Alert Section

Defnyddio'r ffordd yng nghyswllt â gwaith adeiladu


Crynodeb o’r drwydded 

Os ydych chi’n dymuno gadael deunyddiau adeiladau, sgaffaldau, prenau dros dro, sbwriel neu unrhyw eitemau eraill ar y stryd, neu dyllu’r ffordd dros dro, mae’n rhaid i chi gael caniatâd gan yr awdurdod lleol. 

Mae’n rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw amodau ynghlwm â’r caniatâd a chydymffurfio â’r gofynion o ran ffensio a goleuo pob twll neu eitemau a adawyd ar y stryd. 

Crynodeb o’r rheoliadau 

Crynodeb o’r rheoliadau sy’n berthnasol i’r drwydded hon (ffenestr newydd)

Gwneud cais ar-lein

Cais am drwydded i ddefnyddio’r ffordd yng nghyswllt gwaith adeiladu (ffenestr newydd)

Cais i newid trwydded i ddefnyddio’r ffordd yng nghyswllt â gwaith adeiladu (Cysylltu â ni: 01352 701234)

Cais i ymestyn trwydded i ddefnyddio’r ffordd yng nghyswllt â gwaith adeiladu (Cysylltu â ni: 01352 701234)

A fydd cydsyniad mud yn berthnasol? 

Na fydd.  Er budd y cyhoedd mae’n rhaid i’r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir rhoi trwydded.  Os nad ydych chi wedi clywed oddi wrth yr awdurdod lleol ymhen cyfnod rhesymol, cysylltwch â’r adran berthnasol.  Cewch wneud hyn ar-lein os gwnaethoch chi gyflwyno eich cais trwy’r gwasanaeth UK Welcomes (ffenestr newydd) neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod. 

Gwneud iawn am gais a fethodd 

Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol fel man cychwyn.

Os ydych chi’n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad cewch gyflwyno apêl i’r llys ynadon lleol. 

Gwneud iawn i’r deilydd trwydded 

Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol fel man cychwyn.

Os ydych chi’n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad cewch gyflwyno apêl i’r llys ynadon lleol. 

Cwyn gan ddefnyddiwr 

Byddem bob amser yn eich cynghori, os oes gennych chi unrhyw fater rydych chi am gwyno amdano, y dylech chi gysylltu â’r masnachwr yn gyntaf – trwy lythyr (gyda phrawf cyflwyno’r llythyr) yn fwyaf dymunol.  Os nad ydy hynny wedi gweithio, ac os ydych chi yn y Deyrnas Unedig, fe gewch chi gyngor gan Cyngor ar Bopeth (ffenestr newydd). Os ydych chi y tu allan i’r Deyrnas Unedig cysylltwch â’r rhwydwaith Canolfannau Defnyddwyr Ewropeaidd - UK European Consumer Centre (ffenestr newydd).

Manylion cyswllt

Gwasanaethau Stryd, Depo Alltami, Ffordd yr Wyddgrug, Alltami, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6LG

Rhif ffôn: 01352 701234

E-bost: gwasanaethaustryd@siryfflint.gov.uk

Cymdeithasau/Mudiadau’r Diwydiant 

Building Controls Industry Association (BCIA) (ffenestr newydd)

Federation of Master Builders (ffenestr newydd)

National Federation of Builders (NFB) (ffenestr newydd)

Mewn partneriaeth â EUGO