Hafan > Preswyl > Gwasanaethau Stryd > Cludiant Cymunedol yn Sir y Fflint

Cludiant Cymunedol yn Sir y Fflint

Mae system drafnidiaeth gyhoeddus effeithiol ac effeithlon yn darparu rôl allweddol o fewn cymunedau lleol, mewn ardaloedd trefol ac yn arbennig gwledig o’r Sir. Gall ddarparu cysylltiadau i gyflogaeth, gofal iechyd ac ardaloedd siopa ar gyfer y rhai nad oes ganddynt fynediad i’w cerbyd eu hunain, a gall hefyd leihau tagfeydd traffig drwy leihau nifer y teithiau mewn car a wneir gan y bobl hynny sydd â cherbydau. Drwy gysylltu'r cymunedau â’u trefi lleol, mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da hefyd yn darparu trosiant ychwanegol ar gyfer y siopau a’r busnesau yn y trefi.

Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn wynebu penderfyniadau anodd ar y gwasanaethau y gall ei ddarparu yn y dyfodol ac mae’r lefel gyfredol o gymhorthdal ​​ar gyfer gwasanaethau bws lleol yn dod yn anfforddiadwy, gan fod y Cyngor yn wynebu gostyngiadau hyd yn oed ymhellach yn y gyllideb y mae'n ei derbyn gan Lywodraeth Cymru. Nid yw gwasanaethau trafnidiaeth yn wasanaeth statudol ar gyfer y Cyngor ac mewn sawl ardal o'r wlad, mae cymorthdaliadau bysiau wedi eu dileu yn gyfan gwbl.

Er bod yr hinsawdd ariannol anodd yn golygu y bydd lefel y cymhorthdal, ​​yn anochel, yn lleihau dros y tair blynedd nesaf, mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud y penderfyniad i beidio â thynnu’r cymhorthdal ​​trafnidiaeth yn gyfan gwbl, ond i fuddsoddi eu hadnoddau mewn disodli'r gwasanaethau rheolaidd presennol gyda threfniadau ‘Cludiant Cymunedol’ lleol cynaliadwy. Mae Cludiant Cymunedol yn wasanaeth cludiant a ddarperir gan y gymuned leol mewn ymateb i anghenion cludiant lleol penodol. Cynhelir cynlluniau ar sail nid-er-elw, neu fel menter gymdeithasol, yn aml yn cynnwys gwirfoddolwyr i reoli a darparu’r gwasanaethau.

Mae Cludiant Cymunedol yn ffordd ddiogel, hygyrch, cost-effeithiol a hyblyg o deithio. Gellir ei ddatblygu i fynd i'r afael â bylchau yn y ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus yn uniongyrchol, a chreu manteision cymdeithasol ac economaidd amlwg a pharhaol.

Mae Cludiant Cymunedol yn arbennig o werthfawr i bobl nad oes ganddynt, am amrywiaeth o resymau, fynediad at gar neu gludiant cyhoeddus. Mae hefyd yn darparu llinell fywyd mewn ardaloedd gwledig a threfol, gan ddarparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion a sefyllfaoedd.

Caiff y gwasanaeth ei weithredu’n lleol a chaiff ei gefnogi gan y Cynghorau Tref a Chymuned a'r Cyngor Sir, gyda'r gwasanaeth arfaethedig yn dilyn amrywiaeth eang o ffurfiau; gan gynnwys y defnydd o wasanaethau tacsi cymunedol lleol, y gymuned yn gweithredu ei gwasanaethau bws mini a bws lleol eu hunain, yn darparu cysylltiadau â'r prif wasanaethau bws masnachol.

Mae'r rhan fwyaf o'r Cynghorau Tref a Chymuned yn Sir y Fflint wedi cytuno i gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu'r prosiect, ac mae cyfres o ddigwyddiadau galw heibio wedi’u cynllunio ym mhob un o'r cymunedau, a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr a darparwyr posibl y gwasanaeth i gwrdd â staff y Cyngor Sir a’r Cyngor Tref a Chymuned sy'n trefnu'r gwasanaeth. Bydd anghenion a galw’r cymunedau yn cael eu nodi drwy'r digwyddiadau galw heibio anffurfiol hyn a bydd datblygiad gweithgorau yn cael ei ffurfio ar ôl nodi'r angen. Mae pecyn gwaith Cludiant Cymunedol wedi cael ei ddatblygu gan Gyngor Sir y Fflint i gynorthwyo Cynghorau Cymuned/Tref a sefydliadau i ddatblygu cyfleoedd cludiant cymunedol ar draws nifer o ardaloedd daearyddol. Bydd y wybodaeth yn y ddogfen hon yn rhoi cyngor ac arweiniad er mwyn ystyried sefydlu darpariaeth cludiant cymunedol.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda Chynghorau Tref/Cymuned i nodi canolbwyntiau Trafnidiaeth Integredig addas ar draws Sir y Fflint. Bydd gwasanaethau Cludiant Cymunedol yn cysylltu â'r rhwydwaith bysiau craidd yn y “canolbwyntiau” cludiant hyn, gan ddarparu mynediad i wasanaethau allweddol hanfodol megis cyflogaeth, siopa, addysg, hyfforddiant ac iechyd, ac yn darparu mynediad cynaliadwy i’r canolbwyntiau, yn ogystal â chludiant cymunedol.

Mae croeso i bawb ddod i’r digwyddiadau galw heibio hyn a gynhelir dros y chwe wythnos nesaf. Bydd manylion yn cael eu hysbysebu ar wefan y Cyngor ac yn lleol ym mhob achos.

Schedule for community drop-in events
 Time/Date Location Town/Community Councils
03/02/17 - 10am-11am Ffrith Community Centre  
09/02/17 - 9.30am-10.30am Cymau Community Centre   
13/02/17 - 6.30pm-7.30pm Abermorddu School   
16/02/17 - 5.30pm-7.30pm Hafan Deg Community Centre   
21/02/17 - 6.30pm-7.30pm Llanfynydd RDA  
22/02/17 - 4.30pm-5.30pm Gwaenysgor Village Hall   
24/02/17 - 4.30pm-5.30pm Trelawnyd Memorial Hall