laserau

Mae angen cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW) os ydych chi'n darparu triniaethau yng Nghymru gan ddefnyddio triniaeth golau â phwls dwys neu laser dosbarth 3B neu 4: Gallwch wneud cais ar-lein yma. https://www.gov.uk/laser-intense-pulsed-light-treatment-registration-wales