Hafan > Preswyl > A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r

D
 • Datasets
  Disgrifiad
  Flintshire County Council Datasets
 • Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol
  Disgrifiad
  Gwybodaeth am hyfforddiant a datblygiad gweithwyr gofal cymdeithasol.
 • Datganiad Cyfrifon
  Disgrifiad
  Datganiad Cyfrifon 2016-17
 • Datganiad Tai
  Disgrifiad
  Mae Cyngor yn cydnabod bod angen sicrhau canlyniadau da i bobl sydd ag anghenion tai a hynny drwy gymorth gwasanaethau atal digartrefedd effeithiol, sy'n canolbwyntio ar bobl, yn unol â darpariaeth Deddf Tai (Cymru) 2014.
 • Datrysiadau Tai
  Disgrifiad
  Cyngor ac arweiniad ar wneud cais am dai cymdeithasol, trosglwyddo tai, tai fforddiadwy ac ati.
 • Deddf Diogelu Data
  Disgrifiad
  Y Ddeddf Diogelu Data: cyngor a'r drefn gwyno. Sut i wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth
 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
  Disgrifiad
  Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Sut y bydd hyn yn effeithio ar fy ngofal a'm cymorth?
 • Defnyddiau peryglus
  Disgrifiad
  Cyngor a gwybodaeth ar achosion sy'n ymwneud â deunyddiau peryglus.
 • Defnyddio'r ffordd yng nghyswllt â gwaith adeiladu
  Disgrifiad
  Mae'n rhaid i chi gael caniatâd i adael rhywbeth ar y stryd dros dro neu i dyllu'r ffordd
 • Delweddau o'r Archifau
  Disgrifiad
  Sut i weld ffotograffau hanesyddol yn ein casgliadau.
 • Derbyn disgyblion i ysgolion
  Disgrifiad
  Y Cyngor fydd yn gyfrifol am benderfynu ar y trefniadau ar gyfer derbyn disgyblion, ac ar gyfer derbyn disgyblion i bob Ysgol Gynradd, Uwchradd ac Arbennig Gymunedol.
 • Dewch I Archwilio
  Disgrifiad
  Gweithgareddau archwilio a phethau i'w gwneud
 • Dewisiadau o ran bedd
  Disgrifiad
  Cyngor ar brynu bedd yn Sir y Fflint. Mae gwahanol fathau o feddi ar gael yn ein mynwentydd
 • DHP Application Form
  Disgrifiad
  Discretionary Housing Payments (DHPs) are payments that may be made by the Council to people that are receiving Housing Benefit or Universal Credit (Housing Element), but who may still need further financial help with their housing costs.
 • DHP Removal Costs Form
  Disgrifiad
  Apply for help to cover Removal Costs.
 • Digartref / Digartrefedd
  Disgrifiad
  Cysylltu â'r Tîm Dewisiadau Tai i gael cyngor ynghylch digartrefedd
 • Digonolrwydd Chwarae
  Disgrifiad
  Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau bod holl blant, pobl ifanc a phlant cymunedau yn cael mynediad at ddigon o amser, lle a chaniatâd i chwarae fel rhan o'u bywydau bob dydd. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod gan blant sy'n byw yn Sir y Fflint hawl i chwarae.
 • Digwyddiadau a damweiniau y dylid eu cofnodi
  Disgrifiad
  Amlinelliad byr o'r gofynion cofnodi.
 • Digwyddiadau Busnes
  Disgrifiad
  Calendr o ddigwyddiadau ar gyfer busnes
 • Digwyddiadau cefn gwlad
  Disgrifiad
  Croeso i'n Rhaglen Ddigwyddiadau.
 • Digwyddiadau'r Gyngor
  Disgrifiad
  Calendr o ddigwyddiadau ar gyfer eich Cyngor
 • Dinasyddiaeth
  Disgrifiad
  Yn y sir o seremonïau dinasyddiaeth Sir y Fflint yn cael eu darparu gan Cyngor Sir y Fflint.
 • Diogelu
  Disgrifiad
  Mae diogelu yn cynnwys popeth y gall Cyngor ei wneud i gadw pobl yn saff, gan gynnwys lleihau'r risg o niwed a damweiniau, gweithredu i ymdrin â phryderon am ddiogelwch a sicrhau fod pobl yn tyfu i fyny ac yn byw mewn amgylchiadau diogel.
 • Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth
  Disgrifiad
  Diogelu data a rhyddid gwybodaeth
 • Diogelu Oedolion
  Disgrifiad
  Cyngor am Diogelu Oedolion a chysylltiadau defnyddiol.
 • Diogelwch Bwyd
  Disgrifiad
  Rhoi gwybod am broblem gyda sefydliad lle bwyd naill ai'n cael ei goginio, ei fwyta neu ei werthu.
 • Diogelwch Bwyd a Hylendid
  Disgrifiad
  Cynnal arolygon glendid bwyd, cwynion yn ymwneud â bwyd a hylendid, rheoli achosion o wenwyn bwyd ac afiechydon heintus, archwilio bwyd, cofrestru eiddo sy'n trin bwyd
 • Diogelwch cynnyrch
  Disgrifiad
  Cyngor ar ddiogelwch cynhyrchion a sut i roi gwybod am gynhyrchion anniogel
 • Diogelwch digwyddiadau a thân gwyllt
  Disgrifiad
  Cyngor ac adnoddau ar gynnal digwyddiad yn ddiogel.
 • Diogelwch Nosweithiau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt
  Disgrifiad
  Dilynwch ein cynghorion i gael digwyddiad diogel a llwyddiannus
 • Diogelwch Nosweithiau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt
  Disgrifiad
  Dilynwch ein cynghorion i gael digwyddiad diogel a llwyddiannus
 • Diogelwch tân gwyllt
  Disgrifiad
  Dilynwch ein cynghorion i gael digwyddiad diogel a llwyddiannus
 • Diogelwch y ffyrdd
  Disgrifiad
  Gwybodaeth, cyngor ac adnoddau
 • Disrepair of privately rented property
  Disgrifiad
  Help for tenants living in privately rented accommodation that is in a poor state of repair
 • Dodrefn stryd
  Disgrifiad
  Rhowch wybod am gelfi stryd sydd wedi'u difrodi, sydd ar goll neu'n anniogel e.e. arhosfannau bysiau, meinciau / rhwystrau damweiniau ac ati
 • Dogfennau Cefndirol
  Disgrifiad
  Dogfennau Cefndirol
 • Dolenni defnyddiol i fusnesau
  Disgrifiad
  Cysylltiadau defnyddiol i wefannau allanol sy'n darparu gwybodaeth ychwanegol am fusnes
 • Draeniau neu lifogydd ar briffyrdd
  Disgrifiad
  Rhowch wybod am ddifrod/rhwystrau mewn gridiau, draeniau neu gwteri. Rhowch wybod am lifogydd ar ffyrdd neu balmentydd
 • Dreth Gyngor Taliad
  Disgrifiad
  Dreth Gyngor Taliad
 • Drosedd casineb
  Disgrifiad
  Helpwch i ledaenu'r neges yn ystod Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb.
 • Dyma Ein Cyfle Ni
  Disgrifiad
  Wynebu'r Her Ariannol yn Sir y Fflint
 • Dympio sbwriel (tipio-anghyfreithlon)
  Disgrifiad
  Sut i roi gwybod i ni am achosion o dipio anghyfreithlon, sut i'w rwystro, a'ch cyfrifoldeb chi fel cludwr gwastraff
 • Dysgu Cymraeg / Learn Welsh
  Disgrifiad
  Meddwl am ddysgu Cymraeg neu wella eich sgiliau siarad Cymraeg? Mae miloedd o oedolion ledled Cymru'n dysgu Cymraeg, pam na ddewch chi'n un ohonyn nhw?
 • Dywedwch Wrthym Unwaith
  Disgrifiad
  Pan fo rhywun wedi marw, mae nifer o bethau sydd angen eu gwneud, ar amser pan nad ydych yn teimlo o gwbl fel eu gwneud. Un o'r rhain yw cysylltu ag adrannau llywodraeth a gwasanaethau cyngor lleol sydd angen gwybod.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol