Alert Section

Cynllun Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc 2011-2014


Cynllun Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Sir y Fflint 2011 – 2014: “Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol”

Beth yw Cynllun y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc?

Mae Cynllun CYPP yn cofnodi pa waith mae angen ei wneud, a chan bwy, i gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd yn Sir y Fflint.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) yn gofyn bod pob sir yn datblygu cynllun sy’n nodi’r meysydd o flaenoriaeth a’r gweithrediadau sydd eu hangen i gyflwyno canlyniadau gwell ar gyfer pob plentyn, person ifanc a theulu, fel rhan o Ddeddf Plant 2004. Y ddogfen hon -Gwneud Gwahaniaeth Cadarnhaol - yw’r Cynllun ar gyfer Sir y Fflint.

Mae’r Cynllun wedi cael ei ddatblygu trwy broses helaeth a chynhwysol o sgyrsiau ac ymgynghori â’r holl asiantaethau perthnasol, a gyda chyfraniad uniongyrchol gan blant, pobl ifanc a theuluoedd eu hunain.

Mae ‘Gwneud Gwahaniaeth Cadarnhaol’ ar gyfer pawb rhwng 0 ac 19 mlwydd oed yn Sir y Fflint, yn ogystal ag ar gyfer gwasanaethau ieuenctid, a gwasanaethau a ddarperir i bobl ifanc sy’n gadael gofal hyd at 25 mlwydd oed. Mae’n gynllun ‘ymbarél’, sy’n cael ei ategu gan nifer mwy o gynlluniau penodol sy’n rhoi manylion ynglŷn â’r hyn fydd yn cael ei wneud, gan bwy, ac ar gyfer pwy.

Crëwyd y gwaith celf a ddefnyddir trwy’r ddogfen hon o syniadau a ddatblygwyd mewn sesiynau ymgynghori â phlant a phobl ifanc (2011)

Tîm y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc
Ffôn: 01352 702634 neu E-bost: pppi@siryfflint.gov.uk.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad.